NÍZKÝMI DO NĚMČINY

Překlad Nízkými do Němčiny

Výsledek: 253, Čas: 0.0732

Příklady použití Nízkými ve větě a jejich překlady

Telzir se užívá v kombinaci s nízkými dávkami ritonaviru dalšími antiretrovirovými léčivy.
Telzir muss in Kombination mit niedrig dosiertem Ritonavir und anderen antiretroviralen Arzneimitteln angewendet werden.
Proto lze přípravek PREZISTA v kombinaci s nízkými dávkami ritonaviru podávat spolu s etravirinem 200 mg 2x denně bez úpravy dávkování.
Daher kann PREZISTA, zusammen mit niedrig dosiertem Ritonavir, gleichzeitig mit Etravirin 200 mg 2 x tgl. ohne Dosis-Anpassung angewendet werden.
Geringen ( nízké , malé , omezený )
Jedince rodiny s nízkými příjmy by obecně bylo možné kompenzovat pomocí programů jednorázových výplat.
Personen und Familien mit geringen Einkommen könnten prinzipiell durch pauschale Transferprogramme vergütet werden.
Tyto vysoké ceny nejbezprostředněji zasáhly zejména rodiny s nízkými příjmy.
Besonders hart waren diese Preiserhöhungen für Familien mit geringen Einkommen.
Jiné příklady vět
Společnostem s nízkými cly byly tedy přiznány neúměrně vysoké kvóty.
Den Unternehmen mit niedrigen Zöllen wurden somit unverhältnismäßig hohe Quoten zuerkannt.
Přijímám elektromagnetický signál který kolísá mezi vysokými nízkými kmitočty.
Ich empfange einen E.M.-Ausstoß... der zwischen hohen und niedrigen Frequenzen fluktuiert.
Narůstajícím přemisťováním podniků do konkurenčních zemí s nízkými výrobními náklady.
Die steigende Zahl von Betriebsverlagerungen in Konkurrenzländer mit niedrigen Produktionskosten;
Vezměme si bydlení pro lidi s nízkými příjmy.
Man betrachte einmal die Wohnungssituation von Menschen mit niedrigem Einkommen.
Pacienti s nízkými počty CD4.
Patienten mit niedrigen CD4-Werten.
Zachování podpory zemědělských systémů s nízkými vstupními náklady.
Die Erhaltung und Förderung landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsformen mit geringem Betriebsmittelaufwand;
OLIC další země s nízkými příjmy.
OLIC: other Low Income Countries- sonstige Länder mit niedrigem Einkommen.
Psychologové margaret marshall john brown studovali studenty s vysokými nízkými očekáváními.
Die Psychologen Margaret Marshall und John Brown untersuchten Studenten mit hohen und niedrigen Erwartungen.
Hlavním měřítkem účinnosti bylo procento léčených subjektů s nízkými hladinami vitamínu d.
Hauptindikator der Wirksamkeit war der Prozentsatz der Patienten mit geringem Vitamin-D-Spiegel.
Údernou povětšinou s nízkými frekvencemi.
Vor allem Schlaginstrumente und niedrige Frequenzen.
Avšak tento pozitivní trend byl rozmělněn zejména nízkými prodejními cenami výrobního odvětví společenství.
Diese positive Entwicklung wurde jedoch insbesondere durch die niedrigen Verkaufspreise des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft abgeschwächt.
Pro země s nízkými příjmy to znamená snížit spotřebu dovozové ropy k výrobě elektřiny.
Für Länder mit niedrigen Einkommen bedeutet das eine Verringerung des Verbrauchs von importiertem Erdöl zur Stromerzeugung.
Průmyslový systém chovu dobytka s jeho nízkými mzdami nevyhovujícími zdravotními bezpečnostními normami nepředstavuje dobrou alternativu z hlediska zaměstnanosti.
Und die industrielle Viehwirtschaft mit ihren geringen Löhnen und schlechten Gesundheits- und Sicherheitsstandards bietet auf dem Arbeitsmarkt keine gute Alternative.
Pacienti s nízkými hladinami aktivní formy inhibitoru C1 trpí náhlými záchvaty zánětu otoku které postihují různé části těla.
Patienten mit niedrigen Konzentrationen der aktiven Form des C1-Inhibitors leiden an Attacken von Entzündungen und Schwellungen an verschiedenen Körperstellen.
Pokud k tomuto vyvažování dojde pouze ve španělsku dalších zemích s nízkými úsporami pak musí být výsledkem mnohem vyšší nezaměstnanost jak
Wenn dieser Ausgleich nur in Spanien und anderen Ländern mit geringen Ersparnissen stattfindet, wird die Folge, wie John Maynard Keynes
K problému uživatelů s nízkými příjmy bych chtěla nejprve uvést druhý balíček roamingové generace který včera večer přijal parlament ve výboru ITRA.
In Bezug auf das Problem von Nutzern mit niedrigem Einkommen möchte ich zuerst auf das zweite Paket der Roaming-Bestimmung hinweisen, das vom Parlament gestern Abend im ITRA-Ausschuss angenommen wurde.
Také v jiných oblastech činnosti jsou ženy zvláště těžce postiženy nezaměstnaností nejistými pracovními místy nízkými mzdami chudobou.
Auch in anderen Tätigkeitsbereichen sind sie besonders von Arbeitslosigkeit, unsicheren Arbeitsplätzen, niedrigen Löhnen und Armut betroffen.
Lidé s nízkými příjmy zjevně mají loterie v oblibě vypěstují si zvyk těšit se na data slosování jenž
Menschen mit geringem Einkommen spielen offenkundig gerne in Lotterien mit und freuen sich schon immer auf die Ziehungen.
Je tomu tak pouze proto že lidé s nízkými příjmy mají pocit že je život nespravedlivý proto nedůvěřují lidem kolem sebe.
Ist das nur so, weil Menschen mit niedrigem Einkommen das Gefühl haben, dass das Leben ungerecht ist, und deshalb den Menschen um sie herum misstrauen?
S nízkými náklady by se v africe mohly rozšířit mobilní telefony připojení k internetu což by představovalo konec hospodářské izolace stovek milionů lidí.
Mobiltelefone und Internetanschlüsse könnten Afrika zu geringen Kosten an die Welt anbinden und damit die wirtschaftliche Isolation von Hunderten Millionen Menschen beenden.
Stejně důležitá je výzva komisi aby posoudila problémy související s mimořádně nízkými nabídkami navrhla vhodná řešení.
Ebenso wichtig ist die Aufforderung an die Kommission, die mit außerordentlich niedrigen Angeboten verbundenen Probleme zu bewerten und angemessene Lösungen vorzuschlagen.
Zmizí pracovní místa významně se omezí veřejné služby lidem s nízkými platy se zvýší daň z příjmu.
Arbeitsplätze werden verloren gehen, die öffentlichen Dienste werden deutlich eingeschränkt werden, und die Einkommenssteuer für Menschen mit niedrigen Löhnen wird angehoben werden.
Mnoho zemí s nízkými středními příjmy nyní čelí rostoucímu zatížení novými zdravotními riziky zatímco stále pokračují v boji s tradičními zdravotními riziky.
Viele Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen stehen nun vor einer wachsenden Belastung durch neue Gefahren für die Gesundheit, während der Kampf gegen traditionelle Gesundheitsrisiken fortgesetzt wird.
vozidla s nízkou spotřebou paliva projektanti budou stavět pasivní domy výrobci energie budou vyrábět energie s nízkými emisemi.
aus Energiesparlampen, entwickeln die Automobilhersteller Fahrzeuge mit hoher Kraftstoffeffizienz, errichten Bauherren Passivhäuser, erzeugen Energieproduzenten Energie mit geringen Emissionen.
Musí nastat celosvětový přechod na hospodářství s nízkými emisemi CO2 zároveň malé ale důležité změny v mnohých oblastech našeho každodenního života.
Weltweit muss es eine Umstellung auf eine Wirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß geben, und in vielen Bereichen unseres Alltagslebens sind kleine, aber wichtige Änderungen erforderlich.
Solidarita s rozvojovými zeměmi je nezbytná pro skutečnou solidaritu s lidmi s nízkými příjmy v evropě ve zbytku světa.
Solidarität mit den Entwicklungsländern ist die Voraussetzung für wahre Solidarität mit den Menschen mit niedrigen Einkommen in Europa und in der übrigen Welt.

Výsledek: 253, Čas: 0.0732

Viz také


zemí s nízkými příjmy
länder mit niedrigem einkommen niedriglohnländern länder mit geringem einkommen
rodiny s nízkými příjmy
familien mit niedrigem einkommen einkommensschwache familien familien mit geringen einkommen
domácnosti s nízkými příjmy
einkommensschwache haushalte die die haushalte mit niedrigem einkommen damit gering verdienende haushalte haushalte mit geringem einkommen
lidi s nízkými příjmy
menschen mit niedrigem einkommen personen mit bescheidenen einkommen menschen mit geringem einkommen

"Nízkými" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc