KOMISE DO NĚMČINY

Překlad Komise do Němčiny

Výsledek: 119789, Čas: 0.077

Příklady použití Komise ve větě a jejich překlady

Evropská komise probíhající druhé soudní řízení s panem orlovem bedlivě sleduje.
Die Europäische Kommission verfolgt den andauernden zweiten Prozess von Herrn Orlov sehr aufmerksam.
Evropská komise by nyní měla uplatňování zákona trvale sledovat.
Die Europäische Kommission sollte jetzt die Anwendung dieses Gesetzes dauerhaft überwachen.
Der kommission ( komise )
Směrnice komise.
RICHTILINIE DER KOMMISSION.
Směrnice komise83/577/EHS.
RICHTLINIE DER KOMMISSION.
Jiné příklady vět
Souhlasily obě komise stejně jako oba parlamenty rovněž obě rady.
Die beiden Kommissionen haben zugestimmt, die beiden Parlamente sowieso, aber auch die beiden Räte.
Evropská komise generální ředitelství pro zdraví ochranuspotřebitele200 rue de la loiB-1049 bruxelles.
Europäische Kommission Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz Rue de la Loi 200B-1049 Brüssel.
První dvě komise které vedli pan santer pan prodi byly kolegiálními orgány.
Die beiden ersten Kommissionen Santer und Prodi waren Kollegialorgane.
Komise konzultuje dotyčné strany co nejdříve.
Die Kommission konsultiert die Beteiligten so schnell wie möglich.
Stanovisko komise je jasné.
Der Standpunkt der Kommission ist klar.
Komise uvědomí členské státy o případech uvedených v odstavci.
Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten über die in Absatz 3 genannten Fälle.
Komise rozeslala všem členům varování.
Die Kommission verschickte Warnmeldungen an alle Mitglieder.
Členka komise. pane předsedající děkuji za všechny příspěvky.
Mitglied der Kommission.- Herr Präsident! Vielen Dank für alle Beiträge.
Komise zašle tyto informace celním orgánům členských států.
Die Kommission übermittelt diese Angaben den Zollbehörden der Mitgliedstaaten.
Komise rozešle tyto informace celním orgánům členských států.
Die Kommission übermittelt diese Angaben den Zollbehörden der Mitgliedstaaten.
Komise předá tyto seznamy členským státům.
DIE KOMMISSION ÜBERMITTELT DIESE VERZEICHNISSE DEN MITGLIEDSTAATEN.
Zástupce komise předloží výboru návrh ustanovení která mají být přijata.
DER VERTRETER DER KOMMISSION UNTERBREITET DEM AUSSCHUSS EINEN ENTWURF DER ZU ERLASSENDEN VORSCHRIFTEN.
Komise konzultuje čínu v případech stanovených v dohodě.
DIE KOMMISSION KONSULTIERT CHINA IN DEN IM ABKOMMEN VORGESEHENEN FÄLLEN.
Reakce komise.
ANTWORTEN DER KOMMISSION.
Dotace komise.
ZUSCHUSS DER KOMMISSION.
Pro tento účel komise určí kontaktní místo.
Zu diesem Zweck benennt die Kommission eine Anlaufstelle.
Nařízení komise EHS č. 2930/81.
VERORDNUNG(EWG) nr. 2930/81 DER KOMMISSION.
Druhá směrnice komise.
ZWEITE RICHTLINIE DER KOMMISSION.
Nařίzenί komise EHS č. 2304/82.
VERORDNUNG(EWG) nr. 2304/82 DER KOMMISSION.
Třetí směrnice komise.
DRITTE RICHTLINIE DER KOMMISSION.
Nařízení komise ES č. 810/83.
VERORDNUNG(EWG) nr. 810/83 DER KOMMISSION.
Pátá směrnice komise.
FÜNFTE RICHTLINIE DER KOMMISSION.
Toto přezkoumání se provádí na základě zprávy komise doprovázené případnými návrhy.
DIESE ÜBERPRÜFUNG ERFOLGT AUF DER GRUNDLAGE EINES BERICHTS DER KOMMISSION, DEM GEGEBENENFALLS VORSCHLAEGE BEIGEFÜGT SIND.
Šestá směrnice komise.
SECHSTE RICHTLINIE DER KOMMISSION.
Nařízení komise EHS č. 3399/85.
VERORDNVERORDNUNG(EWG) nr. 3399/85 DER KOMMISSION.
Sedmá směrnice komise.
SIEBENTE RICHTLINIE DER KOMMISSION.

Výsledek: 119789, Čas: 0.077

"Komise" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc