MODERNÍM DO NĚMČINY

Překlad Moderním do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 265, Čas: 0.0665

Příklady použití Moderním ve větě a jejich překlady

Der modernen
Náboženství v moderním světě je mnohem více než kdykoliv jindy osobním duchovním prožitkem.
Religion ist in der modernen Welt eine viel persönlichere und spirituellere Erfahrung als je zuvor.
Vítejte v moderním světě můj pane.
Willkommen in der modernen Welt, mein Gebieter.
Modern
O veškerém bojovém umění východním západním moderním starodávném.
Er besaß Bücher über Kampfsport und alle Nahkampfarten, egal ob westlich, östlich, modern oder alt.
Vítejte v odrazech duše v novém moderním NYC.
Willkommen zu"Reflexionen der Seele" im New Modern NYC.
Ein modernes
Mobilizace zločinné energie takovými kazateli nenávisti je sama o sobě moderním fenoménem.
Die Mobilisierung krimineller Energien durch solche Hassprediger ist selbst ein modernes Phänomen.
Komická zábava v politice samozřejmě není ryze moderním fenoménem.
Selbstverständlich ist Komik in der Politik nicht erst ein modernes Phänomen.
Einem modernen
Gaudí také pracoval s moderním konceptem propojování prostor.
Gaudí arbeitete aber auch mit einem modernen Konzept zur gegenseitigen Verbindung von Räumen.
Protože se nestává denně že se potkáš s moderním zázrakem.
Weil man nicht jeden Tag einem modernen Wunder begegnet.
Jiné příklady vět
Chtěla byste říct něco o svém moderním tanci?
Möchten Sie vorher etwas zu lhrem modernen Tanz sagen?
Symbol nové éry v rychle se měnícím moderním světě.
Das Symbol einer neuen Ära. In einer sich schnell verändernden, modernen Welt.
Přizpůsobení islámu moderním podmínkám bylo cílem první generace reformátorů.
Den Islam an moderne Denkweisen anzupassen, war das Ziel der ersten Generation von Reformern.
Já prostě těmhle moderním dramatikům nerozumím.
Ich verstehe diese modernen Bühnenautoren nicht.
O čem o moderním románu.
Über moderne Romane, wie vereinbart.
Víš vůbec něco o moderním světě bernarde.
Du weißt nichts von moderner Kultur, Bernard.
Úspory energie díky moderním technologickým postupům při využívání přeměně energie;
Energieeinsparung durch moderne technologische Verfahren zur Energieverwendung und-umwandlung.
Minulý rok jste navštívil mou univerzitu přednášel o moderním designu.
Letztes Jahr gaben Sie an meinem College Vorlesungen über modernes Design.
Místnost už jsme poprášili henry s opravdovým moderním vybavením.
Der Raum wurde schon untersucht, Henry, mit richtiger moderner Ausrüstung.
Žijeme v moderním světě.
Es ist eine moderne Welt,
Krátce byl moderním židem v nejlepším smyslu slova.
Kurz gesagt, er war ein moderner Jude im besten Sinne des Wortes.
Phelps stál za moderním přepracováním makroekonomie podle samuelsona mikroekonomie.
Auf Phelps geht die moderne Überarbeitung der Makroökonomie zurück- und laut Samuelson auch die Mikroökonomie.
Pesticidy jsou v moderním zemědělství nevyhnutelné.
Pflanzenschutzmittel sind in der modernen Landwirtschaft unverzichtbar.
Myslím že s moderním divadlem to jde z kopce už od poloviny 23. století.
Mit dem modernen Theater geht es seit dem 23. Jahrhundert bergab.
Opravdu žijeme v moderním světě.
Wir leben tatsächlich in der modernen Welt.
Toto vítězství povzbudí evropskou unii aby zaujala své místo v moderním světě.
Dieser Sieg wird die Europäische Union ermutigen, ihren Platz in der modernen Welt einzunehmen.
Víš jaký jsou podmínky v moderním rychlým občerstvení?
Weißt du über die Zustände eines modernen Fast Food-Restaurants bescheid?
Po pravdě jedinou jistotou jak úspěšně přežít v moderním hororu je být gay.
Der einzig sichere Weg, um einen modernen Horrorfilm zu überleben Du musst schwul sein.
V moderním následnickém rituálu je potřeba jenom prohlášení že byli vybráni dva vyzyvatelé.
Beim modernen Nachfolgeritus braucht man nur eine Proklamation über die Herausforderer.
Bolest života v moderním světě liberální společnost nevyřeší.
Die Qual des modernen Lebens wird eine liberale Gesellschaft nie beseitigen.
Kdy se ze mě stal stařec který nerozumí moderním technologiím.
Wann bin ich ein alter Mann geworden, verwirrt von der modernen Technik?
Naše nepotřebuje imunitní systém protože žije v moderním německém inkubátoru.
Unseres braucht kein Immunsystem, weil es in einem supermodernen, deutschen Inkubator lebt.

Výsledek: 265, Čas: 0.0665

Viz také


moderním světě
modernen welt heutigen welt
moderním vybavením
moderner ausrüstung hi-tech ausrüstung

S Synonyma "moderním"


"Moderním" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc