NÁZORŮ DO NĚMČINY

Překlad Názorů do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 266, Čas: 0.0741

Příklady použití Názorů ve větě a jejich překlady

Ansichten ( názory , pohled , stanoviska )
Většina zahraničních názorů o nějaké zemi samozřejmě pochází především z místních zdrojů.
Natürlich stammen die meisten fremden Ansichten über ein Land aus lokalen Quellen.
Vnucování takových názorů je políčkem do tváře soudržnosti v evropské unii.
Das Aufzwingen solcher Ansichten ist ein Schlag ins Gesicht für den Zusammenhalt in der Europäischen Union.
Je to strana chamtivců korupce nesnášenlivosti zastaralých názorů.
Die Partei steht für Habgier und Korruption, für Intoleranz und überkommene Vorstellungen.
Něco jsem se z vašich idiotských názorů naučil. to poníženě vděčně přiznávám.
Ich muß gestehen, etwas habe ich gelernt... aus deinen idiotischen Vorstellungen.
Tedy netýká se to mých názorů na zkaženost církve.
Ich bleibe bei meiner Meinung über die Korruption in der Kirche.
Myslím si že shoda našich názorů je v tomto případě zřejmá.
Ich denke, in diesem Punkt sind wir eindeutig derselben Meinung.
Jiné příklady vět
Mám 18 názorů všechny moc dobé.
Ich habe 18 Meinungen, die sind alle sehr gut.
Je to jen pár posranejch názorů opřených o ještě posranější srovnání.
Das sind alles nur beschissene Meinungen, gestützt auf noch beschissener Vergleiche.
V otevřené společnosti mohou lidé rozdílných názorů prostředí zájmů nalézt cestu k pokojnému soužití.
Offene Gesellschaften erlauben Menschen verschiedener Auffassungen, Herkunft und Interessen in Frieden zusammenzuleben.
Objevila se řada názorů na toto téma ale pan dimas o nich nediskutoval.
Viele Meinungen wurden zu diesem Thema vorgetragen, doch Herr Dimas ist nicht darauf eingegangen.
Vytříbení mých dřívějších názorů.
Verfeinerung meiner früheren Ansichten.
Jsme potěšeni že mnoho našich názorů je v těchto zprávách obsaženo.
Wir freuen uns, dass viele unserer Standpunkte in diesen Berichten widergespiegelt werden.
Obecně zpráva obsahuje mnoho názorů na to jak je možné dosáhnout rovnosti.
Im Allgemeinen enthält der Bericht viele Meinungen darüber, wie Gleichstellung erreicht werden kann.
Jménem skupiny EFD. určitě tady máme široké spektrum názorů.
Im Namen der EFD-Fraktion.- Nun, es gibt hier sicherlich ein breites Spektrum an Meinungen.
Šlo spíše o velmi obecnou výměnu názorů jakýsi brainstorming.
Es war eher ein allgemeiner Austausch von Ansichten, eine Art Brainstorming.
Je mnoho názorů.
Es gibt viele Meinungen.
Byl jste si vědom jeho radikálních názorů profesore.
Kannten Sie seine extremistischen Ansichten, Professor?
Moje máma říkala že klingoni mají spoustu hloupých názorů na čest.
Meine Mutter sagte, Klingonen hätten blöde Vorstellungen von Ehre.
Odpůrci starých režimů projevili statečnost aniž by byli lehkomyslní různost názorů aniž by byli bigotní.
Die Regimegegner haben Mut ohne Rücksichtslosigkeit und unterschiedliche Meinungen ohne eifernde Borniertheit bewiesen.
Drž se svých názorů.
Behalte deine Ansichten.
Jeden z nejšílenějších přesto velmi rozšířených potencionálně nebezpečných názorů je.
Eine der haarsträubendsten aber weit verbreiteten und potentiell gefährlichen Vorstellungen ist.
Získali jsme celou škálu názorů.
Wir bekamen alle Arten von Meinungen.
Nekonečné kecy poslouchání stupidních názorů!
Endloses Gerede und jeder dämlichen Meinung zuhören!
Na tyto záležitosti panuje ve výboru pro průmysl výzkum energetiku mnoho názorů.
Dazu gab es im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie zahlreiche Ansichten.
Měli jsme upřímnou výměnu názorů diskutovali jsme o našich konkrétních představách.
Wir hatten einen aufrichtigen Austausch und haben unsere jeweiligen Ansichten diskutiert.
Dosud bylo budoucí směřování cen nemovitostí pouze věcí rozličných názorů.
Bis jetzt war die zukünftige Entwicklung der Immobilienpreise ausschließlich eine Frage unterschiedlicher Meinungen.
To však nezabránilo průniku jejich názorů do veřejné debaty.
Das hat sie allerdings nicht daran gehindert, ihre Ansichten in die öffentliche Debatte einzubringen.
Čtyři poláci šest názorů.
Vier Polacken, sechs Meinungen.
Přeji nám všem úspěch českého předsednictví to přes pluralitu našich názorů.
Ich wünsche uns allen ungeachtet des Pluralismus unserer Ansichten eine erfolgreiche tschechische Präsidentschaft.
Kontrola médií odlišných názorů je typická pro totalitní režimy.
Die Kontrolle über die Medien und abweichende Meinungen ist typisch für totalitäre Regime.

Výsledek: 266, Čas: 0.0741

"Názorů" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc