MAKEDONII DO NĚMČINY

Překlad Makedonii do Němčiny

Výsledek: 271, Čas: 0.1443

Příklady použití Makedonii ve větě a jejich překlady

Mazedonien ( makedonie , makedonií , makedonské )
Makedonii se podařilo výrazně snížit počet romů bez osobních dokladů.
Mazedonien hat die Zahl der Roma ohne Personaldokumente erheblich gesenkt.
Proč neposuzujeme makedonii spravedlivě.
Warum behandeln wir Mazedonien nicht gerecht?
Makedonien ( makedonie , makedonií , makedonské )
Tělo patří makedonii.
Er gehört nach Makedonien.
Pohleďte na vězně stojící před vámi představte si thrácké maedy kteří napadli makedonii.
Seht die Gefangenen vor euch stehen und stellt euch die thrakischen Medi vor, die in Makedonien einfielen.
Mazedoniens ( makedonie , makedonií , makedonské )
To skutečně hrozí vzhledem ke křehkosti domácí politické scény v makedonii nadcházejícím volbám v této zemi.
Das ist ein wirkliches Risiko angesichts der nationalen politischen Anfälligkeit Mazedoniens und seiner bevorstehenden Wahlen.
Mírové operace NATO jsou v regionu stabilizačním faktorem. diplomacie NATO EU například zabránila aby etnický konflikt v makedonii propukl v krizi.
Die NATO-Friedensmissionen waren innerhalb der Region ein stabilisierender Faktor; so verhinderten NATO und EU-Diplomatie beispielsweise die Ausweitung des Konflikts zwischen den Volksgruppen Mazedoniens zu einer echten Krise.
Jiné příklady vět
Erwan fouéré zvláštní zástupce EU pro bývalou jugoslávskou republiku makedonii.
Erwan Fouéré EU-Sonderbeauftragter in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien.
Naproti tomu v makedonii nevyznívá příznivě hodnocení výsledků politického vedení.
Andererseits ist die Beurteilung der Leistung der politischen Führung in Mazedonien nicht günstig.
Aristoteles byl řecký filosof narozený v makedonii roku 384.
Aristoteles ist ein griechischer Philosoph. Geboren in Mazedonien im Jahr 384.
Článek dvoustranná kumulace v bývalé jugoslávské republice makedonii.
Artikel 4 Bilaterale Kumulierung in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien.
Když jsem dnes ráno zapnula televizi viděla jsem reklamu prezentující makedonii.
Als ich den Fernseher heute Morgen einschaltete, sah ich einen Werbespot über Mazedonien.
Potřebujeme také časový plán pro makedonii.
Wir brauchen auch einen Zeitplan für Mazedonien.
Chvíli bych se chtěla soustředit na makedonii.
Ich möchte mich für einen kurzen Moment auf Mazedonien konzentrieren.
Dnešní návrh usnesení o bývalé jugoslávské republice makedonii se snaží tuto křehkou rovnováhu reflektovat.
Der heutige Entschließungsantrag zur ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien versucht diesen Mittelweg wiederzugeben.
Prosinec 2005 důležitý mezník pro bývalou jugoslávskou republiku makedonii na její cestě k členství v evropské unii.
Dezember 2005: wichtiger Meilenstein der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien auf ihrem Weg zu einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union.
SK pane předsedající makedonii nelze upřít že za poslední rok učinila výrazný pokrok.
SK Herr Präsident, es kann nicht verneint werden, dass Mazedonien im letzten Jahr wesentliche Fortschritte gemacht hat.
Rozhodnutí rady97/471/ES ze dne 22. července 1997 o poskytnutí makrofinanční pomoci bývalé jugoslávské republice makedonii úř. věst.
Beschluss 97/471/EG des Rates vom 22. Juli 1997 über eine Finanzhilfe für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien ABl.
V důsledku toho vítám návrh na uvolnění vízového režimu pro srbsko makedonii černou horu.
Folglich begrüße ich den Vorschlag zur Liberalisierung der Visumbestimmungen für Serbien, Mazedonien und Montenegro.
V roce 2001 byl mandát agentury rozšířen na srbsko černou horu v roce 2002 pak na bývalou jugoslávskou republiku makedonii.
Im Jahr 2001 wurde das Mandat der Agentur auf Serbien und Montenegro ausgeweitet und im Jahr 2002 auf die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien.
Rámeček nestabilní personální situace ve státní správě v albánii v bývalé jugoslávské republice makedonii.
Kasten 9- Instabile Personalsituation bei den öffentlichen Verwaltungen in Albanien und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien.
Mezi evropskou unií bývalou jugoslávskou republikou makedonií o činnosti pozorovatelské mise evropské unie EUMM v bývalé jugoslávské republice makedonii.
Zwischen der Europäischen Union und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien über die Tätigkeit der Überwachungsmission der Europäischen Union(EUMM) in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien.
Operací concordia vojenská operace evropské unie v bývalé jugoslávské republice makedonii stanovená společnou akcí2003/92/SZBP;
Operation Concordia" die Militäroperation der Europäischen Union in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien gemäß der Gemeinsamen Aktion 2003/92/GASP.
Prodloužení policejní mise unie v bývalé jugoslávské republice makedonii EUPOL proxima;
Verlängerung der Polizeimission der Europäischen Union in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien(EUPOL Proxima) 7.
Společenství poskytuje pomoc albánii bosně hercegovině chorvatsku svazové republice jugoslávii bývalé jugoslávské republice makedonii.
Die Gemeinschaft stellt Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, der Bundesrepublik Jugoslawien und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien Hilfe bereit.
Na adresu těch kdo právě vznesli kritické hlasy bych rád poznamenal že bezvízový režim pro makedonii černou horu srbsko neměl žádné negativní důsledky.
Ich möchte einige, die gerade Kritik erhoben haben, darauf hinweisen, dass die Befreiung Mazedoniens, Montenegros und Serbiens von der Visumpflicht keinerlei negative Folgen gehabt hat.
řecké kolegy aby dosáhli v této otázce pokroku protože chybné rozhodnutí přijaté v bukurešti již začíná makedonii destabilizovat.
die griechischen Kollegen, sich hier zu bewegen, denn die Fehlentscheidung von Bukarest führt derzeit schon zur Destabilisierung Mazedoniens.
Druhý signál byl vyslán když řecko úspěšně vetovalo členství pro makedonii což byl krok odrážející nevyřešený konflikt těchto dvou zemí
Das zweite Signal kam, als Griechenland erfolgreich sein Veto gegen einen Beitritt Mazedoniens einlegte. Der Grund dafür ist der ungelöste Konflikt zwischen den beiden Ländern um den offiziellen Namen Mazedoniens Griechenland beharrt auf „Frühere jugoslawische Republik Mazedonien“- kurz: FYROM-
Slovo makedonie je zeměpisný termín.
Das Wort Mazedonien ist ein geografischer Begriff.
Makedonie je k nám pohostinná.
Makedonien war gut zu uns.
Makedonie je ve velmi citlivé pozici.
Mazedonien befindet sich in einer sehr heiklen Situation.

Výsledek: 271, Čas: 0.1443

"Makedonii" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc