MALTY DO NĚMČINY

Překlad Malty do Němčiny

Výsledek: 253, Čas: 0.0823

Příklady použití Malty ve větě a jejich překlady

Ke konvergenčnímu programu malty na období 2004 2007.
Zum Konvergenzprogramm Maltas für den Zeitraum 2004-2007.
Je v zájmu malty aby afrika byla vnímána jako odpovědnost evropy.
Es liegt im Interesse Maltas, dass Afrika als Verantwortung der Europäer betrachtet wird.
Moh bych namíchat trochu malty na bobech složit cihly zazdít pár řetězů.
Ich rühr etwas Mörtel an, leg die Steine und füge Ketten ein.
Poznámka k materiálu malty s anorganickými pojivy v tabulce uvedené v příloze rozhodnutí96/603/ES by měla být přizpůsobena technickému pokroku.
Die Bemerkungen zu"mörtel mit anorganischen Bindemitteln" in der Tabelle im Anhang der Entscheidung 96/603/EG sind an den technischen Fortschritt anzupassen.
Malta
Problémy malty lampedusy jsou problémy evropské unie.
Die Probleme von Malta und Lampedusa sind Probleme der Europäischen Union.
Všechny členské státy včetně malty musely nastavit své strategie tak aby umožňovaly nárůst pracovních míst.
Alle Mitgliedstaaten einschließlich Malta mussten ihre Strategien zur Schaffung von Arbeitsplätzen darlegen.
Und maltas
Váhy kypru malty na HDP eurozóny jsou zhruba 0,2% 0,1.
Die Anteile Zyperns und Maltas am BIP des Euroraums betragen etwa 0,2% bzw. 0,1.
Váhy kypru malty na HDP eurozóny jsou zhruba 0,2% 0,1.
Die Anteile Zyperns und Maltas am BIP des Euroraums betragen rund 0,2% bzw. 0,1.
Und malta
Eurozóna včetně kypru malty od. ledna 2008.
Eurozone mit Zypern und Malta ab 1. Januar 2008.
Kalk und
Postavím ho tady. z malty kamene. těmato rukama!
Hier werde ich sie erbauen... aus Kalk und Stein... mit diesen meinen Händen!
Ne ze dřeva ale z malty kamene.
Nicht aus Holz erbaut, sondern aus Kalk und Stein.
Jiné příklady vět
K aktualizovanému konvergenčnímu programu malty na období let 2004 2007.
Zum aktualisierten Konvergenzprogramm Maltas für 2004-2007.
Tunisko je jedním z nejbližších severoafrických sousedů malty.
Tunesien ist einer der nächsten nordafrikanischen Nachbarn Maltas.
Tabulka 15 hlavní ekonomické ukazatele malty.
Tabelle 15 Volkswirtschaftliche Kennzahlen Maltas.
Dva pytle malty čtyři kbelíky kbelík na míchání.
Zwei Säcke Zement, vier Eimer und einen Bottich zum Vermengen.
Vláda malty vydala politické prohlášení ohledně zmiňovaných stanovisek.
Die Regierung von Malta hat ein Positionspapier zu den genannten Erklärungen erarbeitet.
Nemůže to být pouze záležitostí malty nebo kanárských ostrovů nebo řecka.
Das kann nicht nur Sache von Malta oder den Kanarischen Inseln oder von Griechenland sein.
Příspěvek malty se zaměřil na otázku neregulérního přistěhovalectví.
Malta konzentrierte sich in seinem Beitrag auf die Frage der illegalen Einwanderung.
Jednoho jsem prodal doktorovi z malty za 4000 dolarů.
Hab einen an einen Doktor in Malta für 4000 verkauft.
Předtím než nalijeme do formy bronz uděláme vzorek z malty.
Bevor wir in Bronze gießen, machen wir ein Modell aus Gips.
Libyjská cesta se dotýká hlavně malty itálie.
Das Einfallstor über Libyen ist hauptsächlich für Malta und Italien relevant.
S ohledem na žádosti kypru malty polska.
Gestützt auf die Anträge Zyperns, Maltas und Polens.
Zpátky z malty.
Zurück aus Malta.
Podíl byl obzvláště vysoký v ostatních nových členských státech kromě malty kypru.
In den übrigen neuen Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Malta und Zypern war der Anteil besonders groß.
Údaje se týkají složení eurozóny včetně kypru malty.
Die Angaben beziehen sich auf den Euroraum einschließlich Zyperns und Maltas.
Labyrintové mapy malty.
Oder die Labyrinthkarten von malta?
V této situaci se nacházejí státní příslušníci estonska kypru malty lotyšska.
Die Staatsangehörigen der folgenden Länder sind in dieser Lage: Estland, Zypern, Malta und Lettland.
S ohledem na smlouvu o přistoupení české republiky estonska kypru lotyšska litvy maďarska malty polska slovinska slovenska.
Unter Hinweis auf den Vertrag über den Beitritt der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloweniens und der Slowakischen Republik 1.
Července 2007 schválila rada evropské unie žádost malty o přistoupení k eurozóně od.
Juli 2007 stimmte der Rat der Europäischen Union dem Antrag Maltas auf Beitritt zum Eurogebiet am 1.
Tato kritéria budou uplatňována nediskriminačním způsobem nebudou činěny rozdíly mezi státními příslušníky malty ostatních členských států.
Diese Kriterien werden auf nicht diskriminierende Weise angewandt und dürfen nicht zwischen maltesischen Staatsangehörigen und Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten unterscheiden.

Výsledek: 253, Čas: 0.0823

Viz také


kypru malty turecka
zyperns , maltas und der türkei zypern , malta und die türkei
estonska lotyšska malty
estlands , lettlands , maltas estland , lettland , malta
lotyšska litvy maďarska malty polska slovinska
lettlands , litauens , ungarns , maltas , polens , sloweniens lettland , litauen , ungarn , malta , polen , slowenien

"Malty" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc