MÍSTNÍ ORGÁNY DO NĚMČINY

Překlad Místní Orgány do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 268, Čas: 0.0841

lokalen behörden (66) lokalen gebietskörperschaften (33) örtlichen behörden (13) die kommunen (5) kommunalbehörden (3) örtlichen gebietskörperschaften (2) lokale behörden (27) lokale gebietskörperschaften (6) örtliche behörden (3)

Příklady použití Místní Orgány ve větě a jejich překlady

Lokalen behörden
V důsledku toho tyto místní orgány podaly proti rozhodnutí commissioners žalobu k VAT and duties tribunal london.
Die betroffenen lokalen Behörden erhoben daraufhin Klage gegen die Entscheidung der Commissioners beim VAT and Duties Tribunal London.
Pokud jde o první z těchto podmínek je nesporné že dotyčné místní orgány jsou veřejnoprávními subjekty ve smyslu čl.
Hinsichtlich der ersten Voraussetzung steht fest, dass die betroffenen lokalen Behörden Einrichtungen des öffentlichen Rechts im Sinne des Art. 4 Abs.
Lokalen gebietskörperschaften
K tomu účelu je kromě členských států nutné zapojit regionální místní orgány všechny subjekty které mohou být v různých územích zainteresované.
Hieran müssen neben den Mitgliedstaaten die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften sowie alle möglicherweise interessierten Kreise in den verschiedenen Gebieten beteiligt werden.
Členské státy jejich regionální místní orgány by měly především zvážit jak budou reagovat na toto sdělení až bude napsáno.
Die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften sollten vorrangig Überlegungen anstellen, wie sie auf diese Mitteilung nach ihrer Veröffentlichung reagieren wollen.
Die kommunen
Místní orgány nyní stanovují kdo může co likvidovat kdy.
Die Kommunen bestimmen nun, wer, wann, was entsorgt.
To však znamená to chci rozhodně zdůraznit žádné volné jízdenky pro místní orgány.
Dies bedeutet aber- das möchte ich ausdrücklich betonen- keinen Freifahrtschein für die Kommunen.
Die lokalen behörden
Jeho cílem nebude omezovat místní orgány ale spíše jim pomoci.
Sein Ziel wird nicht sein, die lokalen Behörden einzuschränken, sondern ihnen vielmehr zu helfen.
Většinou se o ně starají místní orgány.
Um diese Menschen kümmern sich hauptsächlich die lokalen Behörden.
Jiné příklady vět
Canberra místní orgány vysázely 400 000 stromů.
Canberra: Lokale Behörden pflanzten 400 000 Bäume.
Když však začala výroba vláda místní orgány se rozhodly svůj souhlas nedat.
Als jedoch die Produktion startete, haben Regierung und lokale Behörden ihre Genehmigungen zurückgezogen.
Region_BAR_ skotsko místní orgány_BAR.
Region _BAR_ Schottland(lokale gebietskörperschaften) _BAR.
V síti spolupracují národní služby zaměstnanosti odbory organizace zaměstnavatelů regionální místní orgány.
Nationale Arbeitsvermittlungen, Gewerkschaften, Arbeitgeberorganisationen und regionale und lokale Behörden arbeiten in dem Netzwerk zusammen.
Uvědomil jsem rezort obrany CIA FBI místní orgány.
Verteidigungsministerium, CIA, FBI und lokale Behörden sind informiert.
Například ve francii jsou do sběru údajů zapojeny místní orgány.
Beispielsweise sind in Frankreich die lokalen Gebietskörperschaften an der Datenerfassung beteiligt.
Členské státy stejně jako místní orgány mají velmi jasně definované pravomoci.
Die Mitgliedstaaten haben ebenso wie die lokalen Behörden klare Verantwortlichkeiten.
Jaké nástroje budou evropskou komisí vyvinuty pro místní orgány.
Welche Instrumente wird die Europäische Kommission für die Kommunalbehörden entwickeln?
Druhá otázka se týká kroků které mají podniknout místní orgány.
Die zweite Frage bezieht sich auf die durch die lokalen Behörden zu ergreifenden Maßnahmen.
Do těchto záznamů mohou nahlížet místní orgány veřejnost.
Das Register kann von den örtlichen Behörden und von der Öffentlichkeit eingesehen werden.
Místní orgány jiné decentralizované subjekty;
Gebietskörperschaften und andere dezentralisierte Einrichtungen;
Ostatní regionální místní orgány v rámci ZZÚ.
Die übrigen regionalen und lokalen Behörden in den ÜLG.
Místní orgány by měly mnohem více kontrolovat zejména sirotčince.
Vielmehr sollten Kinderheime viel strenger von den lokalen Behörden überwacht werden.
Navíc vyzveme všechny členské státy všechny místní orgány aby zvolily zástupce malých středních podniků tzv. mistera či miss malých středních podniků.
Außerdem werden wir alle Mitgliedstaaten und alle örtlichen Behörden bitten, einen Mister oder eine Miss KMU zu benennen.
Evropské vnitrostátní regionální místní orgány nemůžou jít snadnou cestou když budujeme společnost sociálního začlenění evropu pro všechny.
Die europäischen, nationalen, regionalen und lokalen Behörden können nicht einfach den Weg des geringsten Widerstands beschreiten, wenn wir eine integrative Gesellschaft und ein Europa für alle aufbauen wollen.
Domnívám se že zájmy občanů budou mnohem lépe zastoupeny budou-li se regionální místní orgány podílet na rozhodování od samého počátku.
Ich denke, dass die Interessen der Bürgerinnen und Bürger viel besser repräsentiert werden, wenn die regionalen und lokalen Behörden von Anfang an in den Entscheidungsprozess involviert sind.
V této souvislosti stojí za povšimnutí významná úloha kterou v konkrétním uplatňování podpoře těchto práv mohou hrát regionální místní orgány.
In diesem Zusammenhang sollte auch die Rolle, die die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften bei der konkreten Verwirklichung und bei der Förderung dieser Rechte spielen können,
Místní orgány nemají šanci dodržovat mezní hodnoty pokud nejsou na evropské úrovni přijata opatření na snížení emisí nepocházejících z dopravy.
Die Kommunen haben keine Chance, die Grenzwerte einzuhalten, wenn nicht auf europäischer Ebene Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen auch aus anderen Quellen als dem Verkehr ergriffen werden.
Některé místní orgány které znám se pokoušely spolupracovat s veřejnými orgány na konsolidaci poptávky aby mohly investorům předložit realizovatelný balíček.
Einige lokale Behörden, die ich kenne, haben versucht, mit öffentlichen Behörden zusammenzuarbeiten, um die Nachfrage gemeinsam zu festigen und ein für einen Investoren rentables Paket anzubieten.
Prodejci automobilů všichni zprostředkovatelé členské státy regiony místní orgány nesou v této oblasti velkou zodpovědnost tak jako média.
Autohändler und-verkäufer, alle betroffenen Handelsvertreter, die Mitgliedstaaten, Regionen und lokalen Behörden haben diesbezüglich eine große Verantwortung zu tragen, ebenso die Medien.
Uzavírá že regionální místní orgány hlásí nárůst nákladů skládkování odpadu v důsledku zavádění této směrnice.
Dass die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften von gestiegenen Kosten für die Deponierung von Abfällen bedingt durch die Umsetzung der Richtlinie berichten.
Tato pružnost pro místní orgány přispívá k proveditelnosti směrnice aniž by byla opomíjena úroveň ochrany zdraví.
Diese Flexibilität für die Kommunen trägt zur Praktikabilität der Richtlinie bei, ohne das Gesundheitsschutzniveau zu vernachlässigen.

Výsledek: 268, Čas: 0.0841

Viz také


příslušné orgány
zuständigen behörden
příslušnými orgány
zuständigen behörden zuständigen stellen
evropské orgány
europäischen institutionen europäischen organe europäischen behörden
vnitrostátní orgány
nationalen behörden einzelstaatlichen behörden

S Synonyma "místní orgány"


"Místní orgány" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc