LEGISLATIVY DO NĚMČINY

Překlad Legislativy do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 255, Čas: 0.1473

Příklady použití Legislativy ve větě a jejich překlady

Gesetzgebung ( právní předpisy , legislativa , legislativy )
Rozšíření stávající legislativy nevyvolává z technického pohledu žádné námitky.
Die Verlängerung der vorhandenen Gesetzgebung gibt unter technischen Aspekten gesehen keinen Anlass für Einwände.
Rozrůstání státní správy je výsledek parlamentní legislativy ne budování byrokratického impéria.
Die Expansion des Staatsdienstes ist die Folge parlamentarischer Gesetzgebung und nicht die bürokratischen Machtstrebens.
Rechtsvorschriften ( právních předpisů , předpisy )
Analyzování přijaté legislativy její aplikace.
Analyse der erlassenen Rechtsvorschriften und ihrer Anwendung.
Připravuje návrhy nové evropské legislativy které předkládá evropskému parlamentu radě EU.
Sie erarbeitet Vorschläge für neue europäische Rechtsvorschriften, die sie dem Europäischen Parlament und dem Rat vorlegt.
Rechtsetzung ( právních předpisů , právní úpravy , regulace )
Zkvalitnění regulačního rámce předpokládá kromě jiného zjednodušení zefektivnění legislativy na úrovni EU.
Die Verbesserung des Regelungsumfelds impliziert u. a. die Vereinfachung und effizientere Rechtsetzung auf EU-Ebene.
Vyzývá komisi aby urychlila práci v oblasti lepší legislativy s cílem.
Ermutigt die Kommission, die Arbeiten im Bereich der besseren Rechtsetzung zu beschleunigen, um.
Der rechtsvorschriften ( právních předpisů , právní úpravy , regulace )
Sbližování legislativy.
Angleichung der Rechtsvorschriften.
Tato směrnice je tak nedílnou součástí legislativy jednotného evropského nebe.
Diese Richtlinie ist daher ein wesentlicher Teil der Rechtsvorschriften für den einheitlichen europäischen Luftraum.
Eines gesetzes ( právních předpisů , právní úpravy , regulace )
Uganda návrh legislativy proti homosexualitě.
Uganda: Entwurf eines Gesetzes zum Verbot von Homosexualität.
Uganda návrh legislativy proti homosexualitě hlasování.
Uganda: Entwurf eines Gesetzes zum Verbot von Homosexualität Abstimmung.
Die gesetzgebung ( právních předpisů , právní úpravy , regulace )
Doufám že tato zásada bude začleněna do legislativy.
Ich hoffe, dass dieses Prinzip bei den nächsten Schritten in die Gesetzgebung einfließt.
PT vážený pane předsedající výsledkem zjednodušení legislativy nesmí být omezování práv spotřebitele.
PT Herr Präsident! Die Vereinfachung der Gesetzgebung darf nicht zur Einschränkung der Verbraucherrechte führen.
Rechtliche ( právních předpisů , právní úpravy , regulace )
Nejnovåjší vývoj politiky legislativy.
Neue politische und rechtliche Entwicklungen.
Kapitola nejnovější vývoj politiky legislativy.
Kapitel 1: Neue politische und rechtliche Entwicklungen.
Jiné příklady vět
Pro mě je odpověďjasná:základem naší legislativy musí být naše práva.
Für mich ist die Antwort klar: Unseren Rechtsvorschriften müssen unsere Rechte zu Grunde liegen.
Výbor vítá podporuje iniciativu komise týkající se analýzy stávající legislativy.
Der Ausschuss begrüßt und unterstützt nachdrücklich die Initiative der Kommission, die geltenden Rechtsvorschriften zu analysieren.
Upřednostněno by mělo být zdokonalení existující legislativy její rozvíjení.
In erster Linie sollten die bestehenden Rechtsvorschriften verbessert und weiter entwickelt werden.
Rád bych však na tomto místě uvedl že někdy méně legislativy znamená více.
Ich möchte jedoch an diesem Punkt sagen, dass weniger Rechtsvorschriften manchmal mehr bedeuten können.
V případě porušení legislativy zmiňuje návrh komise možnost správních sankcí.
Der Kommissionsvorschlag verweist auf die mögliche Verhängung administrativer Sanktionen bei einem Verstoß gegen die Vorschriften.
Členské státy se musí při uplatňování legislativy EU ustanoveními listiny řídit.
Die Mitgliedstaaten müssen sich bei der Anwendung der Rechtsvorschriften der EU an die Bestimmungen der Charta halten.
Měly bychom to prosadit do legislativy.
Das sehe ich auch so. Wir müssen einen Gesetzentwurf einbringen.
Já měl praxi u legislativy ty.
Ich machte ein Praktikum bei unserer Legislative und.
Současně se vyvíjí úsilí zvýšit úroveň dosaženého příjmu pomocí legislativy stanovující minimální mzdu.
Zugleich gab es Bemühungen, das Erwerbseinkommensniveau durch Festlegung eines gesetzlichen Mindestlohns zu erhöhen.
Před jejich ratifikací bylo nutné přenést jejich závazky do evropské legislativy.
Vor ihrer Ratifizierung mussten ihre Vorschriften in europäisches Recht umgesetzt werden.
Navrhování nové legislativy.
Vorschläg htsvorschriften.
Zavedení nové legislativy v této oblasti omezí zbytečné utrpení zvířat z toho důvodu je tento právní předpis nezbytný.
Die Einführung neuer Rechtsvorschriften in diesem Bereich wird das unnötige Leiden von Tieren einschränken und aus diesem Grund ist dieses Gesetz notwendig.
Tento návrh také podporuje zavedení komplexní závazné legislativy pro označení místa farmy.
Er unterstützt ebenfalls die Einführung umfassender und obligatorischer Gesetzgebung für die Angabe des Erzeugungsortes bei der Etikettierung.
V tomto ohledu bychom například měli všichni společně pracovat na úplném účinném provádění naší legislativy proti nelegálnímu neregulovanému nehlášenému rybolovu.
In dieser Hinsicht sollten wir beispielsweise alle zusammenarbeiten, um unsere Rechtsvorschriften gegen illegalen, unregulierten und nicht gemeldeten Fischfang umfassend und effektiv umzusetzen.
Na rozdíl od stávající legislativy se již nepožaduje popis opatření pro řízení operačního programu článek 36.
Anders als in den derzeit geltenden Rechtsvorschriften ist eine Beschreibung der Regelungen für die Verwaltung des operationellen Programms nicht mehr vorgesehen Artikel 36.
Mohli byste vidět okamžitý dopad legislativy nebo nenávistného projevu který někdo prezentuje na školním sněmu být svědky toho co se ve výsledku stane.
Sie könnten die unmittelbaren Auswirkungen von Gesetzen sehen oder die einer hasserfüllten Rede auf einer Schulversammlung, und sehen, was als Folge passiert.

Výsledek: 255, Čas: 0.1473

Viz také


evropské legislativy
europäischen rechtsvorschriften europäischen gesetzgebung
národní legislativy
nationalen gesetzgebung nationalen rechtsvorschriften
legislativy společenství
des gemeinschaftsrechts rechtsvorschriften der gemeinschaft gesetzgebung der gemeinschaft der gemeinschaftsgesetzgebung
nové legislativy
neuer rechtsvorschriften neue rechtsvorschrien neue gesetzesvorschläge
existující legislativy
bestehenden rechtsvorschriften vorhandenen rechtsvorschriften bestehenden gesetzgebung der geltenden rechtsvorschriften
stávající legislativy
gegenwärtigen gesetzgebung der bestehenden rechtsvorschriften vorhandenen gesetzgebung

"Legislativy" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc