NA ÚROVNI ČLENSKÝCH STÁTŮ DO NĚMČINY

Překlad Na Úrovni Členských Států do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 271, Čas: 0.0764

auf ebene der mitgliedstaaten (139) auf der ebene der mitgliedstaaten (62) auf nationaler ebene (27) auf mitgliedstaatenebene (5) auf mitgliedstaatlicher ebene (4)

Příklady použití Na Úrovni Členských Států ve větě a jejich překlady

Tato rozhodnutí je třeba přijímat na úrovni členských států.
Solche Entscheidungen sollten auf Ebene der Mitgliedstaaten getroffen werden.
To by mohlo urychlit přijímání souvisejících prováděcích opatření na úrovni členských států.
Dadurch könnte die Annahme späterer Umsetzungsmaßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten beschleunigt werden.
Nebo probíhá pouze na úrovni členských států.
Oder spielt sich das nur auf der Ebene der Mitgliedstaaten ab?
Většinu prostředků je třeba nalézt na úrovni členských států.
Die meisten Instrumente sind auf der Ebene der Mitgliedstaaten.
Auf nationaler ebene
Programy pro zaměstnanost budou organizovány na úrovni členských států.
Die Beschäftigungsprogramme werden auf nationaler Ebene durchgeführt.
Za prvé dochází k dohledu nad ochranou těchto práv na úrovni členských států.
Zuerst geht es um die Überwachung des Schutzes dieser Rechte auf nationaler Ebene.
Auf mitgliedstaatenebene
Proto je důležité aby komise přijala opatření na úrovni členských států.
Darum muss die Kommission unbedingt Maßnahmen auf Mitgliedstaatenebene einleiten.
Proto nám chybí jasný obrázek o tomto problému na úrovni členských států.
Aus diesem Grund haben wir kein klares Bild des Problems auf Mitgliedstaatenebene.
Auf mitgliedstaatlicher ebene
Učiní nezbytná opatření k zajištění účinného fungování programu na úrovni členských států týkající se všech stran zúčastněných na vzdělávání v souladu s vnitrostátními zvyklostmi.
Ergreifen die für den effizienten Ablauf des Programms auf mitgliedstaatlicher Ebene erforderlichen Maßnahmen und beziehen alle an der Allgemeinbildung Beteiligten gemäß den nationalen Gepflogenheiten ein;
Tato skromná částka přidělená v rozpočtu vzhledem k ekonomickému politickému významu odborného vzdělávání školení se projevuje na úrovni členských států.
Diese im Vergleich zu der wirtschaftlichen und politischen Bedeutung der beruflichen Bildung magere Budgetausstattung spiegelt sich auf mitgliedstaatlicher Ebene wider.
Jiné příklady vět
Kromě koordinace je zde také kulturní diplomacie na úrovni členských států.
Zusätzlich zur Koordinierung gibt es darüber hinaus die Kulturdiplomatie auf Ebene der Mitgliedstaaten.
Stále je ale potřeba ji zjednodušit na úrovni členských států.
Es besteht weiterhin die Notwendigkeit zur Vereinfachung auf Mitgliedstaatenebene.
Tento problém je samozřejmě znám na úrovni evropské unie na úrovni členských států.
Dieses Problem ist natürlich sowohl auf europäischer als auch auf einzelstaatlicher Ebene bekannt.
Jedině tak můžeme zajistit financování zemědělství vyhnout se problémům na úrovni členských států.
Erst damit können die Finanzierung der Landwirtschaft sichergestellt und nationalstaatliche Engpässe vermieden werden.
Přesné předpisy pro systémy penzijního připojištění by měly být stanovovány na úrovni členských států pomocí kolektivních smluv mezi sociálními partnery.
Die genauen Bestimmungen für die Zusatzrentensysteme sollten auf Ebene der Mitgliedstaaten, auch mittels Kollektivverträgen zwischen den Sozialpartnern festgelegt werden.
Návrh pomůže zabránit zdvojování na úrovni členských států zajistí celkový pokrok v rozmanitosti oblasti politiky EU v tomto odvětví.
Der Vorschlag wird zur Vermeidung von Überschneidungen auf der Ebene der Mitgliedstaaten beitragen und den allgemeinen Fortschritt in den verschiedenen EU-Politikbereichen sicherstellen.
Jeho řádné uplatňování na úrovni členských států rovněž zajistí zvýšenou ochranu životního prostředí zdraví občanů.
Seine korrekte Umsetzung auf Ebene der Mitgliedstaaten trägt ebenfalls zum besseren Schutz der Umwelt sowie der Gesundheit von Bürgerinnen und Bürgern bei.
Na evropské úrovni na úrovni členských států bylo mnoho iniciativ které měly zmíněný deficit vyplnit.
Auf europäischer, sowie auf Ebene der Mitgliedstaaten, gab es vielerlei Initiativen, um die aufgezeigten Lücken zu schließen.
Vnitrostátní orgány spolupracují se sociálními partnery na úrovni členských států podle vnitrostátních právních předpisů nebo postupů._BAR.
Die einzelstaatlichen Behörden arbeiten mit den Sozialpartnern auf nationaler Ebene entsprechend der einzelstaatlichen Gesetzgebung und Praxis zusammen.
Hospodářská krize tuto situaci samozřejmě ještě zhoršila to jak na úrovni členských států tak mezi běžnými občany.
Die Wirtschaftskrise hat die Situation offensichtlich auf der Ebene der Mitgliedstaaten wie auch unter gewöhnlichen Bürgerinnen und Bürgern verschärft.
Řídící výbory zajistí monitorování opatření na úrovni členských států soudržnost národních činností.
Verwaltungsausschüsse sollen die Begleitung der Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten sichern und die Kohärenz nationaler Aktivitäten gewährleisten.
Potřebujeme opatření na úrovni evropské unie na úrovni členských států potřebujeme také spolupráci ze strany třetích zemí.
Wir benötigen Maßnahmen auf der Ebene der Europäischen Union ebenso wie auf der Ebene der Mitgliedstaaten, und wir benötigen die Zusammenarbeit mit Drittländern.
Ve skutečnosti jsme potřebovali evropský rozpočet který by byl schopen kompenzovat politiky na úrovni členských států s investicemi jednoznačně zaměřenými na vytváření pracovních míst.
In Wirklichkeit hätten wir einen europäischen Haushaltsplan benötigt, der die Strategien auf nationaler Ebene ausgleicht und spürbare Investitionen für die Schaffung von Arbeitsplätzen bereitstellt.
Jsou nezbytné reformy na úrovni členských států jsou samozřejmě nezbytné reformy na úrovni unie samotné zejména na úrovni eurozóny.
Auf der Ebene der Mitgliedstaaten sind Reformen notwendig, und auf der Ebene der Union selbst sind natürlich Reformen notwendig, besonders auf der Ebene des Euro.
Máme dost dluhů na úrovni členských států ještě více závazků bez potřebných zdrojů k jejich financování.
Wir haben schon genug Schulden auf nationaler Ebene und noch mehr ungedeckte Verbindlichkeiten.
Musíme být schopni přivést k odpovědnosti ty kdo se porušování dopouštějí to jak na úrovni členských států tak evropské unie.
Wir müssen diejenigen, die Vertragsverletzungen begehen, sowohl auf Ebene der Mitgliedstaaten als auch auf Ebene der Europäischen Union zur Verantwortung ziehen.
Zavedených opatřeních na úrovni společenství na úrovni členských států týkajících se finančních opatření přijatých pro tlumení zoonóz původců zoonóz;
Die auf Gemeinschaftsebene und auf der Ebene der Mitgliedstaaten bestehenden Regelungen zur Finanzierung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Zoonosen und Zoonoseerregern und.
Musíme tuto záležitost řešit na evropské úrovni ale úspěchů je třeba dosáhnout na úrovni členských států místní úrovni.
Wir brauchen die europäische Ebene, doch müssen auch auf Ebene der Mitgliedstaaten und der lokalen Behörden Erfolge erzielt werden.
Členské státy by měly přijmout doprovodná opatření s cílem podněcovat profesní subjekty organizace sdružení k provádění kodexů chování které byly přijaty na úrovni společenství na úrovni členských států.
Die Mitgliedstaaten sollten begleitende Maßnahmen ergreifen, um die Berufsverbände,-organisationen und-vereinigungen zu ermutigen, die auf Gemeinschaftsebene verabschiedeten Verhaltenskodizes auf nationaler Ebene umzusetzen.
Zřídí vhodnou strukturu pro koordinované řízení provádění akcí programu na úrovni členských států vnitrostátní agentury socrates.
Richten eine geeignete Verwaltungsstelle für die koordinierte Lenkung der Durchführung der Programmaktionen auf mitgliedstaatlicher Ebene ein(nationale Sokrates-Stellen);

Výsledek: 271, Čas: 0.0764

Viz také


vlád členských států na úrovni
regierungen der mitgliedstaaten auf der ebene der staats den regierungen der mitgliedstaaten auf der ebene
na území členských států
hoheitsgebiet der mitgliedstaaten
členských států na základě
mitgliedstaaten auf der grundlage mitgliedstaaten auf der basis mitgliedstaaten auf grund
území členských států na které
die hoheitsgebiete der mitgliedstaaten , in denen GEBIETE DER MITGLIEDSTAATEN , IN DENEN die gebiete der mitgliedstaaten , in denen
pravomoci členských států
zuständigkeit der mitgliedstaaten befugnisse der mitgliedstaaten zuständigkeitsbereich der mitgliedstaaten
členských států které
mitgliedstaaten , die mitgliedstaaten , welche mitgliedstaaten , in denen
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc