NENÍ DO NĚMČINY

Překlad Není do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 92777, Čas: 0.2959

werden nicht (25) ist nicht (28496) ist kein (7432) wird nicht (358) ist keine (4546) sind nicht (758) war nicht (675) sind keine (250) bin nicht (181) war kein (125) wurde nicht (48) würde nicht (15)

Příklady použití Není ve větě a jejich překlady

Ist nicht
To není moc vědecké.
Das ist nicht sehr wissenschaftlich.
To není skutečná hrozba.
Das ist nicht die eigentliche Bedrohung.
Ist kein
To není krev.
Das ist kein Blut.
Není to úplná výhra ale je to začátek.
Es ist kein totaler Sieg, aber es ist ein Anfang.
Wird nicht
Není to nadlouho.
Es wird nicht lange dauern.
Vše není definováno binárními konstrukty.
AII wird nicht durch binäre Konstrukte definiert.
Jiné příklady vět
Není to závada.
Es ist keine Störung.
Tohle není sport.
Das ist kein Sport.
To není podstatný.
Das ist nicht wichtig.
To není místo pro kočky.
Das ist kein Ort für Katzen.
Let není dost.
Jahre sind nicht genug?
U pacientů s poruchou jaterní funkce není nutná žádná úprava dávkování viz bod.
Bei Patienten mit Leberfunktionsstörung ist keine Dosisanpassung erforderlich siehe Abschnitt 5.2.
Smash není nervózní.
Smash wird nicht nervös.
Není to poprvé co jsem prozřel.
Es ist nicht das erste Mal, dass ich aufgewacht bin.
To není fér!
Das war nicht fair.
Tohle není vyjednávání fredericku.
Das ist keine Verhandlung, Frederick.
Typ adresy není podporován.
Adresstyp wird nicht unterstützt.
Matt není zrádce agent hanna.
Matt ist kein Verräter, Agent Hanna.
To není dobré.
Das ist nicht gut.
To není všechno.
Ich war nicht fertig.
To není naše.
Das ist nicht unseres.
Ona není jedna z nás.
Sie ist keine von uns.
Ujišťuji vás že tohle není práce thomase edisona.
Ich versichere Ihnen, das sind keine Werke von Thomas Edison.
To není potrubí.
Das sind nicht Rohre.
Proxy server není podporován.
Protokolltyp wird nicht unterstützt.
Není to sranda.
Es ist kein Witz.
Žádná položka není vybrána.
Es ist kein Element ausgewählt.
Mně není jedenáct.
Ich bin nicht elf.

Výsledek: 92777, Čas: 0.2959

Viz také


není to
es ist nicht
není možné
ist unmöglich ist nicht möglich kann nicht sein
není tak
ist nicht so
není jen
nicht nur ist nicht bloß ist nicht einfach
není moc
ist nicht sehr nicht viel ist nicht so
není v
ist in liegt nicht in
není tu
es gibt hier ist hier gibt da ist kein
není na
nicht auf ist auf
není tvoje
ist nicht deine
není ani
ist weder ist nicht einmal nicht mal
není žádná
es gibt keine
není tvůj
ist nicht dein
není pro
ist nicht für ist nichts für
není tady
ist nicht hier es gibt ist nicht da

S Synonyma "není"


se nezařazuje

"Není" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc