OBDOBNĚ DO NĚMČINY

Překlad Obdobně do Němčiny

Výsledek: 273, Čas: 0.0833

Příklady použití Obdobně ve větě a jejich překlady

Entsprechend ( v souladu s , odpovídajícím způsobem , přiměřeně )
Tato ustanovení se použijí obdobně pro západní břeh jordánu pásmo gazy.
Diese Bestimmungen gelten entsprechend für das Westjordanland und den Gazastreifen.
Stejný výpočet platí obdobně pro jakoukoliv jinou sazbu DPH.
Das Gleiche gilt entsprechend für jeden beliebigen anderen Mehrwertsteuersatz.
Ebenso ( stejně , také , rovněž )
Obdobně by všem stranám prospěla účast USA při jednáních.
Ebenso würde eine Beteiligung der USA an den Verhandlungen allen Parteien zugute kommen.
Obdobně rozsudek ze dne. února 1994 minneC-13/93 recueils.I-371.
Ebenso das Urteil vom 3. Februar 1994, Minne C-13/93, Slg. 1994, I-371.
Ähnlich ( podobné , podobně , jako )
Obdobně to vypadá při prevenci lesních požárů zejména v jižní evropě.
Ähnlich sieht es bei der Prävention von Waldbränden speziell in Südeuropa aus.
Zpravodajství v ostatních amerických novinách bylo obdobně lehkovážné.
Die Berichterstattung in anderen amerikanischen Zeitung war ähnlich oberflächlich.
Sinngemäß ( přiměřeně , použije se )
Článek se na tyto produkty použije obdobně.
Die Bestimmungen von Artikel 6 gelten sinngemäß.
Musí obdobně splňovat příslušné požadavky stanovené v příloze b oddílu písm.
Die Bedingungen des Anhangs B Abschnitt I Buchstabe B müssen sinngemäß erfuellt sein.
Analog ( analogicky , analogový , obdobně )
Obdobně v případě ustanovení směrnice rady77/91/EHS úř. věst.
Analog zu den Bestimmungen der Richtlinie 77/91/EWG des Rates ABl.
Agentura až dosud uplatňovala rozhodnutí komise obdobně.
Bislang hat die Agentur den Beschluß der Kommission analog angewendet.
Jiné příklady vět
Článek se použije obdobně pro vypracování předběžného návrhu rozpočtů pro výzkumné činnosti.
Artikel 6 gilt entsprechend für die Aufstellung der Haushaltsvorentwürfe für die Forschungstätigkeiten.
Toto nařízení se použije obdobně na dočasné pomocné zaměstnance na zaměstnance zařízení.
Diese Verordnung gilt entsprechend für Bedienstete auf Zeit, Hilfskräfte und Anlagenbedienstete.
Obdobně prohlásil že inflaci způsobuje nadměrná peněžní nabídka.
In ähnlicher Weise argumentierte er, dass ein Überangebot an Geld Inflation verursache.
Obdobně se proti operaci SNS může stavět čína.
Ebenso könnte China sich der „Operation GUS" entgegenstellen.
Článek 74c se použije obdobně.
Artikel 74c gilt entsprechend.
Ostatní v regionu jen litují že nemohli jednat obdobně.
Andere Länder in der Region können sich nur wünschen, ähnlich gehandelt zu haben.
Obdobně slibný potenciál ukazují dospělé kmenové buňky.
Ebenso zeigen auch adulte Stammzellen ein vielversprechendes Potential.
Obdobně zůstala za rok 2007 nerozdělena částka 004 mil. EUR.
Auch 2007 wurde ein Betrag in Höhe von 2 004 Mio € einbehalten.
Obdobně by se mělo zacházet s elektřinou používanou podobným způsobem.
Elektrischer Strom, der in ähnlicher Weise verwendet wird, sollte ebenso behandelt werden.
Obdobně musíme postupovat při reformě finančních institucí dohledu nad nimi.
Wir müssen bei der Reform der Finanzinstitutionen und ihrer Beaufsichtigung ähnlich agieren.
Článek 72 se použije obdobně na studenty.
Artikel 72 gilt für Studierende entsprechend.
V tom případě se odstavec použije obdobně.
In diesem Fall gilt Absatz 1 entsprechend.";
V mexiku tomu bude obdobně.
Es wird in Mexiko ganz ähnlich sein.
Odstavec se použije obdobně.
Absatz 1 gilt entsprechend.
Obdobně si mezinárodní měnový fond zřejmě může přát „ svět zbavený finančních krizí “.
Desgleichen könnte sich der Internationale Währungsfonds wohl eine „Welt ohne Finanzkrisen“ wünschen.
Postup stanovený v článcích 69 až 73 se použije obdobně.
Das Verfahren der Artikel 69 bis 73 gilt entsprechend.
Články až 21 se použijí obdobně.
Die Artikel 4 bis 21 gelten entsprechend.
Článek 21 platí obdobně.
Artikel 21 gilt entsprechend.
Obdobně se použije čl. 39 odst.
Artikel 39 Absätze 3, 4 und 5 gilt entsprechend.
Článek 24 se na důchodce použije obdobně.
Artikel 24 gilt entsprechend für Rentenberechtigte.

Výsledek: 273, Čas: 0.0833

"Obdobně" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc