OBROVSKÉHO DO NĚMČINY

Překlad Obrovského do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 253, Čas: 0.1531

Příklady použití Obrovského ve větě a jejich překlady

Enormen ( obrovské , enormní , velkým )
V důsledku obrovského úspěchu led zeppelin se z kopírovačů stali kopírovanými.
Im Zuge ihres enormen Erfolges, wurden Led Zeppelin vom Kopierer zum Kopierten.
Každé rozhodnutí neangažovat se je rozhodnutím obrovského dosahu.
Eine Entscheidung, nicht zu handeln, ist selbst eine Entscheidung mit enormen Folgen.
Dosáhli jsme však obrovského pokroku.
Aber wir haben große Fortschritte zu verzeichnen.
Musím říct že jste oba dosáhli obrovského pokroku.
Ich muss sagen, Sie beide machen große Fortschritte.
Robin mám pro tebe něco velkého. něco obrovského.
Robin, ich habe etwas Großes für Sie, etwas Riesiges.
Je to na nízké oběžné dráze země. něco obrovského.
Etwas im niedrigen Erdorbit- etwas Riesiges.
Ein riesiger
Všimněte si ale obrovského rozdílu mezi afghánistánem srí lankou.
Es besteht ein riesiger Unterschied zwischen Afghanistan und Sri Lanka.
Adelaide se úspěšně přeměnila zpět na obrovského muže pane.
Adelaide ist offiziell wieder ein riesiger Mann, Sir.
Einer großen
Kromě obrovského účtu za přesčas.
Außer einer großen Rechnung, weil wir zu spät waren.
Dosáhli jste obrovského úspěchu.
Es wurde ein großer Erfolg errungen.
Pane starku stal jste se částí obrovského vesmíru jen o tom ještě nevíte.
Sie sind Teil eines großen Universums, von dem Sie noch nichts wussten.
Einer riesigen
Jsi jen malinkatý kolečko v soukolí obrovského stroje.
Du bist nur ein winziges Rädchen in einer riesigen Maschine.
Mám takový pocit že se stal obětí obrovského spiknutí.
Ich habe das Gefühl, er wurde das Opfer einer riesigen Verschwörung.
Einem riesigen
Skoro to vypadá jako... uvnitř obrovského karbanátku.
Es ist, als wäre es... in einem riesigen Fleischbällchen.
Vše co si pamatuji je zvuk toho obrovského generátoru.
Alles, woran ich mich erinnere, ist dieses Geräusch von einem riesigen Generator und.
Einem enormen
Dosud všechny parní stroje vyráběly energii z obrovského kotle.
Alle Steam-Schiffe haben bisher ihre Energie... aus einem enormen Boiler bekommen.
Měla by se západní evropa skutečně obávat obrovského přílivu nových přistěhovalců.
Sollte Westeuropa sich wirklich über einen enormen Zustrom neuer Einwanderer sorgen?
Jiné příklady vět
Buffett dnes pětasedmdesátiletý pracoval 50 let na hromadění obrovského majetku.
Jahre lang hat der heute 75-jährige Buffet an der Anhäufung seines riesigen Vermögens gearbeitet.
Toto je část tohoto obrovského tajemství.
Das ist ein Teil dieses gewaltigen Geheimnisses.
Co je nejdůležitější měl by ohlásit strategii pro eliminaci obrovského objemu těchto rezerv.
Und ganz besonders sollte sie eine Strategie zur Beseitigung dieses massiven Reservevolumens ankündigen.
Tyto inovace jsou příkladem obrovského potenciálu ke zlepšení produktivity zdrojů ve firmách.
Diese Innovationen dienen als Beispiel für das enorme Potenzial der Unternehmen, ihre Ressourcenproduktivität zu steigern.
Kalifornie byla kdysi zdrojem všeobecně sdíleného růstu životní úrovně obrovského hospodářského vzestupu.
Einst hatte Kalifornien breiten Bevölkerungsschichten einen Ausgangsort für steigendende Lebensstandards und enorme wirtschaftliche Aufstiegschancen geboten.
To bude zase znamenat další potřebu obrovského množství již tak vzácné vody.
Dies wird wiederum dazu führen, dass zusätzlich riesige Mengen des ohnehin knappen Wassers benötigt werden.
Místo obrovské krásy ale také obrovského ducha.
Ein Ort von besonderer Schönheit und großer Heiligkeit.
Jednoduše něco... obrovského.
Einfach etwas... riesiges.
Nic tak obrovského se nemůže hýbat tak rychle.
So etwas Großes kann sich gar nicht so schnell bewegen.
Oh uh nejsem si jistá že by moje choulostivé uši unesli něco tak obrovského.
Ich weiß nicht, ob meine zarten Ohren etwas so Großes aushalten.
Nejprve jsem se pokusil sestrojit obrovského robota který by zabil trenta annunzia.
Ich habe versucht einen riesigen Roboter zu bauen, der Trent Annunzio töten soll.
Stejně tak je tento balíček výsledkem obrovského úsilí komise.
Das Paket ist auch das Ergebnis der großen Anstrengungen, die die Kommission unternommen hat.
Ve tvaru obrovského čuráka.
In Form eines riesigen Schwanzes.

Výsledek: 253, Čas: 0.1531

Viz také


obrovského množství
unmengen ungeheuer viel eine unmenge an enorme zahl
obrovského spiknutí
einer enormen verschwörung einer riesigen verschwörung

"Obrovského" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc