NA PAMĚTI ŽE DO NĚMČINY

Překlad Na Paměti Že do Němčiny

Výsledek: 255, Čas: 0.1034

vergessen dass (90) daran denken dass (30) bedenken dass (21) uns daran erinnern dass (16) berücksichtigen dass (5)

Příklady použití Na Paměti Že ve větě a jejich překlady

Vergessen, dass
Musíme mít na paměti že obchod je v zásadě dobrá věc.
Wir dürfen nicht vergessen, dass der Handel im Wesentlichen eine gute Sache ist.
Musíme mít na paměti že každý život je vzácný jedinečný.
Wir dürfen nicht vergessen, dass jedes Leben kostbar und einzigartig ist.
Daran denken, dass
Hlavně měj na paměti že ostatní jsou neukáznění nebo nemotorní.
Du musst eigentlich nur daran denken, dass alle anderen entweder rücksichtslos oder unfähig sind.
Měli bychom však mít na paměti že rusko je jedním z našich hlavních partnerů.
Wir sollten dennoch daran denken, dass Russland einer unserer Hauptpartner ist.
Denkt daran, dass
Prosím mějte na paměti že jsem váš šéfredaktor.
Denkt daran, dass ich eure Herausgeberin bin. Nicht eure Mutter oder eure Trösterin.
Mějte na paměti že zkušení hráči mohou někdy nevýhodu proměnit ve výhodu.
Denkt daran, dass erfahrene Spieler einen Nachteil oft in einen Vorteil verwandeln können.
Daran, dass
Prosím mějte na paměti že vás skafandr ochrání jen na 22 minut.
Denken Sie daran, dass der Anzug Sie nur 22 Minuten lang schützt.
Mějte na paměti že byste mohli ohrozit sebe nebo ostatní.
Denken Sie daran, dass Sie sich und Andere gefährden könnten.
Jiné příklady vět
Musíte mít na paměti že děti dnes jsou jako obratní trénovaní koně s rodokmenem.
Sie müssen bedenken, dass unsere Kinder heute vergleichbar sind mit hochgezüchteten Rennpferden.
Musíme mít na paměti že světový trh uhlí se nám mění před očima.
Wir dürfen nicht vergessen, dass sich der weltweite Kohlemarkt vor unseren Augen verändert.
Měj na paměti že můj čich je desetkrát lepší než tvůj.
Dabei solltest du daran denken, dass mein Geruchssinn zehnmal feiner ist als deiner.
Musíme mít na paměti že značné rozdíly existují také v rámci regionů.
Wir dürfen nicht vergessen, dass es auch innerhalb der Regionen wesentliche Unterschiede gibt.
Měli bychom mít na paměti že unie byla vytvořena pro každého občana.
Wir sollten uns daran erinnern, dass die Union für eben diese Bürger geschaffen worden ist.
Mějme ale stále na paměti že evropská integrace je politickým počinem.
Man sollte nicht vergessen, dass die europäische Integration ein politisches Bestreben ist.
Ale mějte na paměti že jsem z jihu švédska je to dost rezervované místo víte.
Aber man muss daran denken, dass ich aus Südschweden bin.
Ale musíte mít pořád na paměti že to jsou jen stroje.
Aber man darf nicht vergessen, dass es nur Maschinen sind.
Vždy musíte mít na paměti že padlý strom už neposkytuje maskování.
Ihr solltest immer daran denken, dass der umgestürzte Baum keine Tarnung bietet.
Mějte na paměti že to je práce.
Vergessen Sie nicht, dass das ein Job ist.
Je však třeba mít na paměti že tyto regiony musí být navzájem propojeny.
Dennoch müssen wir bedenken, dass diese Regionen miteinander verbunden werden müssen.
OK potom jenom mějte na paměti že to musí být dvanáct ku nule.
Gut, dann denken Sie daran, dass wir 12 zu null entscheiden müssen,
Mějte prosím na paměti že se musíte předem zapsat do seznamu.
Bitte denken Sie daran, dass Sie Ihren Namen vorher in der Liste eintragen müssen.
Je ale zapotřebí mít na paměti že nákupy aktiv nejsou samy o sobě účelem.
Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass Wertpapierkäufe kein Selbstzweck sind.
Musíte mít na paměti že tahle vyroste.
Und außerdem müssen Sie bedenken, dass sie wachsen wird.
Měj na paměti že to natáčel val.
Und vergiss nicht, dass Val derjenige war, der es gefilmt hat.
Musíme mít také na paměti že výrobky ze dřeva vážou uhlík během celého svého životního cyklu.
Man sollte außerdem nicht vergessen, dass Holzprodukte während ihres gesamten Lebenszyklus CO2 binden.
Mějme na paměti že podpora aktivní občanské účasti na sociálních hospodářských procesech je klíčovou prioritou programu společenství.
Wir sollten nicht vergessen, dass die Förderung einer aktiven Beteiligung der Bürger an soziopolitischen Prozessen eine der Hauptprioritäten der Gemeinschaftsagenda darstellt.
Měl byste mít na paměti že je třeba co nejdříve navštívit lékaře dokonce tehdybudete- li se po užití tablet antibiotika cítit lépe.
Sie sollten daran denken, dass Sie dann möglichst bald einen Arzt aufsuchen sollten, auch wenn es Ihnen nach Einnahme der Antibiotikumtabletten besser geht.
Proto bychom měli mít stále na paměti že trhy existují pro spotřebitele nikoli že spotřebitelé tu jsou pro trhy.
Wir sollten deshalb immer daran denken, dass die Märkte für die Verbraucher da sind und nicht umgekehrt die Verbraucher für die Märkte.
Je dobré mít na paměti že zemědělci mají velmi nízké příjmy navzdory podpoře které se jim dostává z evropského rozpočtu.
Man darf nicht vergessen, dass Landwirte ein sehr niedriges Einkommen haben, trotz der Hilfe, die sie aus dem europäischen Haushalt erhalten.

Výsledek: 255, Čas: 0.1034

Viz také


mějme na paměti že
wir sollten bedenken , dass lasst uns dem hinterkopf behalten , dass wir sollten daran denken , dass wir müssen im hinterkopf behalten , dass
musíme mít na paměti že
wir müssen uns daran erinnern , dass sollten wir bedenken , dass man bedenken muss , dass wir müssen doch bedenken , dass
měli bychom mít na paměti že
wir sollten uns daran erinnern , dass wir dürfen nicht vergessen , dass wir sollten nicht vergessen , dass wir sollten bedenken , dass wir müssen bedenken , dass
paměti
meinem gedächtnis meine memoiren meiner erinnerung meinen erinnerungen
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc