KRITÉRIÍCH DO NĚMČINY

Překlad Kritériích do Němčiny

Výsledek: 260, Čas: 0.0767

Příklady použití Kritériích ve větě a jejich překlady

Die kriterien
O kritériích pro zápis skotu do plemenných knih.
Über die Kriterien für die Eintragung in die Rinderzuchtbücher.
O kritériích pro zápis čistokrevných plemenných ovcí koz do plemenných knih.
Über die Kriterien für die Eintragung reinrassiger Zuchtschafe und-ziegen in Zuchtbücher.
Jiné příklady vět
O kritériích pro posuzování národních plánů podle článku směrnice rady1999/13/ES.
Über Kriterien für die Bewertung der einzelstaatlichen Pläne gemäß Artikel 6 der Richtlinie 1999/13/EG des Rates.
Nový systém musí být založen na objektivních spravedlivých kritériích.
Das neue System muss auf objektiven und fairen Kriterien basieren.
Zpráva za rok 2007 je založena na tchto kritériích.
Der Bericht für das Jahr 2007 basiert auf folgenden Kriterien.
Klíčovou zůstává další práce na politických kritériích.
Ausschlaggebend bleibt die weitere Arbeit an den politischen Kriterien.
Evropa proto má novou zemi založenou na udržitelných kritériích.
Europa hat also auf der Grundlage nachhaltiger Kriterien ein neues Land bekommen.
Úplných podrobností o použitých kritériích pro přidělování.
Alle Einzelheiten zu den bei der Zuweisung angewandten Kriterien.
Členské státy uvědomí komisi o dalších příslušných kritériích podle odstavce.
Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über die anderen relevanten Kriterien nach den Absätzen 1 und 2.
Toto rozhodnutí se zakládá zejména na následujících kritériích.
Der Beschluß stützt sich insbesondere auf folgende Kriterien.
Vnitrostátní požadavky musí být založeny na objektivních nediskriminačních použitelných transparentních kritériích.
Innerstaatlichen Vorschriften sind objektive, diskriminierungsfreie und anwendbare transparente Kriterien zugrunde zu legen.
Nařízení o mikrobiologických kritériích.
Verordnung über mikrobielle Kriterien.
O kritériích pro hodnocení kvality strukturální statistiky podnikání.
Über die Kriterien für die Bewertung der Qualität der strukturellen Unternehmensstatistik.
O kritériích pro zápis čistokrevných plemenných prasat do plemenných knih.
Juli 1989 über die Kriterien für die Eintragung reinrassiger Zuchtschweine in die Herdbücher 89/502/EWG.
O jeho kritériích bychom mohli plkat třeba celý den.
Wir können den ganzen Tag über die Kriterien reden.
Závěry rady o kritériích přijaté dne. května 2003.
Schlussfolgerungen des Rates vom 5. Mai 2003 über Benchmarks.
Plán je založen na objektivních transparentních kritériích včetně kritérií uvedených v příloze III přičemž se náležitě přihlédne k připomínkám veřejnosti.
Dieser Plan ist auf objektive und transparente Kriterien zu stützen, einschließlich der in Anhang III genannten Kriterien, wobei die Bemerkungen der Öffentlichkeit angemessen zu berücksichtigen sind.
Postupy uvedené v odstavcích musí být transparentní nediskriminační úměrné založené na objektivních kritériích.
Die Verfahren der Absätze 1 und 2 müssen transparent, nichtdiskriminierend sowie verhältnismäßig sein und auf objektiven Kriterien beruhen.
Nařízením komise ES č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny.
Verordnung(EG) nr. 2073/2005 der Kommission vom 15. November 2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel 5.
RO vážená paní předsedající paní komisařko evropská unie se nemůže zakládat jen na hospodářských kritériích.
RO Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Die Europäische Union darf sich nicht ausschließlich auf wirtschaftliche Kriterien stützen.
Ústřední složkou zprávy je vytvoření uceleného systému posouzení systému který je založen na jednotných kritériích.
Ein zentrales Element des Berichts ist die Schaffung eines umfassenden Bewertungssystems, das auf einheitlichen Kriterien basiert.
Zaprvé jak víte pane komisaři v současně době jednáme o transevropských dopravních sítích jejich podmínkách kritériích.
Erstens, wie Sie wissen, Herr Kommissarin, diskutieren wir derzeit die transeuropäischen Verkehrsnetze, ihre Bedingungen und ihre Kriterien.
Komise poskytne členským státům veškeré údaje jež má k dispozici o kritériích uvedených v odstavcích.
Die Kommission übermittelt den Mitgliedstaaten alle Angaben, die für die Kriterien der Absätze 5 und 6 zur Verfügung stehen.
Zambie tanzanie porušují úmluvu protože nekonzultovaly všechny státy v nichž sloni žijí jak vyžaduje usnesení 9.24 o kritériích pro pozměňovací návrhy CITES.
Sambia und Tansania verstoßen gegen das Übereinkommen, da sie nicht alle Länder mit Elefantenpopulationen befragt haben, wie es in Resolution 9.24 des Washingtoner Artenschutzübereinkommens als Kriterium für Änderungsanträge festgelegt ist.
O kritériích pro uznávání chovatelských organizací sdružení které vedou nebo zakládají plemenné knihy pro čistokrevný plemenný skot.
Zur Festlegung der kriterien für die anerkennung von zuechtervereinigungen und zuchtorganisationen, die zuchtbücher für reinrassige zuchtrinder halten oder einrichten.
Členské státy poskytnou náležité informace o kritériích vyčíslování nákladů uvedených ve druhém pododstavci.
Die Mitgliedstaaten erteilen einschlägige Informationen in Bezug auf die Kriterien für die Bestimmung der Höhe der Kosten nach Unterabsatz 2.
Evropský parlament členské státy musí nadále trvat na kritériích která jsme stanovili na začátku procesu.
Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten müssen weiterhin auf den Kriterien, die wir zu Beginn des Prozesses dargelegt haben, beharren.
Kritériích jež jsou určující pro rozhodnutí zda se očkování nebo opatření uvedená v čl. odst. použijí v kontaktních hospodářstvích;
Die Kriterien, denen bei der Entscheidung, ob in Kontaktbetrieben geimpft wird oder die Maßnahmen gemäß Artikel 7 Absatz 2 angewandt werden,
Věřím že mnoho členských zemí včetně té mé musí udělat pokrok v kritériích kvality v informacích o kvalitě péče.
Ich denke, dass viele Mitgliedsländer, mein eigenes eingeschlossen, Fortschritte bei Qualitätskriterien und Informationen zur Behandlungsqualität machen müssen.
Pády letadel jsou součástí šetření neboť důsledek pádu letadla na bezpečnost jaderných elektráren je konkrétně řešen v kritériích.
Flugzeugabstürze sind Gegenstand der Prüfung, weil ihre Auswirkungen auf die Sicherheit von Kernkraftwerken ausdrücklich Gegenstand der Kriterien sind.

Výsledek: 260, Čas: 0.0767

"Kritériích" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc