NA PRVNÍ POHLED DO NĚMČINY

Překlad Na První Pohled do Němčiny

Výsledek: 260, Čas: 0.0565

Příklady použití Na První Pohled ve větě a jejich překlady

To byla láska na první pohled.
Es war Liebe auf den ersten Blick.
Láska na první pohled.
Liebe auf den ersten Blick.
Jiné příklady vět
Láska na první pohled.
Liebe auf dem ersten Blick.
Šéf by měl na první pohled poznat že bude schopná.
Ein Chef muss auf den ersten Blick wissen, dass sie es kann.
Vypadá to na první pohled okolo $20 milionů v nezaplacených účtech.
Auf dem ersten Blick können das rund 20 Millionen Dollar unbezahlter Rechnungen sein.
Na první pohled nevinné ale detektiv gordon pamatuješ na něj.
Unschuldig auf den ersten Blick, aber Detective Gordon, du erinnerst dich an ihn,
Byla překrásná miloval jsem ji na první pohled.
Sie war wunderschön. Es war Liebe auf dem ersten Blick.
Řekněte mi pane buckley věříte v lásku na první pohled?
Sagen Sie mir, Mr. Buckley, glauben Sie an Liebe auf dem ersten blick?
Na první pohled se tato spojitost jeví jako přitažená za vlasy.
Auf den ersten Blick erscheint eine solche Verbindung weit hergeholt.
Na první pohled to byl racionální předvídatelný výsledek.
Auf den ersten Blick war dies ein rationales, vorhersehbares Ergebnis.
Na první pohled... nic výjimečného.
Auf den ersten Blick... nichts Besonderes.
Na první pohled se to jeví jako obtížný úkol.
Auf den ersten Blick wirkt das wie eine schwere Aufgabe.
Byla to láska na první pohled.
Es war Liebe auf den ersten Blick.
Věříš v lásku na první pohled nebo mám vejít znova.
Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick oder soll ich nochmal reinkommen?
Na první pohled všechno vypadalo stejně.
Auf den ersten Blick sah alles aus wie immer.
Láska na první pohled říkala.
Liebe auf den ersten Blick, sagte sie.
Jako láska na první pohled.
Wie Liebe auf den ersten Blick.
Láska na první pohled s jazzovými kalhotami.
Liebe auf den ersten Blick mit Jazzhosen.
Na první pohled jsem nemohl najít nic co by podporovalo bravova obvinění.
Auf den ersten Blick konnte ich nichts finden, das Bravas Anschuldigungen unterstützt.
Říkala že to byla láska na první pohled.
Sie sagte, es war Liebe auf den ersten Blick.
Myslím že můžete říct že to byla láska na první pohled!
Ich schätze, man kann sagen, es war Liebe auf den ersten Blick.
Napijme se na lásku na první pohled.
Trinken wir auf"Liebe auf den ersten Blick.
Jsi můj pohledný mužský zamilovala jsem se na první pohled.
Du bist mein attraktiver Mann, es war Liebe auf den ersten Blick.
Na první pohled to možná.
Und auf den ersten Blick mag ich.
Nesmíš dát na první pohled.
Als man auf den ersten Blick sieht.
Na první pohled to vypadalo že mezi mnou robin je všechno v pohodě.
Oberflächlich sah es so aus, als ob es uns großartig ging.
Na první pohled.
Gleich auf Anhieb.
Na první pohled ano. ale.
Oberflächlich gesehen schon, aber.
Možná to na první pohled trochu odrazuje.
Aufs Erste sieht das vielleicht ein bisschen einschüchternd aus.
Na první pohled ne. jinak bych s tebou nebyla.
Auf den ersten Eindruck nich', sonst wär ich nich' mit dir hier.

Výsledek: 260, Čas: 0.0565

Viz také


na první rande
für ein erstes date
na první schůzce
beim ersten date an ersten dates zum ersten treffen
první na seznamu
erste auf der liste an der spitze der liste stehen
na první metě
first base auf dem ersten base bis zur ersten base gekommen
na první metu
zur first base zum ersten mal zu seinem platz an der first base aufs erste base über die erste hürde
pohled na tebe
dein anblick ein blick auf sie , und dich zu sehen
první pohled zdá
den ersten blick scheint ersten blick aussieht den ersten blick erscheinen
na první účet
dem ersten konto
pohled na naši
einschätzung unserer blick auf unsere visionen unserer
první krok
erste schritt

"Na první pohled" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc