OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE DO NĚMČINY

Překlad Obnovitelné Zdroje Energie do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 255, Čas: 0.1261

erneuerbare energiequellen (59) erneuerbare energien (51) erneuerbare energieträger (20) erneuerbarer energieträger (8) erneuerbarer energiequellen (4) erneuerbaren energieträgern (3) erneuerbarer energien (3) erneuerbare energieressourcen (3) erneuerbaren energiequellen (18) erneuerbaren energien (14) erneuerbare energie (10) erneuerbaren energieträger (6)

Příklady použití Obnovitelné Zdroje Energie ve větě a jejich překlady

Vytvoření stejných podmínek pro obnovitelné zdroje energie ve srovnání s ostatními zdroji energie.
Gleiche Bedingungen für erneuerbare Energiequellen im Vergleich zu anderen Energiequellen zu schaffen.
Příspěvky udržitelnému rozvoji nové obnovitelné zdroje energie hodnocení životního prostředí.
Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung neue und erneuerbare Energiequellen, Umweltprüfung.
Energetická produktivita obnovitelné zdroje energie jakožto součást environmentálních opatření;
Energieeffizienz und erneuerbare Energien bei Maßnahmen im Umweltbereich;
Pracovní plán pro obnovitelné zdroje energie v evropě rozprava.
Fahrplan für erneuerbare Energien in Europa Aussprache.
Obnovitelné zdroje energie jsou již nějaký čas v evropě oblíbené.
Erneuerbare Energieträger erfreuen sich seit geraumer Zeit in Europa einer großen Beliebtheit.
Obnovitelné zdroje energie.
Erneuerbare Energieträger.
Členské státy mohou poskytovat podporu na obnovitelné zdroje energie takto.
Die Mitgliedstaaten können Beihilfen zugunsten erneuerbarer Energieträger nach folgenden Modalitäten gewähren.
Pravidla pro poskytování provozní podpory pro obnovitelné zdroje energie.
Bedingungen für alle Betriebsbeihilfen zugunsten erneuerbarer Energieträger.
Jiné příklady vět
Pak pro nás přirozeně nastane jedinečná příležitost přejít na obnovitelné zdroje energie.
Dann wird sich uns von ganz allein eine einzigartige Gelegenheit bieten, auf erneuerbare Energiequellen umzustellen.
Písemně. DE obnovitelné zdroje energie musejí hrát významnou úlohu v energetické politice budoucnosti.
Schriftlich.- Erneuerbare Energien müssen eine bedeutende Rolle in unserer zukünftigen Energiepolitik spielen.
Dnes žádáme jednoznačné smlouvy transparentnost konkrétní odkazy na obnovitelné zdroje energie.
Wir fordern heute eindeutige Verträge, Transparenz und einen ausdrücklichen Bezug auf erneuerbare Energiequellen.
Tato technologie by měla dostat stejné politické postavení jako ostatní obnovitelné zdroje energie.
Diese Technologie sollten denselben politischen Status erhalten wie andere erneuerbare Energiequellen auch.
Místní systémy dodávky energie využívající obnovitelné zdroje energie.
Dezentraler Energieversorgungssysteme auf der Grundlage von erneuerbaren Energieträgern,
Stanovisko evropského hospodářského sociálního výboru k tématu obnovitelné zdroje energie.
Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema"erneuerbare energieträger.
Obnovitelné zdroje energie jsou naší budoucností.
Erneuerbare Energien sind unsere Zukunft.
WEC není zastáncem povinných cílů pro obnovitelné zdroje energie.
Der WEC befürwortet nicht die Festlegung obligatorischer Ziele für erneuerbare Energieträger.
Potřebujeme rozvíjet obnovitelné zdroje energie bezpečnou energii rychlejším tempem.
Wir müssen schneller erneuerbare Energieressourcen entwickeln und Energie sparen.
Pracovní plán pro obnovitelné zdroje energie v evropě hlasování.
Fahrplan für erneuerbare Energien in Europa Abstimmung.
Je skutečností že finanční prostředky na obnovitelné zdroje energie vzrostly o 300.
Es ist eine Tatsache, dass die Finanzierung für erneuerbare Energiequellen um 300% gestiegen ist.
Obnovitelné zdroje energie.
Erneuerbare Energien.
Ostatní služby obnovitelné zdroje energie _BAR_ ano_BAR.
Sonstige Dienstleistungen(Dienstleistungen im Zusammenhang mit erneuerbaren energiequellen) _BAR_ Ja _BAR.
Obnovitelné zdroje energie se již projevují ve skladbě zdrojů energie EU.
Erneuerbare Energien tragen bereits entscheidend zum Energie-Mix der EU bei.
Technologie na obnovitelné zdroje energie informace komunikace.
Technologie für erneuerbare Energie, Information und Kommunikation.
Obnovitelné zdroje energie obchod sociální rozvoj jako hlavní témata diskusí kulatého stoluindie-eu.
Diskussionsforum EU-Indien: Erneuerbare Energie, Handel und soziale Entwicklung.
Zadruhé nemohou obnovitelné zdroje energie při naší současné úrovni znalostí zcela nahradit fosilní zdroje.
Zweitens können erneuerbare Energien nach heutigem Kenntnisstand die fossilen Energieträger nicht vollständig ersetzen.
Uzavření stanov mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie IRENA.
Abschluss der Satzung der"Internationalen organisation für erneuerbare Energien IRENA.
Na schůzi se projednávala tři hlavní témata sociální rozvoj obnovitelné zdroje energie obchod investice.
Das Forum hatte drei Themenschwerpunkte: soziale Entwicklung, erneuerbare Energie sowie Handel und Investitionen.
Musíme přejít na obnovitelné zdroje energie.
Wir müssen auf erneuerbare Energien umstellen.
Kontext obnovitelné zdroje energie.
Kontext: Erneuerbare Energien.
Musíme se zaměřit na obnovitelné zdroje energie.
Wir müssen uns auf erneuerbare Energien konzentrieren.

Výsledek: 255, Čas: 0.1261

Viz také


pracovní plán pro obnovitelné zdroje energie
fahrplan für erneuerbare energiequellen fahrplan für erneuerbare energien
využívání obnovitelné energie
nutzung erneuerbarer energien verwendung erneuerbarer energien einsatzes erneuerbarer energiequellen nutzung von erneuerbaren energien
podíl obnovitelné energie
anteil erneuerbarer energien den anteil der erneuerbaren energien
jiné zdroje energie
anderen energiequellen andere energieträger andere alternative energieformen
výroby obnovitelné energie
erzeugung erneuerbarer energien der stromerzeugung aus erneuerbaren energiequellen die energiegewinnung aus erneuerbaren energiequellen die gewinnung erneuerbarer energien erzeugung regenerativer energien
nové zdroje energie
neue energiequellen
jako zdroje energie
als energiequelle als energieträger als energierohstoff
tohoto zdroje energie
dieser energiequelle diesem energieträger dieses energieträgers dieser art der energieerzeugung
čisté zdroje energie
sauberen energiequellen sauberer energie sauberen energieträgern
v oblasti obnovitelné energie
im bereich der erneuerbaren energien im bereich erneuerbarer energien bei erneuerbaren energien auf dem gebiet der erneuerbaren energie

Slovo od slova překladem


S Synonyma "obnovitelné zdroje energie"


"Obnovitelné zdroje energie" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc