NA TRH PRÁCE DO NĚMČINY

Překlad Na Trh Práce do Němčiny

Výsledek: 266, Čas: 0.0978

Příklady použití Na Trh Práce ve větě a jejich překlady

Zpráva zmiňuje přechod mladých lidí od vzdělávání na trh práce.
Der Bericht erwähnt den Übergang junger Leute von der Ausbildung in den Arbeitsmarkt.
Jeho hlavním cílem je pomáhat těmto lidem vrátit se na trh práce.
Sein Hauptziel ist es, diesen Menschen beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu helfen.
Zum arbeitsmarkt
Přístup na trh práce.
Zugang zum Arbeitsmarkt.
Máme povinnost podporovat mladé lidi vstupující na trh práce jak kvůli nim tak pro podporu evropské ekonomiky.
Unsere Aufgabe ist es, junge Menschen beim Zugang zum Arbeitsmarkt zu unterstützen, sowohl um ihre Zukunft zu sichern als auch um die europäische Wirtschaft zu unterstützen.
Den arbeitsmarkt
V německu je každá generace vstupující na trh práce menší než generace odcházející.
In Deutschland ist jede Generation, die in den Arbeitsmarkt eintritt, zahlenmäßig kleiner als jene, die in den Ruhestand wechselt.
Mladé lidi je nutné podporovat aby mohli vstoupit na trh práce s cílem zajistit si svou vlastní budoucnost rovněž přispět k ekonomickému růstu prosperitě.
Junge Menschen brauchen beim Eintritt in den Arbeitsmarkt Unterstützung, um ihre eigene Zukunft zu sichern sowie etwas zum Wirtschaftswachstum und zum Wohlstand beizutragen.
Jiné příklady vět
Moderní vysokoškolské vzdělání by mělo důkladně připravovat studenty ke vstupu na trh práce.
Das moderne Hochschulwesen sollte Studenten umfassend auf den Einstieg in den Arbeitsmarkt vorbereiten.
Usnadnit zlepšit přístup začlenění na trh práce.
Erleichterung und Verbesserung des Zugangs zum und der Eingliederung in den Arbeitsmarkt.
Jaké mají občané skutečné šance vstoupit na trh práce.
Wie lauten die echten Chancen für Menschen, die in den Arbeitsmarkt eintreten?
Začlenit přitáhnout více lidí na trh práce.
Mehr Menschen müssen auf den Arbeitsmarkt gebracht werden.
Sociální začlenění znevýhodněných skupin na trh práce potírání diskriminací;
Soziale Eingliederung benachteiligter Gruppen des Arbeitsmarktes und Bekämpfung von Diskriminierungen;
Rovných příležitostí v přístupu na trh práce pro všechny;
Chancengleichheit für alle beim Zugang zum arbeitsmarkt;
Obsahuje opatření na zlepšení jejich přístupu na trh práce ke slušnému bydlení.
Sie umfasst Maßnahmen zur Verbesserung ihres Zugangs zum Arbeitsmarkt und zur menschenwürdigen Wohnsituation.
EU členské státy mají povinnost podpořit konkrétní účinná opatření umožňující přechod na trh práce prostřednictvím lepšího vzdělávání odborné přípravy mobility.
Die EU und die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die für einen Übergang in den Arbeitsmarkt notwendigen spezifischen und effektiven Maßnahmen durch eine bessere allgemeine und berufliche Bildung und Mobilität zu fördern.
Vyzývám k posouzení dlouhodobého začlenění těchto pracovníků na trh práce v přímém důsledku opatření financovaných z EFG.
Ich fordere, dass eine Bewertung der langfristigen Integration dieser Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt als direkte Folge der vom EGF finanzierten Maßnahmen durchgeführt wird.
Domnívám se že EGF může přispět k dosažení konečného cíle usnadnit opětovné začlenění těchto pracovníků na trh práce.
Ich glaube, dass der EGF dazu beitragen kann, das oberste Ziel zu erreichen: die Unterstützung dieser Arbeitnehmer bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.
Proto jsem hlasoval pro toto usnesení doufám že využití EGF přispěje k účinnému opětovnému začlenění těchto pracovníků na trh práce.
Daher habe ich für diese Entschließung gestimmt und hoffe, dass die Inanspruchnahme des EGF zur erfolgreichen Wiedereingliederung dieser Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt beitragen wird.
V uplynulých letech pocítilo portugalsko zejména v důsledku světové hospodářské krize problém jak opětovně vstřebat integrovat nezaměstnané na trh práce.
In den letzten Jahren hat Portugal, insbesondere infolge der weltweiten Wirtschaftskrise, die Auswirkungen des Problems der Reabsorption und Wiedereingliederung der Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt gespürt.
Opatření jako například finanční podpora pro lidi kteří ukončili univerzitní vzdělání jsou nezbytná pro hladký přechod na trh práce.
Maßnahmen, wie finanzielle Unterstützung für Menschen mit Hochschulabschluss, sind für einen reibungslosen Übergang in den Arbeitsmarkt wesentlich.
Zdůrazňuje úlohu kterou může EGF plnit při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce.
Es wird die Rolle betont, die der EGF bei der Wiedereingliederung entlassener Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt spielt.
Upozorňuje na úlohu kterou může EFG hrát při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce.
Es wird die Rolle betont, die der EGF bei der Wiedereingliederung entlassener Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt spielt.
Je rovněž zapotřebí zajistit aby pracující přistěhovalkyně jež jsou často vykořisťovány šedou ekonomikou byly začleněny na trh práce.
Wir müssen außerdem sicherstellen, dass die wachsende Zahl an Wanderarbeitnehmerinnen, die oftmals in der Schattenwirtschaft ausgebeutet werden, in den Arbeitsmarkt integriert wird.
Zároveň se přimlouvám za opatření podporující opětovné začlenění matek pokud se rozhodnou vrátit na trh práce.
Zur gleichen Zeit, spreche ich mich für Bestimmungen aus, welche die Reintegration von Müttern fördern, sollten sie sich entscheiden, in den Arbeitsmarkt zurückzukehren.
Tento návrh nám umožní dosáhnout lepší rovnováhy uvnitř rodin zlepší začleňování na trh práce.
Dieser Vorschlag wird es uns ermöglichen, ein besseres Gleichgewicht in den Familien zu schaffen und die Integration in den Arbeitsmarkt zu verbessern.
Zdůrazňuje úlohu kterou může EFG hrát při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce.
Darüber hinaus wird die Rolle betont, die der EGF bei der Wiedereingliederung entlassener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt spielt.
Měla bych zdůraznit významnou úlohu EFG při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce.
Ich sollte die wichtige Rolle betonen, die der EGF bei der Wiedereingliederung arbeitsloser Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt spielt.
Stárnoucí populace dopad hospodářské finanční krize pozdní vstup mladých lidí na trh práce vyžadují společná řešení.
Eine alternde Bevölkerung, die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise und der späte Eintritt junger Menschen in den Arbeitsmarkt verlangen nach gemeinsamen Lösungen.
Částkou přibližně 40 milionů EUR pomáháme zhruba sedmi tisícům pracovníků v návratu na trh práce.
Mit etwa 40 Mio. EUR helfen wir über 7 000 Arbeitnehmern zurück in den Arbeitsmarkt.
Podpora přístupu mládeže na trh práce posílení statusu praktikanta stáží odborné přípravy krátké přednesení.
Förderung des Zugangs Jugendlicher zum Arbeitsmarkt, Stärkung des Status von Auszubildenden, Praktikanten und Lehrlingen kurze Darstellung.
Mladé lidi pro které bude obtížné vrátit se na trh práce pokud jim nyní nepodáme pomocnou ruku.
Junge Leute, für die der Weg zurück auf den Arbeitsmarkt schwer sein wird, wenn wir ihnen jetzt nicht helfen.

Výsledek: 266, Čas: 0.0978

Viz také


vstupu na trh práce
eintritt in den arbeitsmarkt einstieg in den arbeitsmarkt
vstoupit na trh práce
eintritt in den arbeitsmarkt arbeitsmarkt einzutreten sie den arbeitsmarkt betreten
vzdělávání na trh práce
der ausbildung in den arbeitsmarkt
opětovném začlenění na trh práce
wiedereingliederung in den arbeitsmarkt
mladých lidí na trh práce
junger menschen in den arbeitsmarkt jungen leuten auf den arbeitsmarkt , und
na evropský trh
auf den europäischen markt
uváděny na trh
verkehr gebracht handel gebracht vermarktet werden
na vnitřní trh
auf den binnenmarkt

Slovo od slova překladem


"Na trh práce" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc