METABOLISMUS DO NĚMČINY

Překlad Metabolismus do Němčiny

Výsledek: 268, Čas: 0.068

Příklady použití Metabolismus ve větě a jejich překlady

Metabolisierung ( metabolismus , metabolismem , metabolizován )
Metabolismus přesný metabolická cesta ustekinumabu není známa.
Metabolisierung Der genaue Stoffwechselweg von Ustekinumab ist nicht bekannt.
Metabolismus zaleplon je primárně metabolizován aldehyd- oxidázou na 5-oxo- zaleplon.
Metabolisierung Zaleplon wird hauptsächlich durch die Aldehyd Oxidase zu 5-Oxo-Zaleplon verstoffwechselt.
Stoffwechsel ( metabolismus , poruchy , metabolismem )
Mám velmi aktivní metabolismus.
Mein Stoffwechsel ist sehr aktiv.
Můj metabolismus je celý převrácený.
Mein Stoffwechsel ist total hinüber.
Die verstoffwechselung
Metabolismus atorvastatinu je méně závislý na cytochromu CYP3A4.
Die Verstoffwechselung von Atorvastatin ist weniger von CYP3A4 abhängig.
Neexistují žádné důkazy o tom že by léčba erytropoetinem měnila metabolismus jiných léčivých přípravků.
Es gibt keine Hinweise für Auswirkungen einer Erythropoetin-Therapie auf die Verstoffwechselung anderer Arzneimittel.
Jiné příklady vět
Metabolismus metabolizace kyseliny ibandronové nebyla prokázána u zvířat ani lidí.
Metabolismus Es gibt keinerlei Hinweise, dass Ibandronsäure bei Tieren oder Menschen metabolisiert wird.
Muselo to na pár vteřin dobít můj metabolismus.
Er muss meinen Metabolismus für einen Moment aufgeladen haben.
Má patnáctiprocentní metabolismus s nadměrně činnou štítnou žlázou tříprocentní glandulární afektací.
Er leidet unter 15% igem Metabolismus mit überaktiver Schilddrüse und 3% iger Drüsenvortäuschung.
Tvůj metabolismus je pěkně zvláštní.
Dein Stoffwechsel ist ziemlich außergewöhnlich.
Biotransformace jaterní metabolismus anidulafunginu nebyl pozorován.
Metabolisierung Eine hepatische Metabolisierung von Anidulafungin wurde nicht beobachtet.
Sloučila jsem zesilující injekci abych zrychlila tvůj metabolismus.
Diese Injektion wird Ihren Metabolismus beschleunigen.
Studie in vitro prokázaly určitý potenciál celekoxibu inhibovat metabolismus katalyzovaný CYP2C19.
In-vitro-Studien haben gezeigt, dass Celecoxib den über CYP 2C19 katalysierten Metabolismus hemmen kann.
Otravný nadpřirozený metabolismus se mi staví do cesty.
Der nervtötende, übernatürliche Stoffwechsel steht mir dabei immer im Weg.
Metabolismus nateglinid je silně metabolizován.
Metabolisierung Nateglinid wird stark metabolisiert.
Neexistuje však žádný důkaz toho že zonisamid indukuje svůj vlastní metabolismus.
Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Zonisamid seinen eigenen Metabolismus induziert.
Vyměním svůj metabolismus za tyhle kozy.
Ich tausche meinen Stoffwechsel gegen diese Möpse.
Metabolismus přesná metabolická cesta ustekinumabu není známa.
Metabolisierung Der genaue Stoffwechselweg von Ustekinumab ist nicht bekannt.
Metabolismus hlavní sloučeninou cirkulující v systémovém oběhu je mikafungin v nezměněné podobě.
Metabolismus Im systemischen Kreislauf liegt die Substanz hauptsächlich als unverändertes Micafungin vor.
Její metabolismus muselo zvýšila ke kompenzaci za její nelidskému rychlost.
Ihr Stoffwechsel muss sich an ihre Inhuman-Geschwindigkeit angepasst haben.
Ale potřebuji metabolismus potřebuji nějakou energii.
Aber ich brauche Stoffwechsel, ich brauche Energie.
Metabolismus lumirakoxibu oxidací je zprostředkován především CYP2C9.
Der oxidative Metabolismus von Lumiracoxib wird hauptsächlich durch CYP2C9 vermittelt.
Metabolismus hydrochlorothiazid je v zanedbatelné míře metabolizován v játrech.
Metabolisierung Hydrochlorothiazid wird in der Leber in vernachlässigbar geringen Mengen metabolisiert.
Metabolismus rosiglitazon je extenzivně metabolizován v nezměněné formě se vůbec nevylučuje.
Metabolisierung Rosiglitazon wird umfangreich metabolisiert und es wird keine Muttersubstanz unverändert ausgeschieden.
Tvůj metabolismus se musí přizpůsobit.
Dein Stoffwechsel muss sich anpassen.
Metabolismus oseltamivir je extenzivně přeměňován na oseltamivir karboxylát esterázami lokalizovanými převážně v játrech.
Metabolismus Oseltamivir wird durch überwiegend in der Leber vorkommende Esterasen nahezu vollständig in Oseltamivircarboxylat umgewandelt.
Mám opravdu rychlý metabolismus.
Ich habe einen schnellen Stoffwechsel.
Metabolismus část kyseliny karglumové je metabolizována.
Metabolismus Ein Teil der Carglumsäure wird metabolisiert.
Metabolismus metformin je vylučován v nezměněné formě močí.
Metabolisierung Metformin wird unverändert im Harn ausgeschieden.
Metabolismus nepafenac podléhá relativně rychlé bioaktivaci na amfenac prostřednictvím očních hydroláz.
Metabolismus Die Bioaktivierung von Nepafenac zu Amfenac erfolgt relativ schnell durch intraokuläre Hydrolasen.

Výsledek: 268, Čas: 0.068

Viz také


tvůj metabolismus
dein stoffwechsel ihren metabolismus

"Metabolismus" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc