NEFORMÁLNÍ DO NĚMČINY

Překlad Neformální do Němčiny

Výsledek: 274, Čas: 0.0813

informellen (56) formlosen (4) inoffizielle (3) zwanglos (2) casual (3) formale (2) informelle (60) informelles (10) informeller (4) formlos (3) inoffiziellen (3)

Příklady použití Neformální ve větě a jejich překlady

Casual ( neformální )
Tak to máte neformální pátek.
Heute ist wohl Casual Friday.
Tady žádné neformální pátky nejsou.
Wir haben hier nicht Casual Friday.
Tato neformální práce však není placena.
Diese informelle Arbeit wird jedoch entgeltlos geleistet.
AT vyhodnocování neformální kontrola kvality nemá žádný monitorovací systém.
AT: Evaluierungen, informelle Qualitätskontrollen, kein Überwachungssystem.
Formlos
To je poněkud neformální nemyslíš.
Das ist ein bisschen formlos, findest du nicht?
Občas neformální trochu brutální těžko přijatelné ale přece jen to bylo vzdělání.
Formlos manchmal und etwas brutal und hart zu akzeptieren, aber es war eine Ausbildung.
Eine informelle
PL pane předsedo minulý týden navštívila neformální delegace poslanců evropského parlamentu palestinu izrael.
PL Herr Präsident! Vergangene Woche besuchte eine informelle Delegation von MdEP Palästina und Israel.
Jde to dobře. je to jen neformální hodnocení ne hon na čarodějnice.
Es ist nur eine informelle Bewertung, keine Hexenjagd.
Zwanglosen
V neformální pátek musíš nosit kalhoty clinte!
Du musst am zwanglosen Freitag trotzdem noch eine Hose tragen, Clint!
To mi nepřipadá jako nějaký neformální setkání hoppe.
Das klingt nicht wie ein zwangloses Treffen für mich, Hop.
Zatím jsme dost neformální.
Wir hielten es ziemlich zwanglos.
Der informelle
Neformální charakter euroskupiny umožňuje otevřeně projednávat veškeré otázky které se týkají eurozóny.
Der informelle Charakter der Eurogruppe ermöglicht eine offene Erörterung aller für den Euroraum relevanten Themen.
Příprava neformální schůzky na nejvyšší úrovni v lisabonu 18.-19. 10.
Vorbereitung des Informellen Gipfels der Staats- und Regierungschefs Lissabon, 18./19. Oktober 2007.
Jiné příklady vět
Kdysi neformální summity se staly těžkopádnými.
Die einst informellen Gipfeltreffen sind schwerfällig geworden.
Odpověď tkví ve fragmentované úmyslně neformální povaze evropské měnové unie.
Die Antwort liegt im fragmentierten und bewusst informellen Charakter der Europäischen Währungsunion.
Omluvte mé neformální vzezření.
Bitte entschuldigen Sie meinen formlosen Aufzug.
Neformální název.
Inoffizielle Bezeichnung.
Je to neformální tak nedbale neformální víte.
Sie ist zwanglos, aber abendlich zwanglos, wissen Sie?
Neformální setkání ministrů zodpovědných za územní městský rozvoj seminář ESPON 2013.
Informelles Treffen der für Raum- und Stadtentwicklung zuständigen Minister Seminar“ESPON 2013”.
Asi máme neformální pátek.
Es ist wohl Casual Friday.
Strany zkoumají transakci případná neformální jednání s komisí + členskými státy mezi orgány.
Beteiligte prüfen Vorhaben- mögl. informelle Gespräche mit Kommission + MS und unter den Behörden.
Strany posuzují transakci případná neformální jednání s komisí + členskými státy.
VOR DER ANMELDUNG Beteiligte prüfen ihr Vorhaben- mögl. informelle Gespräche mit Kommission + MS.
Je naprosto neformální.
Es ist ganz formlos.
Neformální jednání.
Informelle Verhandlungssitzungen.
Neformální zasedání v berlíně ve dnech 24. 25. března.
Informelle Tagung in Berlin 24. und 25. März.
My jsme chtěli neformální debatu na radnici v cook county dostali jsme ji.
Wir wollten eine formlose Town Hall in Cook County und das haben wir?
K tomuto účelu by mohla být zřízena neformální skupina odborníků.
Zu diesem Zweck könnte eine informelle Expertengruppe eingesetzt werden.
Pánové řekla jsem že toto slyšení bude neformální ne neukázněné.
Ich sagte, dass dies eine informelle Anhörung ist, und keine randalierende.
Sám jsem neformální chlápek.
Ich bin ein zwangloser Kerl.
To bude bezpochyby jeden z hlavních cílů čtvrteční neformální schůzky evropské rady.
Dies ist zweifellos eines der Hauptziele des inoffiziellen Treffens des Europäischen Rates am Donnerstag.

Výsledek: 274, Čas: 0.0813

Viz také


neformální schůzce
informellen treffen informellen tagung informellen sitzung
neformální jednání
informelle gespräche informellen verhandlungen informelle verhandlungssitzungen
neformální vzdělávání
informelle bildung formalen und informellen lernens formalen bildung sowie

"Neformální" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc