MĚN DO NĚMČINY

Překlad Měn do Němčiny

Výsledek: 256, Čas: 0.0826

Příklady použití Měn ve větě a jejich překlady

Členění podle měn uvedené v oddílu části;
Untergliederung nach Währung gemäß Teil 2, Abschnitt 4.
Zeštíhlily by své obchodní přebytky v některých případech by umožnily zhodnocování svých měn.
Sie würden ihre Handelsüberschüsse abbauen und, in einigen Fällen, eine Aufwertung ihrer Währung zulassen.
Die währungen
Od té doby se už většina měn rozvíjejících se trhů svižně odrazila ode dna.
Inzwischen haben sich die Währungen der Schwellenländer wieder erheblich erholt.
Role měn směnných kurzů jakožto globálních mechanismů pro přizpůsobení se však prudce vzrostla.
Die Bedeutung der Währungen und Wechselkurse als globaler Anpassungsmechanismus hat jedoch unglaublich zugenommen.
Jiné příklady vět
Členění podle měn viz tabulka.
Untergliederung nach Währungen siehe Tabelle 4.
Nestabilita jiných měn bude mít vždy velký dopad na situaci eura.
Die Instabilität anderer Währungen wird stets erhebliche Auswirkungen auf den Euro haben.
Názvy měn nebo výrazy související s váhami mírami;
Bezeichnungen von Währungen oder mit Maßen und Gewichten zusammenhängende Begriffe.
Nahrazení měn skupiny suverénních států jednotnou měnou.
Den Wechsel von den nationalen Währungen einer Gruppe souveräner Staaten zu einer einheitlichen Währung.
ECB vyžaduje údaje rozčleněné podle nástrojů splatností měn protistran.
Die EZB benötigt statistische Daten, die nach Instrument, Laufzeit, Währung und Geschäftspartner gegliedert sind.
Ztráta exportní konkurenční schopnosti v důsledku přehnaně silných měn není jediným problémem.
Nachlassende Wettbewerbsfähigkeit im Exportbereich infolge übermäßig starker Währungen ist nicht das einzige Problem.
V současné době používají euro namísto starých měn více než dvě třetiny občanů EU.
Heute verwenden mehr als zwei Drittel der EU-Bürger den Euro anstelle ihrer alten Währung.
Národní centrální banky však mohou členění podle měn požadovat.
Die NZBen können jedoch eine Aufgliederung nach Währungen verlangen.
Jinými slovy je dnešní vřava ohledně měn obchodu přímým důsledkem naší neschopnosti vyřešit vlastní problémy se zaměstnaností.
Mit anderen Worten: Der heutige Aufruhr über Währungen und Handel ist ein direktes Resultat unseres Versagens, unsere Beschäftigungsprobleme zu lösen.
Správní rada určí metodu ohodnocení použitelných měn vyjádřených ve zúčtovací jednotce v souladu s stávající mezinárodní měnovou praxí.
Das Exekutivdirektorium bestimmt das Verfahren zur Bewertung der verwendbaren Währungen, ausgedrückt in Rechnungseinheiten des Fonds, im Einklang mit den bestehenden internationalen Währungsgepflogenheiten.
Ii v tabulce členění podle měn-- pod nadpisem „ ostatní měny členských států » se vkládá nový sloupec pro každou zemi která přistupuje k EU dne.
Ii Tabelle 4( Gliederung nach Währung): --- Unter der Überschrift „Sonstige Währungen von Mitgliedstaaten» wird für jeden Staat, der der EU am 1.
Členění „ úprav z přecenění » podle měn euro jiná měna u úvěrů není do „ minimálních požadavků » zahrnuto.
Eine Aufgliederung der Berichtigungen infolge Neubewertungen nach Währungen( Euro/ Nicht-Euro) der Kredite ist nicht in den „Mindestanforderungen» enthalten.
Jedna země za druhou se rozhodla tím či oním způsobem intervenovat aby předešly prudkému zvyšování hodnoty svých měn.
In der Tat haben sich nun viele Länder dazu entschlossen, zu intervenieren, um den ständigen Wertgewinn ihrer Währung aufzuhalten.
Podrobné údaje podle jednotlivých měn jsou navíc k dispozici pouze u omezeného členění přílohy části tabulky nařízení ECB 2001/13.
Darüber hinaus sind nach einzelnen Währungen aufgegliederte Daten nur in Bezug auf die begrenzte Aufgliederung gemäß der Tabelle 4 in Anhang I, Teil 2 der Verordnung EZB/ 2001/13 erhältlich.
Těžko by se dalo tvrdit že 16 různých měn by bylo lepších než jedna silná.
Wer wollte behaupten, dass 16 Einzelwährungen besser wären als nur eine starke währung?
jako „ vklady » musí být dále členěny podle požadavků statistického vykazování tj. podle sektorů nástrojů měn splatnosti.
eingestuft werden, sind entsprechend den anforderungen des berichtssystems zu untergliedern d. h. nach sektor, instrument, währung und laufzeit.
Čisté pokladní jmění k 31. prosinci 2004 dosáhlo 22,7 miliardy EUR složených z 12 měn.
Die liquiden Mittel beliefen sichzum 31. Dezember 2004auf22,7 Mrd; sieverteilen sichauf12 Währungen.
Jednotná měna je překážkou v přizpůsobování úrokových sazeb měn odlišným okolnostem v rámci eurozóny.
Eine Einheitswährung ist ein Hindernis bei der Anpassung von Zinssätzen und Währungen an verschiedene Umstände in der Eurozone.
Takové emise by snížily poptávku po dluhopisech amerického ministerstva financí dalších likvidních aktivech preferovaných měn.
Solche Emissionen würden die Nachfrage nach US-Schatzbriefen und anderen liquiden Mitteln in bevorzugten Währungen verringern.
Euro by tedy mělo do budoucna v mezinárodním obchodu sehrát mnohem větší roli než součet všech jednotlivých měn které nahradilo.
Daher sollte der Euro im internationalen Handel in Zukunft eine wichtigere Rolle spielen, als alle durch ihn ersetzten Währungen zusammen.
V prvních dvou měsících roku 2005 euro oslabilo vůči většině významných měn zejména vůči americkému dolaru.
In den ersten zwei Monaten des Jahres 2005 gab der Euro gegenüber den meisten wichtigen Währungen, insbesondere dem US-Dollar,
Tentokrát ale úvěrová expanze neproudí do bytové výstavby nýbrž do spekulací s komoditami do zahraničních měn.
Diesmal allerdings fließt die Kreditexpansion nicht in den Häuserbau, sondern in Rohstoffspekulationen und ausländische Währungen.
Nadto prudce roste hodnota dolaru oproti jenu euru většině měn rozvíjejících se trhů.
Außerdem ist der Dollar gegenüber Yen, Euro und den meisten Währungen der Schwellenländer drastisch gestiegen.
Čína v podstatě zavěsila svou měnu k dolaru zatímco většina ostatních měn více či méně volně plave.
China hat seine Währung im wesentlichen an den Dollar gebunden, während die meisten anderen Währungen mehr oder weniger frei fluktuieren.
Jiné měny » označují všechny ostatní měny včetně národních měn nezúčastněných členských států.
Sonstige Währungen» bezieht sich auf alle übrigen Währungen, einschließlich der nationalen Währungen der nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten.
Nerealizované ztráty z jednotlivých cenných papírů jednotlivých měn nebo zlata nelze kompenzovat s nerealizovanými zisky z jiných cenných papírů jiných měn nebo jiného zlata.
Nicht realisierte Verluste in einer Wertpapiergattung, einer Währung oder Gold werden nicht gegen nicht realisierte Gewinne aus anderen Wertpapieren, anderen Währungen oder Gold verrechnet.

Výsledek: 256, Čas: 0.0826

Viz také


členění podle měn
untergliederung nach währungen gliederung nach währung eine aufgliederung nach währungen

"Měn" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc