MOTIVACE DO NĚMČINY

Překlad Motivace do Němčiny

Výsledek: 253, Čas: 0.8173

Příklady použití Motivace ve větě a jejich překlady

Motivation ( motivace , motivovat , pohnutky )
Motivace je zničit zkaženost.
Seine Motivation ist es die Korruption zu eliminieren.
Motivace k čemu.
Motivation wofür?
Anreiz ( pobídkou , motivaci , pobídku )
Někdy je třeba další motivace aby zareagovali na tvé příkazy.
Manchmal ist ein wenig mehr Anreiz nötig, damit sie auf deinen Ruf antworten.
Nemůžete po nás chtít abychom to dělali bez motivace.
Ohne Anreiz machen wir das nicht.
Motiviert ( motivuje , motivace , motivovaný )
Je to pořádná motivace.
Der motiviert einen echt.
Někteří mají politické motivace ale většina z nich miluje riziko.
Einige sind politisch motiviert, aber die meisten suchen das Risiko,
Beweggründe ( důvody , pohnutky , motivace )
motivace je čistě nemravná.
Meine Beweggründe sind gänzlich unzüchtig.
Tvoje motivace je zabít vesmírný skřítky.
Deine Beweggründe sind: Space Goblins zu töten.
Motivator ( motivace , pohon )
Protože to je velká motivace.
Weil sie ein großer Motivator ist.
Rodina je dobrá motivace.
Familie ist ein sehr guter Motivator.
Motive ( motivy , důvody , pohnutky )
Jejich metody jejich motivace pro útok se mohou lišit ... na sto různých způsobů.
Die Methoden und Motive für ihre Angriffe können wirklich sehr vielfältig sein.
Přemýšlím jaká je vaše motivace.
Und ich frage mich, was Ihre Motive sind.
Jiné příklady vět
motivace se změnila.
Meine Motivation änderte sich.
Motivace stimuly existují když mají lidé smysluplné úkoly.
Motivation und Anreiz existieren, wenn Leute sinnvolle Aufgaben haben.
Dávam ti trochu motivace.
Ihnen etwas Anreiz geben.
To nebyla správná motivace.
Er ist nicht richtig motiviert.
Zatím mu chyběla správná motivace. teď už ji bude mít.
Er hatte bisher nicht den richtigen Anreiz.
Důležitější je motivace odhodlání.
Wichtiger sind Motivation und Entschlossenheit.
Tomu se říká motivace.
Es heißt"motiviert.
Jen motivace nestačí.
Motivation ist nicht genug.
Motivace teroristů se liší buňku od buňky ba dokonce osobu od osoby.
Terroristische Beweggründe unterscheiden sich von Zelle zu Zelle und sogar zwischen den einzelnen Personen.
Nejsem si jistá jaká je tvoje motivace.
Bin mir nicht sicher, was deine Motivation dafür ist.
V takovém případě musí být vytvořen prostředek jejich motivace.
Da gilt es, den Rahmen zu schaffen, der sie motiviert.
To značí že jeho motivace je buď ideologická... nebo citová.
Das deutet darauf hin, dass seine Beweggründe entweder ideologischer oder emotionaler Art sind.
Zlost je dobrá motivace.
Zorn ist ein super Motivator.
Velká motivace abys udělal cokoliv je třeba abys téměř vždy vyhrál.
Ein ziemlicher Ansporn, alles zu tun, um"fast ausschließlich" zu gewinnen.
Bez motivace radikální decentralizace zůstane ekonomický pokrok prostě jen snem.
Ohne Anreize und radikale Dezentralisierung, bleibt wirtschaftlicher Fortschritt nur ein Wunschtraum.
No naučil jsem se že není větší motivace v rodině než pomsta.
Nun, ich erfuhr, dass Männer in deiner Familie nichts mehr motiviert als Rache.
Péče je dobrá motivace.
Interesse ist ein guter Motivator.
Jaká je moje motivace.
Und was sind meine beweggründe?

Výsledek: 253, Čas: 0.8173

Viz také


tvá motivace
tatmotiv deine motivation

"Motivace" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc