NAVRŽENÉ DO NĚMČINY

Překlad Navržené do Němčiny

Výsledek: 256, Čas: 0.1346

Příklady použití Navržené ve větě a jejich překlady

Vorgeschlagenen ( navrhované , navržených , navrhovaná )
Výbor CHMP přijal v rámci tohoto oddílu navržené interakce.
Der CHMP übernahm die für diesen Abschnitt vorgeschlagenen Wechselwirkungen.
Vítám kroky navržené v této zprávě například vytvoření statutu evropské soukromé společnosti.
Ich begrüße die in diesem Bericht vorgeschlagenen Maßnahmen, wie etwa die Schaffung eines Statuts der Europäischen Privatgesellschaft.
Vorgeschlagen ( navrhl , navrhuje , návrh )
Zátěžové testy navržené komisí nebudou samy o sobě k uklidnění veřejnosti stačit.
Die Stresstests, die die Kommission vorgeschlagen hat, werden allein nicht ausreichen, um die Öffentlichkeit zu beruhigen.
Balíčky úsporných opatření navržené pro překonání krize by neměly vést k opatřením která by mohla ohrozit hospodářské oživení.
Die Sparpakete, die zur Überwindung der Krise vorgeschlagen wurden, sollten nicht zu Maßnahmen führen, die den wirtschaftlichen Wiederaufschwung gefährden könnten.
Die vorgeschlagenen ( navrhl , navrhuje , návrh )
Podle vyhodnocení expozice nepovedou navržené maximální limity reziduí k nepřijatelné akutní expozici spotřebitelů.
Der Expositionsbewertung zufolge führen die vorgeschlagenen Rückstandshöchstgehalte nicht zu einer inakzeptablen akuten Verbraucherexposition.
Podle vyhodnocení expozice nepovedou navržené maximální limity reziduí k nepřijatelné akutní expozici spotřebitelů.
Der Expositionsbewertung zufolge führen die vorgeschlagenen Rückstandshöchstwerte nicht zu einer unannehmbaren akuten Verbraucherexposition.
Die vorgeschlagene ( navrhl , navrhuje , návrh )
Zde je ukázáno také navržené procentuální rozdělení rozpočtu.
Die vorgeschlagene prozentuale Budget-Zuordnung ist hierbei ebenfalls gezeigt.
Víme že navržené právní předpisy nejsou dokonalé budeme chtít vidět změny.
Wir wissen, dass die vorgeschlagene Regelung nicht perfekt ist, und wir werden sicher Änderungen einfordern.
Von ( navrhl , navrhuje , návrh )
Je navrženéI.M. peiem jedním z hlavních modernistických architektů.
Es wurde von I. M. Pei entworfen, einem der führenden Architekten der Moderne.
Metody navržené tím nacistou doktorem rudolfem.
Von der Methode... dieses Naziarztes, Doktor Rudolf.
Jiné příklady vět
Navržené iniciativy pracovní program.
Vorgeschlagene Initiativen und Arbeitsprogramm.
Schvalovat navržené dohody o přidružení;
Vorgeschlagene Assoziierungsabkommen zu genehmigen;
Výbor CHMP přijal navržené upravené znění.
Der CHMP nahm den vorgeschlagenen revidierten Wortlaut an.
Také podporujeme navržené vyjmutí transplantací orgánů z rámce této směrnice.
Wir unterstützen ferner den vorgeschlagenen Ausschluss der Organtransplantation aus dem Anwendungsbereich dieser Richtlinie.
Pochybuje ovšem že navržené dodatečné podmínky jsou k tomu vhodné.
Er bezweifelt jedoch, dass die vorgeschlagenen zusätzlichen Bedingungen hierzu geeignet sind.
Komise proto nepodporuje možnosti navržené účetním dvorem.
Die Kommission unterstützt daher die vom Hof dargelegten Optionen nicht.
Navržené nařízení by zaručilo spolehlivé průhledné srovnatelné výsledky.
Die vorgeschlagene Verordnung würde verlässliche, transparente und vergleichbare Ergebnisse garantieren.
Je to speciálně navržené držadlo které vám pomůže s injekčním podáním avonex.
Dies ist eine eigens konzipierte Halterung, die Ihnen bei der Injektion von Avonex helfen soll.
Rada takto navržené členy jmenuje.
Die so benannten Mitglieder werden vom Rat ernannt.
Bylo to sérum navržené k vytvoření lidských zbraní.
Es war ein Serum, das entwickelt wurde, um menschliche Waffen zu erschaffen.
To bylo navržené leila.
Hat Leila sie designt?
Z rezoluce navržené panem lee.
Zu einer Resolution vorgeschlagen von Mr. Lee.
Je dobře navržené má pěkný design dobře se v něm jezdí.
Es ist gut konstruiert, hat ein gutes Design und macht Spass beim fahren.
Je to navržené tak aby chodili pomaleji!
Das ist so ausgelegt, damit sie langsam gehen!
Navržené pozměněné nařízení uznává pokrok jehož bylo v této otázce dosaženo.
In der eingebrachten geänderten Verordnung wird der bisher erreichte Fortschritt berücksichtigt.
Představuji vám nové dresy hawk navržené michaelem korsem.
Ich präsentiere Ihnen das neue Hawks-Trikot, entworfen von Michael Kors.
Pak jsou třeba chytře navržené interakce.
Und dann benötigt man intelligent entwickelte Wechselwirkungen.
Rozhodnutí evropského parlamentu o zvolení navržené komise.
Beschluss des Europäischen Parlaments zur Wahl der designierten Kommission.
Programy navržené k financování musí vycházet ze schválené strategie musí být předkládány formou ročních akčních plánů.
Die zur Finanzierung vorgeschlagenen Programme müssen auf der gebilligten Strategie basieren und in Form jährlicher Aktionspläne vorgelegt werden.

Výsledek: 256, Čas: 0.1346

Viz také


navržené komisí
von der kommission vorgeschlagenen
navržené žadatelem
die vom antragsteller vorgeschlagene
navržené změny
vorgeschlagenen änderungen geplante änderung
navržené projekty
vorgeschlagenen projekte von vorschlägen für vorhaben
znění navržené komisí
kommissionstext die von der kommission vorgeschlagene fassung von der kommission vorgeschlagenen wortlaut von der kommission vorgeschlagene formulierung
navržené ve zprávě
die im bericht vorgeschlagenen

"Navržené" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc