NAŠICH OBČANŮ DO NĚMČINY

Překlad Našich Občanů do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 265, Čas: 0.116

Příklady použití Našich Občanů ve větě a jejich překlady

Ochrana našich občanů bude vždy na prvním místě.
Der Schutz unserer Bürger steht stets an erster Stelle.
Prvořadý zájem našich občanů právo na sociální zabezpečení je velmi dobře chráněn.
Das oberste Anliegen unserer Bürger- das Recht auf Sozialversicherung- ist bestens geschützt.
Galileo proto přináší hmatatelné výsledky pro každodenní život našich občanů.
Galileo wird mithin für das Alltagsleben unserer Mitbürger konkrete Ergebnisse zur Folge haben.
Zabili 3000 našich občanů chladnokrevně.
Sie haben kaltblütig 3000 unserer Mitbürger ermordet.
Unserer bürgerinnen und bürger
Jsme si vědomi hlubokého znepokojení našich občanů dopadem globální změny klimatu.
Wir sind uns der großen Besorgnis unserer Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der Auswirkungen des globalen Klimawandels bewusst.
Jeho význam v běžném životě našich občanů nadále roste.
Ihre Bedeutung für das alltägliche Leben unserer Bürgerinnen und Bürger ist weiterhin gestiegen.
Jiné příklady vět
Většina našich občanů chce aby unie přinesla silnou rostoucí ekonomiku.
Die meisten unserer Bürger wollen, dass die Union für eine starke und wachsende Wirtschaft sorgt.
Dobro našich občanů je pro nás prvořadé.
Das Wohlergehen unserer Bürger steht an erster Stelle.
Přeměnilo vztahy mezi našimi státy změnilo život našich občanů.
Sie hat die Beziehungen zwischen unseren Ländern und das Leben unserer Bürger verändert.
To odráží novou realitu v unii rovněž jazykové požadavky našich občanů.
Dies spiegelt die neue Realität in der Union wider und auch die linguistischen Erfordernisse unserer Bürger.
Jsme odpovědní nejen za klima ale také za blahobyt našich občanů.
Wir sind nicht nur für das Klima, sondern auch für das Wohlergehen unserer Bürger verantwortlich.
Služeb nízkonákladových leteckých společnosti využívají denně miliony našich občanů.
Jeden Tag nutzen Millionen unserer Bürger Billigfluggesellschaften.
Námořní zájmy evropy mají dopad na životy zaměstnání milionů našich občanů.
Europas maritime Interessen beeinflussen das Leben und Arbeiten von Millionen unserer Bürger.
Jedná se především o problémy našich občanů obyvatel evropy.
Diese Probleme stellen sich in erster Linie unseren Bürgerinnen und Bürgern, den Einwohnern Europas.
Na ochranu našich občanů jsme již rozšířili území našeho okrsku.
Im Interesse unserer Landsleute haben wir unseren Sektor vergrößert.
To jsou konkrétní obavy našich občanů my se jimi zabýváme.
Hier handelt es sich um konkrete Anliegen unserer Bürger, und wir befassen uns damit.
Je proto pro mnoha našich občanů ukázkou skutečného pokroku který evropa činí.
Für viele Mitbürger wird daran mithin erkennbar, dass Europa wirklich vorangeschritten ist.
Mnoho našich občanů malých podniků o této síti vůbec neví.
Viele unserer Bürgerinnen und Bürger sowie kleine Unternehmen wissen nicht, dass solch ein Netzwerk existiert.
Kvalita potravinářských výrobků má zásadní význam pro bezpečnost potravin našich občanů.
Die Qualität der Lebensmittelerzeugnisse hat eine fundamentale Bedeutung für die Lebensmittelsicherheit für unsere Bürger.
Ale děláme to proto abychom zlepšili život našich občanů.
Aber wir tun das, um das Leben unserer Bürgerinnen und Bürger zu verbessern.
Ztratili jsme 49 našich občanů.
Wir verloren 49 unserer Bewohner.
Tak se dělá politika tak je možné získat podporu našich občanů.
So macht man Politik, und so gewinnt man auch bei den Bürgerinnen und Bürgern Zustimmung.
Vystopuje velký brácha můj obličej ne obličej našich občanů.
Mit der"No Persona"-Maske verfolgt Big Bro mein Gesicht, nicht das unserer Bürger.
To je nestydaté narušení soukromí našich občanů.
Ich nenne das eine radikale Verletzung der Privatsphäre unserer Einwohner.
Evropa má pro život našich občanů velký význam.
Europa hat einen hohen Stellenwert im Leben unserer Bürgerinnen und Bürger.
Jedná se o bezpečnost našich potravin zdraví našich občanů.
Es geht um die Sicherheit unserer Lebensmittel und die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger.
Vnitřní trh musí rovněž získat podporu ze strany našich občanů.
Der Binnenmarkt muss außerdem die Unterstützung unserer Bürgerinnen und Bürger erhalten.
Zaprvé guantánamo bylo založeno na ochranu všech našich občanů.
Erstens: Guantánamo wurde zum Schutz aller Bürgerinnen und Bürger eingerichtet.
Jako zástupci našich občanů máme zájem na tom aby byly fondy využívány k dosažení cílů pro něž byly vytvořeny.
Als Vertreter unserer Bürger haben wir ein Interesse daran, dass die Fonds zum Erreichen der Ziele eingesetzt werden, für die sie eingerichtet wurden.
Většina našich občanů navíc do nynějška neví o co se jedná když se mluví o lisabonské strategii.
Bis jetzt wissen die meisten unserer Mitbürger gar nicht, worum es sich handelt, wenn von der Lissabonner Strategie die Rede ist.

Výsledek: 265, Čas: 0.116

Viz také


zdraví našich občanů
gesundheit unserer bürger
zájmu našich občanů
interesse unserer bürger dem interesse unserer bürgerinnen dem wohle unserer bürger
bezpečnost našich občanů
sicherheit unserer bürger
blahobyt našich občanů
der wohlstand unserer bürgerinnen das wohl unserer bürger und wohlstand unserer bürger das wohlergehen unserer bürger
všech našich občanů
aller unserer bürger alle unserer bürgerinnen allen bürgerinnen und bürgern
důvěru našich občanů
vertrauen unserer bürger vertrauen unserer mitbürger
každodenní život našich občanů
tägliche leben unserer bürger alltagsleben unserer mitbürger die das tägliche leben unserer mitbürger
základních práv našich občanů
grundrechte unserer bürger
evropských občanů
europäischen bürger bürger europas

S Synonyma "našich občanů"


"Našich občanů" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc