NAŘÍZENÍ DO NĚMČINY

Překlad Nařízení do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 70552, Čas: 0.0738

Příklady použití Nařízení ve větě a jejich překlady

Toto nařízení se nevztahuje.
Diese Verordnung gilt nicht für.
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem. července 1980.
Diese Verordnung tritt 1. Juli 1980 in Kraft.
Regelung ( režimu , systému , pravidla )
Nařízení týkající se pokrytí zdravotního pojištění úředníků evropských společenství zejména článek 23.
Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23.
Toto nařízení není nikomu ku prospěchu nikoho nechrání. pouze vyvolalo rozhořčení.
Diese Regelung hat niemandem genutzt, sie hat niemanden geschützt, sondern nur Ärger verursacht.
Jiné příklady vět
Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.
Die Verweise auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Verweise auf die vorliegende Verordnung.
Kterým se mění nařízení EHS č.
Zur Änderung der Verordnung( EWG) Nr.
V důsledku všech těchto nařízení jsou výrobky dražší o 30% více.
Infolge all dieser Regelungen werden die Produkte um bis zu 30% teurer.
Jsem přesvědčen že toto nařízení povzbudí evropské zemědělce k podpoře jejich zemědělských produktů.
Ich glaube, diese Verordnung wird die europäischen Landwirte ermutigen, ihre Agrarprodukte zu fördern.
Nařízení o registraci řízení sociálních organizací 1998.
Regelung betreffend die Registrierung und Verwaltung von Sozialorganisationen 1998.
Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.
Bezugnahmen auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Bezugnahmen auf diese Verordnung.
Nařízení o řízení nadací 2004.
Regelung betreffend die Verwaltung von Stiftungen 2004.
Odkazy na nařízení uvedená v odstavci se považují za odkazy na toto nařízení.
BEZUGNAHMEN AUF DIE IN ABSATZ 1 GENANNTEN VERORDNUNGEN GELTEN ALS BEZUGNAHMEN AUF DIESE VERORDNUNG.
Tato rozdílná politická těžiště vzájemně odlišná nařízení vzbuzují v občanech zmatek nejistotu.
Diese unterschiedlichen Politikansätze und voneinander abweichenden Regelungen lösen bei den Bürgern Verwirrung und Unsicherheit aus.
Sankce za porušení tohoto nařízení musí být účinné přiměřené odrazující.
Sanktionen für Verstöße gegen diese Verordnung müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
Zemědělství nařízení ES č.
Landwirtschaft- Verordnungen(EG) nrn.
Mělo by se okamžitě začít s vypracováváním k tomu nezbytných podkladů nařízení.
Mit der Erarbeitung der dafür nötigen Grundlagen und Regelungen sollte sofort begonnen werden.
Zrušení 14 zastaralých nařízení v oblasti společné rybářské politiky.
Aufhebung von 14 überholten Verordnungen im Bereich der Gemeinsamen Fischereipolitik.
Toto nařízení se vztahuje na letiště společenství.
Diese Verordnung gilt für Gemeinschaftsflughäfen.
Nové nařízení o makroekonomickém dohledu by tyto dva problémy mělo vyřešit.
Diese beiden Probleme sollte die neue Regelung über die makroökonomische Aufsicht bewältigen.
Problémy vidím také v provádění navrženého nového nařízení.
Darüber hinaus sehe auch ich Probleme bei der Umsetzung der vorgesehenen neuen Regelung.
Definice použité v této směrnici nepředjímají jiná nařízení společenství o pracovní době.
Die Begriffsbestimmungen dieser Richtlinie dürfen andere gemeinschaftsrechtliche Regelungen der Arbeitszeit nicht präjudizieren.
Tento článek se použije po dobu šesti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
Dieser Artikel gilt für die Dauer von sechs Jahren ab Inkrafttreten dieser Verordnung.
Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.
Bezugnahmen auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung.
Tento článek se použije po dobu šesti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.
Dieser Artikel gilt für die Dauer von sechs Jahren ab Inkrafttreten dieser Verordnung.
Bylo nezbytné provést revizi stávajícího nařízení.
Eine Überarbeitung der jetzigen Regelungen ist notwendig geworden.
EU bizarní nařízení jsou výjimkou.
EU: Bizarre Verordnungen sind die Ausnahme.
EHSV tedy žádá aby se vycházelo ze stávajících platných nařízení.
Der Ausschuss fordert deshalb die Einhaltung der gegenwärtig geltenden Regelungen.
Pro účely tohoto nařízení se rozumí.
Im Sinne dieser Verordnung bedeutet der Begriff.
Zrušují se tyto nařízení směrnice.
Folgende Verordnungen und Richtlinien werden aufgehoben.
Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.
Verweisungen auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Verweisungen auf die vorliegende Verordnung.

Výsledek: 70552, Čas: 0.0738

Viz také


prozatímního nařízení
der vorläufigen verordnung verordnung über den vorläufigen zoll vorläufigen verordnung bestätigt
znění nařízení
geändert durch die verordnung fassung der verordnung wortlaut der verordnung
provádění nařízení
durchführung der verordnung umsetzung der verordnung

"Nařízení" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc