LIMIT DO NĚMČINY

Překlad Limit do Němčiny

Výsledek: 253, Čas: 0.1281

Příklady použití Limit ve větě a jejich překlady

Grenze ( hranice , limit , meze )
Nebe je můj limit.
Nur der Himmel ist meine Grenze.
Čekala jsem osm měsíců to je můj limit.
Ich habe acht Monate gewartet, und das ist meine Grenze.
Begrenzung ( omezení , omezování , omezit )
Není žádný časový limit. nemělo by to zabrat více jak hodinu.
Es gibt keine zeitliche Begrenzung, aber es dürfte nur eine Stunde dauern.
Na místech kde se vyžaduje úhrada musíte za parkování zaplatit dodržovat časový limit.
Sie müssen für das Parken auf gebührenpichtigen Parkplätzen auch bezahlen und die zeitliche Begrenzung einhalten.
Jiné příklady vět
Prý jste ten limit překročil.
Angeblich haben Sie Ihr Limit überschritten.
Dolní limit.
Untere Grenze.
Myslím že 3x do týdne je můj thajský limit.
Ich glaube dreimal in der Woche ist mein Thai Limit.
Každý má limit pane allene.
Jeder hat Grenzen, Mr. Allen.
Horní limit.
Obere Grenze.
Můj absolutní limit.
Mein absolutes Limit.
Spodní limit.
Untere Grenze.
Moiovi bylo dovoleno opět kandidovat dodrží-li ústavní limit dvou funkčních období.
Moi wurde gestattet, erneut zu kandidieren, solange er das verfassungsmäßige Limit von zwei Amtszeiten anerkannte.
Žádný limit.
Keine Begrenzung.
Není tu žádný limit jak vysoko můžeš jít čeho můžeš dosáhnout.
Es gibt keine Grenzen, wie hoch hinaus du gehen und was du alles erreichen kannst.
Zvlášť když není žádný limit.
Vor allem, wenn es kein Limit gibt.
Každý má svůj limit.
Jeder hat seine Grenze.
Ale mám svůj limit.
Aber ich habe meinen Grenzen.
To je můj limit.
Das ist mein Limit.
Vážně na některý věci by měl být limit.
Auch für Belästigung gibt es Grenzen.
limit nemám.
Ich habe kein Limit.
Každý má svůj limit.
Jeder hat seine Grenzen.
Jedno je můj limit.
Wirklich nicht, eins ist mein Limit.
V mnohých zemích takový limit už platí.
Viele Länder haben bereits solche Grenzen.
limit 50 tisíc dolarů.
Er hat ein 50.000 Dollar Limit.
Je její limit.
Ist ihr Limit.
Soutěž královny krásy v parkusky's the limit v detroitu.
Ein Schönheitswettbewerb im Sky's The Limit in Detroit.
Spodní limit.
Unteres Limit.
ERF spodní limit ; horní limit.
ERFUnteres limit; Oberes Limit.
Je to limit pro lékařské účely.
Das ist die Grenze für medizinisches Marihuana.
Na každé jiné misi je limit přijatelných ztrát 20.
Auf jeder beliebigen Mission ist das Limit an akzeptierbaren Verlusten 20.

Výsledek: 253, Čas: 0.1281

Viz také


tento limit
diese grenze diese obergrenze diesen hoechstgehalt für dieser grenzwert dieser höchstsatz
vícestranný limit
ein multilaterales limit multilaterale limit
spodní limit
eine untergrenze für untere grenze
věkový limit
altersgrenze altersbeschränkung altersbegrenzung
je limit
das limit ist ist die iimit ist das maximalste liegt das limit
stanoven roční množstevní limit
eine jährliche hoechstmenge festgelegt

"Limit" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc