NÁLEŽITÉ DO NĚMČINY

Překlad Náležité do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 256, Čas: 0.1053

Příklady použití Náležité ve větě a jejich překlady

Angemessene ( přiměřené , vhodné , odpovídající )
Zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb omezení rybolovu platýse bradavičnatého pakambaly velké v baltském moři jsou nezbytnými opatřeními pro efektivní náležité řízení zdrojů.
Das Verbot der Fangaufwertung und Beschränkungen bei der Flunder- und Steinbuttfischerei in der Ostsee sind wesentliche Maßnahmen für eine effektive und angemessene Ressourcenverwaltung.
Tam kde hrozí ztráta úrody může ignorace nedostatek náležité pomoci zemědělcům vést k nekontrolovatelnému používání pesticidů.
Wenn das Risiko eines Ernteverlustes besteht, können Unwissenheit und eine fehlende angemessene Unterstützung für Landwirte zur unkontrollierten Verwendung von Pestiziden führen.
To komisi umožní aby předložila náležité návrhy politických kroků.
Das ermöglicht der Kommission, geeignete Vorschläge zu Strategiemaßnahmen vorzulegen.
Komise také neměla náležité systémy pokyny pro účinnou propagaci výsledků zkušeností získaných z projektů TACIS.
Auch aufseiten der Kommission fehlten geeignete Systeme und Anweisungen für die wirksame Verbreitung der Ergebnisse und Erfahrungen aus den TACIS-Projekten.
Ordnungsgemäße ( řádné , správné , náležité )
Náležité informace o nároku pro dlužníka.
Ordnungsgemäße Unterrichtung des Schuldners über die Forderung.
Náležité informace pro dlužníka o procesních krocích nezbytných pro napadení nároku.
Ordnungsgemäße Unterrichtung des Schuldners über die Verfahrensschritte zum Bestreiten der Forderung.
Očekávám že budou podniknuty náležité kroky obzvláště s přihlédnutím k tomu že dotyčný usiluje o pozici kterou momentálně zastává pan pöttering.
Ich erwarte, dass entsprechende Schritte unternommen werden, zumal gegenüber einem Mann, der die Position anstrebt, die Herr Pöttering derzeit innehat.
úlohy svých zkušeností při prosazování právních předpisů o chemických látkách udržují náležité kontakty s příslušnými orgány členských států.
Bereich der Durchsetzung von Rechtsvorschriften über Chemikalien ausgewählt; sie unterhalten entsprechende Kontakte zu den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten.
Tak jako u jiných vakcín lze očekávat že u pacientů léčených imunosupresivní terapií nemusí být dosaženo náležité odezvy.
Wie bei anderen Impfstoffen ist zu erwarten, dass bei Patienten unter immunsuppressiver Therapie möglicherweise keine ausreichende Immunantwort erzielt wird.
Tak jako u jiných vakcín lze očekávat že u pacientů léčených imunosupresivní terapií nebo u pacientů s imunodeficiencí nemusí být dosaženo náležité odezvy.
Wie bei anderen Impfstoffen ist zu erwarten, dass bei Patienten unter immunsuppressiver Therapie oder bei Patienten mit Immundefekten möglicherweise keine ausreichende Immunantwort erzielt wird.
Slíbil jsem ti náležité zvážení které se ti dostalo.
Ich versprach gebührende Rücksicht, die du erhalten hast.
V zájmu zajištění spravedlivého srovnání běžné hodnoty vývozní ceny byly provedeny náležité úpravy o rozdíly ovlivňující ceny srovnatelnost cen. tyto úpravy byly provedeny v souladu s čl.
Im Interesse eines fairen Vergleichs des Normalwerts mit dem Ausfuhrpreis wurden gebührende Berichtigungen für Unterschiede vorgenommen, die die Preise und die Vergleichbarkeit der Preise beeinflussten.
Eine angemessene
Komise zajistí náležité rozšíření údajů získaných podle tohoto nařízení.
Die Kommission gewährleistet eine angemessene Verbreitung der Informationen, die sie im Rahmen dieser Verordnung erhalten hat.
Jinými slovy potřebujeme náležité financování vnitrostátní plánování v jednotlivých členských státech.
Das heißt, wir benötigen eine angemessene Finanzierung und nationale Planung in den Mitgliedstaaten.
Einen angemessenen
Zasloužila si náležité rozloučení.
Sie verdiente einen angemessenen Abschied.
Obtížné období kterým evropská unie prochází vyžaduje náležité řízení přílivu přistěhovalců.
Die schwierigen Zeiten, die die Europäische Union durchlebt, erfordern einen angemessenen Umgang mit Migrationsströmen.
Jiné příklady vět
Vyjádřili jste své náležité obavy zeptali jste se na náležité otázky.
Sie brachten angemessene Belange vor und stellten angemessene Fragen.
Nemůžu vás nechat transportovat se dolů na planetu bez náležité ochrany.
Ich kann Sie nicht ohne entsprechenden Schutz auf den Planeten beamen.
Řešení spočívá v nalezení náležité rovnováhy mezi různými opatřeními.
Dass richtige Maß für die unterschiedlichen Initiativen zu finden.
Musí být podroben náležité parlamentní kontrole.
Dies muss entsprechend vom Parlament kontrolliert werden.
Mohou zaručit náležité dokončení prací.
Die ordnungsgemässe Durchführung der Arbeiten garantieren können.
Můžeme proto opět konstatovat že rada nepředložila náležité dokumenty.
Wir können daher sagen, dass der Rat einmal mehr nicht die richtigen Dokumente vorgelegt hat.
Proto byly oba přezkumy v zájmu náležité správy spojeny v jedno šetření.
Daher wurden beide Überprüfungen im Interesse einer ordnungsgemäßen Verwaltung in einer Untersuchung zusammengefaßt.
Samozřejmě prevenci nelze provádět bez náležité úrovně finančních zdrojů.
Prävention ist ohne ein ordentliches Maß an finanziellen Mitteln natürlich nicht möglich.
Náležité vzdělání ti otevře vstup do společnosti.
Gute Erziehung ist der Zugang zur Gesellschaft.
Za tímto účelem by měla agentura ve spolupráci s členskými státy zúčastněnými stranami vypracovat náležité pokyny.
Zu diesem Zweck sollte die Agentur in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und interessierten Kreisen geeignete Leitlinien entwickeln.
Myslím si že mnohé z nich jsou vhodné včetně překladatelů náležité zdravotní péče zvážení potřeb zvláštní ochrany.
Ich halte viele davon für richtig- wie Dolmetscher, ordnungsgemäße Gesundheitsbehandlung, Berücksichtigung besonderer Schutzbedürftigkeit.
Oborová nebo mezioborové organizace která vybraný program navrhla odpovídá za jeho náležité provádění.
Der Branchen- oder Dachverband, der das ausgewählte Programm vorschlägt, ist für seine ordnungsgemäße Durchführung verantwortlich.
Nejpozději do. července 1976 předloží komise radě zprávu o vývoji situace v případě potřeby náležité návrhy zohledňující tento vývoj.
Die Kommission unterbreitet dem Rat spätestens am 1. Juli 1976 einen Bericht sowie erforderlichenfalls geeignete Vorschläge, die dieser Entwicklung Rechnung tragen.
Tak jako u jiných vakcín lze očekávat že u pacientů léčených imunosupresivní terapií nebo u pacientů s imunodeficiencí nemusí být dosaženo náležité odezvy.
Wie bei anderen Impfstoffen ist zu erwarten, dass bei Patienten unter immunsuppressiver Therapie oder bei Patienten mit Immundefekten möglicherweise keine ausreichende Immunantwort erzielt wird.

Výsledek: 256, Čas: 0.1053

Viz také


náležité informace
einschlägigen auskünfte angemessene information relevante informationen geeigneter informationen adäquate information einschlägigen informationen ordnungsgemäße unterrichtung angemessene angaben angemessene unterrichtung

"Náležité" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc