NIMŽ DO NĚMČINY

Překlad Nimž do Němčiny

Výsledek: 28, Čas: 0.0573

Příklady použití Nimž ve větě a jejich překlady

Denen der
Usnesení přijatá radou nebo závěry k nimž rada dospěla.
Die gefassten Beschlüsse oder die Schlussfolgerungen, zu denen der Rat gelangt ist;
Náš nový výzkum nicméně zjišťuje že atributy díky nimž byl region tak atraktivní zůstávají nedotčené.
Dabei zeigen neue Untersuchungen, dass die Attribute, die die Region damals so attraktiv gemacht hatten, weiterhin gegeben sind.
Von
Program politiky rádiového spektra zajistí zúžení digitální propasti tím že zavede opatření díky nimž budou mít všichni občané všechny podniky rychlejší přístup na internet.
Das RSPG wird gewährleisten, dass die digitale Kluft durch die Einführung von Maßnahmen verringert wird, um alle Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen mit einem schnelleren Internetzugang zu versorgen.
COMMUNE DE MESQUER nebo k tíži určitých osob vůči nimž mohou být náklady podle vnitrostátního práva rovněž uplatněny.
COMMUNE DE MESQUER also der Gemeinschaft der Steuerzahler, oder zu lasten von bestimmten Personen, die nach innerstaatlichem Recht ebenfalls für die Kosten herangezogen werden können.
Jiné příklady vět
Pomoc nabízená zemím jihu vůči nimž máme klimatický dluh není dostatečná.
Die den südlichen Ländern angebotenen Hilfen, denen gegenüber wir eine Klimaschuld haben, sind unzureichend.
Dnešní rozpravu vyvolaly nedávné íránské prezidentské volby události k nimž poté došlo.
Die heutige Debatte wurde von den vor Kurzem stattgefundenen iranischen Präsidentschaftswahlen und den anschließenden Ereignissen veranlasst.
Prostých nákaz vůči nimž jsou zvířata vnímavá.
DIE VON DEN KRANKHEITEN FREI SIND, FÜR DIE DIE TIERART EMPFÄNGLICH IST, UND ZWAR.
Pracovní skupiny podávají zprávy vědeckým výborům nebo podvýborům k nimž jsou připojeny.
Die Arbeitsgruppen erstatten den Wissenschaftlichen Ausschüssen, denen sie zugeordnet sind, Bericht.
Mezinárodní statistická doporučení k nimž je nutno přihlížet v příslušných oblastech.
Die einschlägigen internationalen statistischen Empfehlungen, die beachtet werden müssen.
Komplikacích k nimž došlo.
Komplikationen zu tun, die passiert sind.
Prostých chorob vůči nimž jsou zvířata vnímavá.
Die von den Krankheiten frei sind, für die die Tierart empfänglich ist, und zwar.
Chudák špinavý venkovan před nimž si každý odplivne.
Arm, schmutzig, ein Bauer zum Anspucken?
Dostáváte stejné potravinové lístky jako my kterými pohrdáte proti nimž bojujete.
Sie bekommen dieselben Lebensmittelkarten wie wir, die Menschen, die Sie verachten und bekämpfen.
Jeho rozhodnutí sny k nimž se upíná.
Die Entscheidungen, die er trifft, Träume, denen er nachhängt.
Je zde však několik rozhodujících prvků k nimž musíme zaujmout zvláštní přístup.
Doch es gibt einige ganz entscheidende Aspekte, mit denen wir uns besonders befassen müssen.
Ten však byl výsledkem událostí k nimž u nás docházelo od roku 1946.
Das war das Ergebnis der Entwicklung, die sich in diesem Land seit 1946 vollzogen hatte.
Krátkodobé úniky kapitálu k nimž by mohlo docházet kdykoli by se prohloubilo některé z rizik by zřejmě vedly k větší nestabilitě produkce.
Ein kurzfristiger Rückzug des Kapitals- zu dem es kommen könnte, wenn eines der beiden Risiken wächst- könnte größere Ertragsschwankungen hervorrufen.
Seznam hub proti nimž přípravek cancidas působí je uveden v souhrnu údajů o přípravku rovněž součástí zprávy EPAR.
Die Liste der Pilze, gegen die Cancidas wirkt, finden Sie in der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels, die ebenfalls Teil des EPAR ist.
ES paní předsedající ještě jednou vítáme zlepšení k nimž došlo díky intenzivnímu dialogu mezi účetním dvorem komisí samozřejmě parlamentem.
ES Frau Präsidentin, nochmals begrüßen wir die Verbesserungen, die durch den intensiven Dialog zwischen Rechnungshof, Kommission und natürlich dem Parlament stattgefunden haben.
Vzhledem k četným protestům k nimž došlo v evropě v souvislosti s událostmi v tibetu požadoval tento funkcionář omluvu náhradu případných škod způsobených čínskému velvyslanectví.
Angesichts der zahlreichen, der Vorkommnisse in Tibet wegen durchgeführten Protestaktionen in Europa forderte er eine Entschuldigung und Schadenersatz im Falle der Beschädigung chinesischer Botschaften.
Výzkum vývoj mají zásadní význam pro dosažení cílů k nimž se evropská unie zavázala v rámci strategie EU 2020.
Forschung und Entwicklung sind von entscheidender Bedeutung für die Ziele, zu denen sich die Europäische Union im Rahmen der Strategie Europa 2020 verpflichtet hat.
Za druhé summit by měl poukázat na základní hodnoty k nimž se společně hlásíme demokracii lidská práva právní stát.
Zweitens: Der Gipfel sollte die Grundwerte, denen wir gemeinsam verpflichtet sind, in den Vordergrund rücken: Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit.
Toto sdělení zdůrazňuje aktivity k nimž došlo během několika posledních let poskytuje informace o dosaženém snížení administrativní zátěže.
Diese Mitteilung beleuchtet die während der vergangenen Jahre erfolgten Aktivitäten und hält Informationen über den erzielten reduzierten Verwaltungsaufwand bereit.
Rychlé snižování rozpočtových schodků k nimž se nyní evropské vlády zavázaly může pouze zvýšit pravděpodobnost plné recese s dvojím dnem.
Und die schnelle Rückführung der Haushaltsdefizite, zu der sich die europäischen Regierungen jetzt verpflichtet haben, kann die Wahrscheinlichkeit einer voll ausgebildeten w-förmigen Rezession nur erhöhen.
Strategické nedostatky evropské energetické politiky k nimž by se mělo přihlédnout jsou následující.
Zu den strategischen Mängeln der europäischen Energiepolitik, die berücksichtigt werden sollten, zählen die folgenden Punkte.
Změny k nimž došlo ve spojených státech amerických byly do velké míry v evropě přijaty kladně.
Die Veränderungen, die in den Vereinigten Staaten stattgefunden haben, wurden in Europa zum Großteil begrüßt.
Po vybělení se do vlákniny přidávají barviva díky nimž získává hotový papír své potřebné zabarvení.
Nach dem Bleichen der Fasern werden der Zellstoffmasse Farbstoffe hinzugefügt, um den vorgegebenen endgültigen Farbton des Papiers zu erhalten.
O návrzích změn k nimž komise zaujala odmítavé stanovisko však rada rozhoduje jednomyslně.
Über Abänderungen, zu denen die Kommission eine ablehnende Stellungnahme abgegeben hat, beschließt der Rat jedoch einstimmig.

Výsledek: 28, Čas: 0.0573

"Nimž" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc