NARUŠENÍ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE DO NĚMČINY

Překlad Narušení Hospodářské Soutěže do Němčiny

Výsledek: 263, Čas: 0.0776

wettbewerbsverzerrung (23) wettbewerbsverzerrungen (112) verzerrung des wettbewerbs (14) verfälschung des wettbewerbs (18) wettbewerbsverfälschung (2) verzerrungen des wettbewerbs (5)

Příklady použití Narušení Hospodářské Soutěže ve větě a jejich překlady

DPH tedy zůstává pro plátce daně nadále neutrální nedocházelo by zde k narušení hospodářské soutěže.
Daher bleibt die Mehrwertsteuer für Steuerpflichtige neutral und es bestünde keine Wettbewerbsverzerrung.
Existují směrnice které způsobily větší narušení hospodářské soutěže větší nespravedlnost než byl předchozí případ to v důsledku různých způsobů jejich uplatňování v členských státech.
Es gibt ja Richtlinien, die durch die Möglichkeit der differenzierten Ausgestaltung in den Mitgliedstaaten mehr Wettbewerbsverzerrung und mehr Ungerechtigkeit ausgelöst haben, als vorher bestand.
Verzerrung des wettbewerbs
Toto systematické porušování vnitrostátních právních předpisů vedlo k vážnému narušení hospodářské soutěže mezi dopravci provozujícími tyto praktiky dopravci používajícími výhradně řidiče zaměstnané v souladu s právními předpisy.
Diese systematische Verletzung einzelstaatlicher Rechtsvorschriften hat zu einer ernsten Verzerrung des Wettbewerbs zwischen Verkehrsunternehmern, die dies praktizieren, und Verkehrsunternehmern, die nur rechtmäßig beschäftigte Fahrer einsetzen, geführt.
Jak pane komisaři spolehlivě zajistíme v rámci celé EU aby tato opatření do určité míry nezpůsobovala narušení hospodářské soutěže.
Wie, Herr Kommissar, sollen wir in der ganzen EU sicherstellen, dass diese Maßnahmen nicht eine gewisse Verzerrung des Wettbewerbs bewirken?
Verfälschung des wettbewerbs
Veškeré dohody mezi podniky rozhodnutí sdružení podniků jednání ve vzájemné shodě jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení omezení nebo narušení hospodářské soutěže;
Alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken;
Je proto nepravděpodobné že by vyloučení takové soustavy mohlo způsobit významné narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu s energií.
Es sei daher unwahrscheinlich, dass der Ausschluss solcher Netze eine erhebliche Verfälschung des Wettbewerbs auf dem Elektrizitätsbinnenmarkt zur Folge habe.
Jiné příklady vět
Jakémukoli narušení hospodářské soutěže mezi účastníky trhu je nutno v souladu s ustanoveními smlouvy zabránit.
Jegliche Wettbewerbsverzerrungen zwischen Marktteilnehmern sind entsprechend den Bestimmungen des Vertrags zu vermeiden.
To by nemělo vést k narušení hospodářské soutěže nebo diskriminaci v přístupu ke skladování.
Dies sollte nicht zu Wettbewerbsverzerrungen oder Diskriminierungen bei dem Zugang zu Speicheranlagen führen.
Financování některých dalších bezpečnostních opatření by nemělo vést k narušení hospodářské soutěže.
Die Finanzierung der Kosten bestimmter zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen darf nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führen.
Tato protizáruka je podle něj takového rázu že způsobí vážné narušení hospodářské soutěže.
In seinen Augen könnte diese Rückbürgschaft zu schweren Wettbewerbsverzerrungen führen.
Vedou k porušování zásady spravedlivého zdaňování mohou způsobit narušení hospodářské soutěže.
Er führt zu einer Verletzung des Grundsatzes einer gerechten Besteuerung und kann zu Wettbewerbsverzerrungen führen.
Zpráva zejména správně zdůrazňuje význam odstranění narušení hospodářské soutěže.
Vor allem unterstreicht der Bericht zu Recht die Bedeutung der Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen.
Komise rozhodne zda je zde nebezpečí narušení hospodářské soutěže.
Die Kommission entscheidet darüber, ob die Gefahr einer Wettbewerbsverzerrung besteht.
Změní v míře potřebné pro odstranění narušení hospodářské soutěže.
In dem Maß geändert, wie es für die Beseitigung der Wettbewerbsverzerrung erforderlich ist.
Vzhledem k tomu že je nezbytné zamezit narušení hospodářské soutěže organizace příslušného trhu;
Es ist erforderlich, Wettbewerbsverzerrungen und Störungen in der Ordnung der Binnenschiffsmärkte zu vermeiden.
Musíme zabránit jakémukoli narušení hospodářské soutěže.
Wir müssen jegliche Verzerrungen des Wettbewerbs vermeiden.
Tyto změny zajistí řádné uplatňování nejlepších dostupných technik sníží narušení hospodářské soutěže.
Diese Änderungen werden die ordnungsgemäße Implementierung der BVT sicherstellen und Wettbewerbsverzerrungen reduzieren.
Je nutné sledovat možné narušení hospodářské soutěže.
Es gilt, auf etwaige Wettbewerbsverzerrungen zu achten.
Proč bychom měli svolit k takovému narušení hospodářské soutěže proč vytvářet tento precedens.
Warum lassen Sie solche Wettbewerbsverzerrungen zu und warum, vor allem, schaffen Sie diesen Präzedenzfall?
Mohou způsobit narušení hospodářské soutěže která nejsou z hlediska dosažení cílů společné zemědělské politiky které sleduje opatření meziodvětvové organizace nezbytná.
Wettbewerbsverzerrungen hervorrufen können, die zur Erreichung der von der Branchenmaßnahme verfolgten Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik nicht unabwendbar sind.
Jestliže by došlo k významnému narušení hospodářské soutěže přijme rada jednomyslně na návrh komise vhodná opatření.
Im Fall erheblicher Wettbewerbsverzerrungen erlässt der Rat auf Vorschlag der Kommission einstimmig die erforderlichen Maßnahmen.
Mohou vyvolat narušení hospodářské soutěže která nejsou nutná k dosažení cílů společné zemědělské politiky sledovaných mezioborovou činností.
Wettbewerbsverzerrungen hervorrufen können, die zur Erreichung der von der Branchenmaßnahme verfolgten Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik nicht unabwendbar sind.
pravidly o hospodářské soutěži musí si být komise jista že podpora nezpůsobuje narušení hospodářské soutěže v rozporu s obecným zájmem.
in Übereinstimmung bleibt, muss die Kommission sicher sein, dass die Beihilfe keine dem gemeinsamen Interesse zuwiderlaufende Wettbewerbsverfälschung bewirkt.
Aby bylo zabráněno narušení hospodářské soutěže je k provedení uvedených opatření nezbytný akt společenství je-li dotčeno jeho území.
Zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen sind deshalb gemeinschaftliche Rechtsvorschriften erforderlich, soweit das Gebiet der Gemeinschaft betroffen ist.
Situace vede k narušení hospodářské soutěže slabým investicím přehnaným cenám pro spotřebitele.
Die Situation hat zu Verzerrungen des Wettbewerbs, schlechten Investitionen und übertriebenen Preisen für die Verbraucher geführt.
Opatření by neměla mít nepříznivý dopad na správné fungování vnitřního trhu neměla by vést k narušení hospodářské soutěže.
Die Maßnahmen dürfen das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes nicht beeinträchtigen und nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führen.
Vláda spojeného království se domnívá že se výraz „ výraznému “ týká jakéhokoli narušení hospodářské soutěže které není zanedbatelné či de minimis.
Die Regierung des Vereinigten Königreichs ist der Auffassung, der Begriff „größere“ meine jede Wettbewerbsverzerrung, die nicht geringfügig oder de minimis sei.
Zpráva uvedená v odstavci bude doplněna nezbytnými návrhy s cílem odstranit narušení hospodářské soutěže.
Dem in Absatz 1 genannten Bericht werden die zur Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen erforderlichen Vorschläge beigefügt.
Nesmí vytvářet překážku ani diskriminaci v obchodu mezi členskými státy ani mezi nimi vyvolávat narušení hospodářské soutěže.
Sie darf für den Handel zwischen den Mitgliedstaaten weder ein Hindernis noch eine Diskriminierung darstellen noch darf sie zu Verzerrungen des Wettbewerbs zwischen den Mitgliedstaaten führen.
Účastníky vysílacího trhu jsou provozovatelé kteří vyvíjejí vysílací činnost v mezinárodním měřítku možná narušení hospodářské soutěže ovlivňují obchod.
Da im Rundfunkmarkt Unternehmen auch grenzüberschreitend tätig sind, können Wettbewerbsverzerrungen den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.

Výsledek: 263, Čas: 0.0776

Viz také


riziko narušení hospodářské soutěže
gefahr von wettbewerbsverzerrungen besteht risiken von wettbewerbsverzerrungen die gefahr der wettbewerbsverfälschung gefahr für wettbewerbsverzerrungen
zabránila narušení hospodářské soutěže
eine verfälschung des wettbewerbs zu verhindern um wettbewerbsverzerrungen zu verhindern
korektní hospodářské soutěže
lauteren wettbewerbs fairen wettbewerb , wirtschaftliche fairen wettbewerbs
omezení hospodářské soutěže
eine beschränkung des wettbewerbs wettbewerbsbeschränkungen einschränkung des wettbewerbs der wettbewerbsbeschränkung
posílení hospodářské soutěže
stärkung des wettbewerbs stärkeren wettbewerbs einen verstärkten wettbewerb
zdravé hospodářské soutěže
gesunden wettbewerbs für einen gesunden wirtschaftlichen wettbewerb

"Narušení hospodářské soutěže" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc