MEZIVLÁDNÍ DO NĚMČINY

Překlad Mezivládní do Němčiny

Výsledek: 261, Čas: 0.1944

zwischenstaatliche (68) intergouvernementale (8) intergovernmental (5) regierungsübergreifende (2) zwischenstaatlichen (51) zwischenstaatlicher (12) zwischenstaatliches (7)

Příklady použití Mezivládní ve větě a jejich překlady

Zwischenstaatliche ( mezivládní , mezistátní )
Mezivládní dohody uzavřené mezi členskými státy třetími zeměmi v oblasti energetiky.
Zwischenstaatliche Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten im Energiebereich.
Čistě mezivládní řešení nemůže být správnou odpovědí.
Eine rein zwischenstaatliche Lösung kann nicht die richtige Antwort sein.
Intergouvernementale
Nechceme však mezivládní spolupráci která by se týkala jen prezidenta sarkozyho kancléřky merkelové bez účasti evropského parlamentu občanů.
Aber wir wollen nicht intergouvernementale Zusammenarbeit auf der Grundlage von Sarkozy und Merkel, ohne das Europäische Parlament und ohne die Bürger.
Zatřetí bych chtěl pane van rompuyi podotknout že lisabonská smlouva nestačí potřebujeme další mezivládní spolupráci.
Mein dritter Punkt: Herr Ratspräsident, ja, der Lissabon-Vertrag reicht nicht aus, und es ist mehr intergouvernementale Zusammenarbeit notwendig.
Ein zwischenstaatliches
Tento model je mezivládní vzdušný prostor spadá do vnitrostátní kompetence.
Wir haben ein zwischenstaatliches Modell, und der Luftraum unterliegt nationalem Hoheitsrecht.
Protože se jedná o mezivládní systém!
Weil es sich um ein zwischenstaatliches System handelt!
Die zwischenstaatliche
Tuto operaci nyní provádí mezivládní NATO na základě dobrovolné účasti.
Die zwischenstaatliche NATO führt diese Operation nun im Rahmen einer freiwilligen Teilnahme durch.
Protože mezivládní metoda nefunguje.
Weil die zwischenstaatliche Methode nicht funktioniert.
Einen zwischenstaatlichen
Bylo to vyjednáno my máme mezivládní smlouvu která to uznává.
Es wurde ausgehandelt und wir haben einen zwischenstaatlichen Vertrag, in dem dies anerkannt wird.
Dnes rada navrhuje mechanismus mezivládní.
Heute schlägt der Rat einen zwischenstaatlichen Mechanismus vor.
Jiné příklady vět
Usilují proto o postup pomocí mezivládní dohody nebo stávajících smluvních ustanovení.
Deshalb versucht man, mit zwischenstaatlichen Übereinkünften oder bestehenden Vertragsbestimmungen weiterzukommen.
Tato mezivládní dohoda však nejspíš bude jen přechodným řešením.
Aber dieses zwischenstaatliche Übereinkommen dürfte nur eine Übergangslösung sein.
Nepotřebujeme nic na mezivládní úrovni.
Wir brauchen nichts auf zwischenstaatlicher Ebene.
Mezivládní vládní nevládní instituce;
Zwischenstaatliche, staatliche und nichtstaatliche Einrichtungen;
Mezivládní řešení nás z dlouhodobého hlediska nezavedou nikam.
Zwischenstaatliche Lösungen werden uns auf lange Sicht nirgendwohin führen.
Návrat k mezivládní metodě je zhoubný.
Der Rückfall in die intergouvernementale Methode ist fatal.
Mezivládní panel pro změnu klimatu to však vůbec netvrdí.
Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen(IPCC) hat dies zu keinem Zeitpunkt behauptet.
Po podepsání mezivládní dohody o projektu nabucco musí evropská unie jednat.
Nach der Unterzeichnung der zwischenstaatlichen Vereinbarung über Nabucco muss die Europäische Union handeln.
Mezivládní postupy byly nedávno velmi pomlouvány v porovnání s metodou společenství.
Die zwischenstaatliche Methode wurde in letzter Zeit häufig schlecht gemacht und der Gemeinschaftsmethode gegenübergestellt.
Provedeme to na mezivládní úrovni.
Wir machen das auf der zwischenstaatlichen Ebene.
Ostatní mezivládní instituce pověřené bojem proti kriminalitě jako jsou eurojust nebo europol.
Sonstige zwischenstaatliche Einrichtungen, die mit der Bekämpfung der Kriminalität betraut wurden, wie Eurojust oder Europol.
Mezivládní nebo dokonce soukromoprávní charakter navrhovaného mechanismu může posunout projekt evropské integrace o několik let zpět.
Die zwischenstaatliche oder sogar privatrechtliche Natur des vorgeschlagenen Mechanismus könnte das europäische Integrationsprojekt um mehrere Jahre zurückwerfen.
Pravidelné mezivládní porady o mezinárodním trhu s olovem zinkem další informace které jsou důležité pro členské státy.
Regelmäßige regierungsübergreifende Konsultationen abzuhalten über den internationalen Handel mit Blei und Zink sowie über andere damit zusammenhängende Fragen, die für ihre Mitgliedsländer von Bedeutung sind.
Je potřeba převážné většiny hlasů daň musí být daní společenství nikoli daní mezivládní.
Es wird eine überwältigende Mehrheit benötigt, und die Steuer muss eine Gemeinschaftssteuer sein, und keine zwischenstaatliche Steuer.
Předpisy pro cestování držitelů diplomatických úředních služebních pasů držitelů průkazů které vydávají svým úředníkům některé mezinárodní mezivládní organizace.
Regelung des Reiseverkehrs von Inhabern von Diplomaten-, Amts- oder Dienstpässen sowie von Passierscheinen, die einige zwischenstaatliche internationale Organisationen ihren Beamten ausstellen.
Proto musí být jasné že ty věci které spadají do politiky společenství nesmí být potajmu přeměněny na mezivládní politiku prostřednictvím služby pro vnější činnost.
Aus diesem Grund muss klar sein: Das, was Gemeinschaftspolitik ist, darf nicht schleichend über den Auswärtigen Dienst intergouvernementale Politik werden.
Když už bude zaveden tento mezivládní mechanismus je důležité postoupit dále zavést nástroje které podpoří oživení růstu podnikání.
Im Angesicht der Einführung dieses zwischenstaatlichen Mechanismus ist es wichtig, vorwärts zu gehen und Instrumente einzuführen, die eine Erholung des Wachstums und der Wirtschaft fördern.
Jak je možné že rada vždy uvažuje na mezivládní vnitrostátní nikoliv na evropské úrovni.
Wie kommt es, dass der Rat immer in zwischenstaatlichen und nationalen Dimensionen denkt und nicht in europäischen Dimensionen?
Chci evropskou spolupráci na mezivládní úrovni. pevně podporuji myšlenku řešit společné problémy na základě mezinárodní spolupráce.
Ich möchte eine europäische Zusammenarbeit auf zwischenstaatlicher Ebene und unterstütze von ganzem Herzen die Idee der internationalen Zusammenarbeit zur Lösung gemeinsamer Probleme.
Zaprvé diplomatické služby evropské unie nikoli mezivládní služby což dává jistotu že 60% pracovníků bude jmenováno evropskou unií.
Erstens einen diplomatischen Dienst der Europäischen Union und keinen zwischenstaatlichen Dienst; das stellt eine Zusicherung dar, dass 60% der Stellen von der Europäischen Union vergeben werden.

Výsledek: 261, Čas: 0.1944

Viz také


mezivládní spolupráce
zwischenstaatliche zusammenarbeit
mezivládní organizace
zwischenstaatliche organisation
mezivládní přístup
zwischenstaatlicher ansatz der intergouvernementale ansatz regierungsübergreifende ansatz einem intergouvernementalen ansatz
mezivládní metoda
die zwischenstaatliche methode die intergouvernementale methode
mezivládní povahy
zwischenstaatlichen charakter das zwischenstaatliche wesen
na mezivládní úrovni
auf zwischenstaatlicher ebene auf regierungsebene auf zwischenstaatlichem niveau auf einer zwischenstaatlichen
na mezivládní konferenci
auf der regierungskonferenz
práci mezivládní konference
arbeit der regierungskonferenz
mandátu pro mezivládní konferenci
des mandats der regierungskonferenz
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc