MIRANDA DO NĚMČINY

Překlad Miranda do Němčiny

Výsledek: 256, Čas: 0.0597

Příklady použití Miranda ve větě a jejich překlady

Miranda und
Miranda liam to věděli zaměstnanci akademie.
Miranda und Liam wussten es. Die Campusangestellten auch.
Miranda grayson byli tví rodiče eleno.
Miranda und Grayson waren deine Mutter und dein Vater.
Jiné příklady vět
Časopis us weekly. tady miranda.
Miranda von US-Weekly hier.
Miranda řekla že já.
Miranda hat gesagt, ich.
Miranda zjistila co mezi námi bylo.
Miranda fand heraus, was zwischen uns war.
Jsem si jistá že miranda už to zjistila.
Sicher hat Miranda das mittlerweile herausgefunden.
Miranda má syna.
Miranda hat einen Sohn.
Miranda si přinesla dítě.
Miranda hat das Kind mitgebracht.
Miranda na ní má halenku s vycpávkami.
Miranda trägt eine Bluse mit Schulterpolstern.
Na kampusu miranda právě mluvila s mariňákem v uniformě.
Und auf dem Campus redete Miranda gerade mit einem Marine in Paradeuniform.
Miranda byla zpátky ve své kanceláři.
Miranda war wieder im Büro.
Miranda gilbertová byla na střední jedna z mých nejlepších kamarádek.
Miranda Gilbert war eine meiner besten Freundinnen auf der Highschool.
Miranda vigo je jeho matka ale já nejsem jeho otec.
Miranda Vigo ist seine Mutter, aber ich nicht der Vater.
Kdyby generál miranda dostal naší žádost o posily nestalo by se to.
Wenn General Miranda unsere Bitte um Verstärkung erhalten hätte, wäre das nicht passiert.
Miranda frank je tady.
Miranda Frank ist hier.
Se vší úctou miranda nikdy.
Bei allem Respekt, Miranda hat uns nie.
Miminko bylo skoro tak tvrdohlavé jako miranda.
Das Baby war fast so stur wie Miranda.
Můžu ti teď říct co s námi má miranda v plánu.
Kann ich dir jetzt sagen, was Miranda mit uns vorhat?
Ano taková miranda byla.
Ja. So war Miranda wirklich.
Tohle je moje přítelkyně miranda.
Das ist meine Freundin, Miranda.
Myslím že generál miranda dělá chybu.
Ich denke, General Miranda begeht einen Fehler.
DŮVĚRNĚ miranda FROSTOVÁ spis UZAVŘEN.
VERTRAULICH- MIRANDA FROST AKTE GESCHLOSSEN.
Miranda rodí.
Miranda hat Wehen.
Miranda tu není. zatím.
Und Miranda ist nicht da.
Bridget miranda byly pryč.
Bridget und Miranda waren verschwunden.
Miranda jonas byli odděleni.
Miranda und Jonas wurden getötet.
Miranda já nefungujeme jako manželé už roky tess.
Miranda und ich führen seit Jahren keine richtige Ehe mehr, Tess.
Miranda objevila perfektní vztah.
Und Miranda entdeckte die perfekte Beziehung.
Miranda grayson její rodiče.
Miranda und Grayson, ihre Eltern.
Tady je to miranda.
In diesem Büro wäre das Miranda.

Výsledek: 256, Čas: 0.0597

"Miranda" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc