NEJENŽE DO NĚMČINY

Překlad Nejenže do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 256, Čas: 0.0838

Příklady použití Nejenže ve větě a jejich překlady

Nejenže jsem teď zodpovědná za vás ale za ten výsledek toho všeho.
Jetzt bin ich nicht nur für Sie sondern auch für den System-Spross verantwortlich.
Nejenže ji opustil on ji obletěl.
Und er verließ ihn nicht nur, er umkreiste ihn einmal.
Sondern
Cenové rozdíly nejenže nejsou minimální jsou naprosto neuvěřitelné.
Der Preisunterschied ist nicht etwa geringfügig, sondern unglaublich hoch.
Nejenže by mohl být náš nejlepší nadhazovač ale mohl by být jedním z nejzdatnějších druhých nadhazovačů.
Er könnte nicht bloß unser Top-Werfer werden... sondern einer der effektivsten Reliever im Baseball.
Nur
Proto nejenže nemáme problém s přehodnocením zločinů stalinismu ale jejich přehodnocení vítáme.
Deshalb haben wir nicht nur keine Probleme damit, sondern wir begrüßen eine Aufarbeitung der Verbrechen des Stalinismus.
Ty nejenže jsi ji nezařídil ale ještě jsi řek jejich trhlýmu manažerovi o naší dohodě s němci.
Aber du hast sie nicht nur nicht geregelt, sondern ihrem Manager obendrein von dem Deal mit den Deutschen erzählt?
Jiné příklady vět
Nejenže jsou tihle lidé nemožní ale jsou taky absolutně stupidní!
Diese Leute sind nicht nur unglaublich, sondern auch absolut dämlich!
Nejenže je hodnověrná ale je... je... je pravděpodobná.
Sie ist nicht nur plausibel, sondern auch wahrscheinlich.
Nejenže ho zabiju.
Nicht nur töten.
Nejenže williamson ví o našich silách. ale jednu má telekinezi.
Nicht nur, dass Williamson über unsere Kräfte Bescheid weiß, aber er hat eine davon.
Nejenže se nám nechce slečno troi je nutné abychom zůstali.
Nicht nur nicht wollen, Miss Troi. Wir müssen bleiben.
Frank nejenže jasně hraje ale přehrává.
Frank spielt nicht nur offensichtlich, sondern übertreibt sogar.
Nejenže bylo tělo kimber roztrháno na kusy její lebka byla rozdrcena.
Nicht nur wurde Kimbers Körper auseinandergerissen, ihr Schädel wurde aufgeknackt.
Nejenže mi blokují cestu ale také úředníkovi da lisi.
Die Menschen versperrten nicht nur mir den Weg, sondern auch einem Beamten der Da Lisi.
Tento návrh nejenže neuspěl ale také vyvolal silnou politickou protireakci.
Der Vorschlag scheiterte nicht nur, sondern löste zugleich eine politische Gegenreaktion aus.
Nejenže máme vždycky ten vágní dojem že se od nás něco očekává.
Wir haben auch immer dieses unbestimmte Gefühl, dass von uns irgendetwas erwartet wird.
Nejenže hraje kostky hází je tam kde je nemůžeme najít.
Er würfelt nicht nur, sondern er wirft die Würfel dahin, wo wir sie nicht finden.
Oni nejenže jsou úplně pitomí ti idioti! vždyť oni kurva jsou životu nebezpeční.
Sie sind nicht bloß Idioten, sie sind lebensgefährlich.
Nejenže to odpovídá myšlence společné evropy ale šetří to také čas peníze palivo.
Das entspricht nicht nur dem Konzept eines gemeinsamen Europa, es spart auch Zeit, Geld und Treibstoff.
Nejenže byla leslie otupělá ... marvinovou těžkopádnou duchaplností... která z něj prýštila.
Nicht nur, daß Leslie wie betäubt war von der Flut bleierner Einsichten, die Marvin für geistreich hielt.
Nejenže bude prospěšné pro lid těchto zemí ale rovněž upevní důvěryhodnost evropské unie.
Sie wird nicht nur Gutes für die Menschen dieser Länder bewirken, sondern auch die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union stärken.
Nejenže by se to tu mohlo stát říkávají indové ono se to už stalo.
Es könnte hier nicht nur passieren, so die Inder, es ist bereits passiert.
Tato žehlička nejenže měla evropské označení CE nýbrž také měla specifický německý symbol bezpečnosti.
Dieses Bügeleisen hatte nicht nur das europäische CE-Zeichen, sondern auch noch ein besonderes deutsches Sicherheitszeichen.
Nejenže bude mít evropský parlament větší pravomoci ale také bude povinen konzultovat legislativní návrhy s parlamenty členských států.
Das Europäische Parlament wird nicht nur umfassendere Befugnisse haben, es wird auch verpflichtet sein, die Parlamente der Mitgliedstaaten zu Gesetzesinitiativen zu konsultieren.
Nejenže víme kdo to udělal... my ho dokonce máme ve vězení on dál zabíjí lidi.
Wir wissen nicht nur, wer es getan hat, wir haben ihn eingesperrt, und er tötet weiterhin Menschen?
Nejenže jižní afrika je oproti ostatním maličká ale čínské hospodářství je větší než ekonomiky všech ostatních členů dohromady.
Nicht nur, dass Südafrika im Vergleich zu den anderen winzig ist, Chinas Wirtschaft ist auch größer als die Ökonomien aller anderen Mitglieder zusammen.
Takže nejenže je jackson bohatej teď ale bude ještě bohatší až mu bude 18.
Also ist Jackson nicht nur jetzt reich, sondern er wird noch reicher, wenn er 18 ist?
Vím že jsi řekla že klon je nemožný ale alex nejenže vypadá jako já.
Ich weiß, du sagtest, ein Klon wäre unmöglich, aber Alex, sie sah nicht nur aus wie ich.
Lidé prokážou že pan chambers nejenže srazil zabil alexandera pryce ale také že to udělal pod vlivem alkoholu.
Die Leute werden beweisen das Mr. Chambers nicht nicht nur Alexander Pryce anfuhr und tötete. Er hat so etwas bereits schon einmal getan, unter dem Einfluss von Alkohol.
Ještì jeden vtip královnièko nejenže ti naplivu do oèí ale zmaluju ti je namodro.
Nur noch eine Bemerkung, Püppchen...! und ich spucke dir ins eine Auge und ins andere kriegst du meine Faust!

Výsledek: 256, Čas: 0.0838

S Synonyma "nejenže"


"Nejenže" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc