NEÚSPĚCHU DO NĚMČINY

Překlad Neúspěchu do Němčiny

Výsledek: 267, Čas: 0.0868

Příklady použití Neúspěchu ve větě a jejich překlady

Scheitern ( neúspěchu , selhání , nezdaru )
EU zdaleka není hlavním viníkem tohoto neúspěchu.
Die EU ist bei Weitem nicht der einzige Schuldige für dieses Scheitern.
Od samého počátku bylo euro zcela mylný projekt odsouzený k neúspěchu.
Der Euro war von vornherein eine völlige Fehlkonstruktion und zum Scheitern verurteilt.
Versagen ( selhání , neúspěch , selhávají )
Já se tam ukryla po svém neúspěchu na jevišti.
Ich kam nach meinem Versagen auf der Bühne hierher.
Ne z neúspěchu.
Nein, kein Versagen.
Misserfolg ( neúspěch , selhání , prohra )
Proč se zabývat vyhlídkou neúspěchu.
Es ist beängstigend. Warum die Aussicht auf Misserfolg erwägen?
Jaké rámcové podmínky vedou k úspěchu či k neúspěchu takových nebo podobných alternativ.
Welche Rahmenbedingungen führen zu Erfolg oder Misserfolg solcher und ähnlicher Alternativen?
Rückschlag ( neúspěch , překážka , problém )
Jakého neúspěchu.
Welchem rückschlag?
Mimochodem nemyslete si že jsem zahořklý kvůli nějakému osobnímu neúspěchu.
Denken Sie nicht, dass ich verbittert bin über so einen persönlichen Rückschlag.
Dem scheitern ( neúspěch , překážka , problém )
To především znamená poučit se z neúspěchu předchozího přístupu.
Dies heißt vor allem, aus dem Scheitern des bisherigen Vorgehens die Lehren zu ziehen.
Pravděpodobnost neúspěchu mise je 110.
Wahrscheinlichkeit des Scheiterns der Mission: 110.
Des misserfolgs ( neúspěch , překážka , problém )
Prosím pokračuj v příběhu o neúspěchu.
Erzähl die Geschichte des Misserfolgs.
Důvodů neúspěchu bylo mnoho za chvíli se k nim vrátím.
Die Gründe für den Misserfolg waren zahlreich, und ich werde gleich darauf zurückkommen.
Jiné příklady vět
Z toho předpokládaného neúspěchu vzejde hodně tvořivosti.
Von diesem vermeindlichen Fehlschlag kommen eine Menge Kreation.
To ne ten je cítit po neúspěchu krému na nohy.
Oh nein, das riecht nach Versagen und Fußpuder.
Takže jste sem přišel abyste se vyzpovídal z neúspěchu.
Seid Ihr hier, um Eure Niederlage zu beichten?
Proč jsi mi to přinesl když vím že toužíš po mém neúspěchu.
Warum kommst du mir damit, wenn du doch mein Versagen willst?
Spotřebitel je konečným posuzovatelem úspěchu nebo neúspěchu společné rybářské politiky.
Letztendlich urteilt der Verbraucher über den Erfolg oder Misserfolg der Gemeinsamen Fischereipolitik.
Jen si tak říkám mami co ty víš o neúspěchu.
Mom, ich sage es ja nur. Was weißt du denn über versagen?
Ne mami o opravdovém neúspěchu.
Nein, Mom, richtiges Versagen.
Mně to nepřipomíná etapu úspěchu ale spíše ukončení etapy výrazného neúspěchu.
Für mich zelebriert das keinen Abschnitt des Erfolges, sondern eher das Ende einer Zeitspanne des großen Scheiterns.
Zda bych u něj mohla zůstat do mého dalšího neúspěchu.
Ob ich bei ihm, bis zu meinem nächsten Rückschlag, pennen kann.
Válka není pokračováním politiky nýbrž neúspěchu politiky.
Krieg ist nicht die Fortsetzung der Politik, sondern des politischen Versagens.
Neříkejte mi že máte strach z neúspěchu.
Sagen Sie nicht, dass Sie Angst haben. Angst zu versagen.
Odměňování úspěchu je přijatelné odměňování neúspěchu nikoliv.
Die Belohnung von Erfolg ist akzeptabel, die Belohnung von Versagen nicht.
Hodláš utopit svůj smutek kvůli malému neúspěchu.
Haben Sie vor, Ihre Sorgen zu ertränken und das aufgrund eines kleinen rückschlags?
Nemůžeš dovolit aby ti strach z neúspěchu zabránil to zkusit.
Die Angst vor einer Niederlage darf dich nicht daran hindern, es zu versuchen.
EU svou hospodářskou politiku navzdory neúspěchu lisabonské strategie nezměnila.
Trotz des Versagens der Lissabon-Strategie hat die EU ihre Wirtschaftspolitik nicht geändert.
Musím se přiznat k neúspěchu.
Ich muss die Niederlage gestehen.
Kvůli neúspěchu bailoutu jsem v dosti servilní pozici.
Durch den Fehlschlag des Rettungsschirmes bin ich in eine eher unterwürfige Position geraten.
Jinak by jejich snížení vedlo k neúspěchu strategie evropa 2020.
Eine Reduzierung ihres Volumens würde sonst zum Scheitern der Strategie Europa 2020 führen.

Výsledek: 267, Čas: 0.0868

Viz také


neúspěchu lisabonské strategie
versagens der lissabon-strategie des scheiterns der strategie von lissabon die strategie von lissabon scheiterte

"Neúspěchu" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc