MĚŘÍTKU DO NĚMČINY

Překlad Měřítku do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 274, Čas: 0.0944

Příklady použití Měřítku ve větě a jejich překlady

Ebene ( úrovni , patro , scéně )
V celospolečenském měřítku se však s dorůstáním nových generací překoná.
Aber auf gesellschaftlicher Ebene wird sie letztlich überwunden, sowie neue Generationen heranwachsen.
V celosvětovém měřítku.
Auf internationaler Ebene.
Umfang ( rozsahu , míře , objem )
Ten princip zopakujeme v mnohem větším měřítku abychom vyrobili elektřinu pro celé město.
Wir wiederholen dieses Konzept in größerem Umfang, um Energie für die Stadt zu erzeugen.
Pokud se to děje v menším měřítku nazýváme to pirátstvím.
In kleinerem Umfang nennen wir dies Piraterie.
Maßstab ( měřítku , úrovni , kritérium )
To je to co zoufale potřebujeme znovu na světovém měřítku.
Und das ist das, was wir so dringend wieder benötigen in einem globalen Maßstab.
Ale ve větším měřítku.
Aber in einem größeren Maßstab.
Ausmaß ( rozsah , míře , úroveň )
Potrava se dá nyní pěstovat organicky v průmyslovém měřítku v uzavřených vertikálních farmách.
Essen kann in industriellem Ausmaß in geschlossenen vertikalen Farmen organisch angebaut werden.
Bendorf group způsobila utrpení v celosvětovém měřítku.
Die Bendorf Gruppe hat, in globalem Ausmaß, Schlimmes angerichtet.
V jakém měřítku.
In welcher größenordnung?
V poslední době jsem se však začala věnovat vesmíru v tom největším měřítku.
Aber seit kurzem widme ich meine Aufmerksamkeit dem Universum auf höchster Größenordnung.
Jiné příklady vět
Ne v takovém měřítku.
Nicht in diesem Maßstab.
Odstrašujícím příkladem v malém měřítku jsou velikonoční ostrovy.
Ein mahnendes Beispiel in kleinem Maßstab ist die Osterinsel.
Musíme pracovat ve větším měřítku.
Wir müssen auf größerer Ebene arbeiten.
Nedostatek harmonizace definic v evropském měřítku omezuje mezinárodní srovnávání.
Der Mangel an einheitlichen Definitionen auf europäischer Ebene erschwert einen internationalen Vergleich.
Ale v masovějším měřítku.
Und zwar im großen Maßstab.
V masovém měřítku.
Und zwar in größerem Umfang.
Tento model by navíc mohl fungovat v menším měřítku.
Zudem könnte dieses Modell in kleinerem Maßstab funktionieren.
Podívejte teď už je nudný v mezinárodním měřítku.
Hört nur, jetzt ist er sogar in internationalem Ausmaß langweilig.
Co může způsobit selhání v takovém měřítku.
Und was wäre ein verursachen Scheitern auf dieser skala?
Mám na mysli především sociální ekonomické důsledky v regionálním měřítku.
Ich beziehe mich in erster Linie auf die sozialen und wirtschaftlichen Folgen auf regionaler Ebene.
V malém měřítku nejdříve.
Zunächst in bescheidenem Umfang.
Podpořila infrastrukturu v regionálním měřítku.
Sie hat auf regionaler Ebene Infrastruktur gefördert.
Alespoň v malém měřítku. jako třeba kliky.
Zumindest in einem kleinen Ausmaß, wie Türgriffe.
Teď byste se mohli zeptat. může se to udělat ve větším měřítku.
Jetzt fragen sie sich sicherlich, kann dies im großen Maßstab gemacht werden?
Řada lidí běduje že dnes dochází k čemusi podobnému byť v menším měřítku.
Viele beklagen, dass heute etwas Vergleichbares stattfindet, wenn auch in geringerem Umfang.
V malým měřítku.
In kleinem Umfang.
Třetím prvkem je výjimka pro lov v malém měřítku.
Das dritte Element ist die Ausnahme für die Jagd in geringem Ausmaß.
Projekty typu going-to-scale například šíření realizace v širším měřítku.
Verbreitungsprojekte z. B. Verbreitung, Durchführung in größerem Maßstab.
Musíme jednat v celosvětovém měřítku.
Wir müssen auf globaler Ebene handeln.
Tímto způsobem fungujete v molekulárním měřítku.
So funktionieren Sie auf molekularer Ebene.

Výsledek: 274, Čas: 0.0944

"Měřítku" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc