OBSAŽENÉ DO NĚMČINY

Překlad Obsažené do Němčiny

Výsledek: 253, Čas: 0.3181

Příklady použití Obsažené ve větě a jejich překlady

Po 31. prosinci 2001 musí být regulované látky obsažené v chladničkách mrazničkách pro domácnost znovuzískány zpracovávány způsobem uvedeným v odstavci.
Geregelte Stoffe, die in Haushaltskühl- und-gefriergeräten enthalten sind, werden nach dem 31. dezember 2001 zurückgewonnen und nach absatz 1 behandelt.
Tak je tomu v této situaci k dešifrování informace obsažené v tomto schématu pouhé pozorování nestačí potřebujeme přeskupit schéma.
Also auch in dieser Situation, um die Informationen zu dekodieren, die in Mustern wie diesen enthalten sind, wird zuschauen alleine nicht reichen; wir müssen die Muster reorganisieren.
Jiné příklady vět
Informace obsažené v přílohách sdělení jsou velmi zajímavé pro vyhodnocení.
Die in den Anhängen zu der Mitteilung enthaltenen Informationen sind für die Bewertung äußerst nützlich.
Návrhy obsažené ve zprávě pana costy v tomto ohledu přinášejí přidanou hodnotu.
Die im Bericht von Paolo Costa enthaltenen Vorschläge stellen in dieser Hinsicht einen Mehrwert dar.
Nepolykejte vysoušedlo obsažené v balení.
Das in der Folie enthaltene Trockenmittel darf nicht geschluckt werden.
Halony obsažené v systémech požární ochrany jsou zcela nahrazeny.
Die in diesen Brandschutzsystemen enthaltenen Halone werden vollständig ersetzt;
Jiné látky obsažené ve finálním produktu.
Andere im Endprodukt enthaltene Stoffe.
Hlasuji obecně pro návrhy obsažené v této zprávě.
Ich habe für die Vorschläge, die dieser Bericht insgesamt enthält,
Návrhy obsažené v této zprávě nám pomohou tento návrh uplatňovat.
Die in dem Bericht enthaltenen Anregungen werden uns bei der Umsetzung dieses Vorschlags helfen.
Uzávěrka pro statistické údaje obsažené v této zprávě byla 18.
Redaktionsschluss für die in diesem Konvergenzbericht enthaltenen Statistiken war am 18.
Vyzývám komisi aby podpořila hlavní priority obsažené v tomto usnesení.
Ich rufe die Kommission auf, die in dieser Entschließung enthaltenen obersten Prioritäten zu unterstützen.
Finanční kontrolor bere v úvahu připomínky obsažené v rozhodnutí o absolutoriu.
Der Finanzkontrolleur berücksichtigt die in den Entlastungsbeschlüssen enthaltenen Bemerkungen.
Návrhy obsažené ve zprávě pana falbra by nám umožnily podniknout reálné kroky tímto směrem.
Die in dem Bericht von Herrn Falbr enthaltenen Vorschläge würden es uns ermöglichen, wichtige Schritte in diese Richtung zu unternehmen.
Zpráva pana siekierskiho o rozdělování potravin nejchudším osobám vzbuzuje otázky obsažené v nařízeních rady týkajících se financování společné zemědělské politiky konkrétních ustanovení v tomto textu.
Herr Siekierskis Bericht über die Abgabe von Nahrungsmitteln an die Bedürftigen wirft Fragen auf, die in den Ratsverordnungen abgedeckt werden, die sich auf die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik und bestimmte diesbezügliche Vorschriften beziehen.
Budou tak moci být doplněny informace obsažené v jediném povolení což usnadní sledování.
Dies wird dabei helfen, die in einer kombinierten Erlaubnis enthaltenen Informationen zu ergänzen und so die Kontrolle erleichtern.
Komise vítá záměr předsednictví projednat návrhy obsažené v páté zprávě o soudržnosti.
Die Kommission begrüßt die Absicht des Ratsvorsitzes, die im fünften Kohäsionsbericht dargestellten Vorschläge zu diskutieren.
Cílem tohoto kritéria je ujistit se o tom že účinné látky obsažené v uvedených přípravcích jsou totožné.
Dieses Kriterium solle sicherstellen, dass die in den erwähnten Erzeugnissen enthaltenen Wirkstoffe übereinstimmten.
Látky obsažené v přípravcích v takovýchto nízkých koncentracích by se měly rovněž osvobodit od požadavku na povolování.
In derartig niedriger Konzentration in Zubereitungen enthaltene Stoffe sollten auch von der Zulassungspflicht ausgenommen werden.
Promiňte že jsem se zastavila neohlášeně ale obsažené záležitosti jsou příliš důležité.
Verzeihen Sie, dass ich hier so unangemeldet auftauche. Aber die Dinge, um die es geht, sind zu wichtig.
Osoby které kouří se stávají závislými na nikotinu chemické látce obsažené v tabáku.
Menschen, die rauchen, werden abhängig von Nikotin, einer im Tabak enthaltenen chemischen Substanz.
Obdobně informace obsažené v rejstříku si může přečíst každý oprávněný uživatel systému ale změnit je může pouze osoba jež je původně uložila.
Ebenso können im Ermittlungsindex enthaltene Informationen von allen Nutzungsberechtigten des Systems gelesen, aber nur von der Person, die sie eingegeben hat, geändert werden.
Vybrané informace obsažené v systému PRADO poskytují odborníci na doklady z členských států evropské unie islandu norska.
PRADO enthält ausgewählte Informationen, die von Dokumentenexperten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie Islands und Norwegens bereitgestellt werden.
Yttrium- 90 obsažené v přípravku yttriga se naváže na tento nositelský léčivý přípravek výsledná směs se poté podává podle příbalových informací nositelského léčivého přípravku.
Das in Yttriga enthaltene Yttrium-90 bindet sich dann an das Trägerarzneimittel, und die so entstandene Mischung wird entsprechend der Packungsbeilage des Trägerarzneimittels verabreicht.
Do 24 hodin od přijetí zpráv předá komise údaje obsažené v uvedených zprávách výkonnému tajemníkovi NAFO.
Möglichst binnen 24 Stunden nach Eingang der Meldungen leitet die Kommission die hierin enthaltenen Angaben an den Exekutivsekretär der NAFO weiter.
Stopové živiny obsažené v hnojivu uvedené v abecedním pořadí jejich chemických symbolů b co cu fe mn mo zn.
Im Düngemittel enthaltene Spurennährstoffe, aufgeführt in der alphabetischen Reihenfolge der chemischen Symbole: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn;
Navrhovaná revize prováděcích pravidel by neměla umožňovat žádnou výjimku ze zásad norem které jsou obsažené ve finančním nařízení pokud samotné finanční nařízení takové výjimky neumožňuje.
Die vorgeschlagene Überarbeitung der Durchführungsbestimmungen sollte keine Ausnahme von den in der Haushaltsordnung niedergelegten Grundsätzen und Rechtsnormen enthalten, es sei denn, derartige Ausnahmen sind in der Haushaltsordnung selbst vorgesehen.
Navíc jsou tři konkrétní návrhy obsažené v usnesení krátkozraké kontraproduktivní jako například trvání na deregulaci na pružných zaměstnaneckých
Zudem enthält die Entschließung einige spezifische Vorschläge, die kurzsichtig und kontraproduktiv sind, wie bspw. das Bestehen auf einer
Jak již uvedli ostatní řečníci návrhy se samozřejmě do značné míry podobají těm které byly obsažené v původním textu ústavy.
Selbstverständlich gleichen die Vorschläge, wie bereits andere Redner sagten, im Wesentlichen denen im ursprünglichen Verfassungstext enthaltenen.
Během několika vteřin které mi zbývají bych rád upozornil na tři základní zásady obsažené v těchto dvou zprávách.
In den wenigen mir noch verbleibenden Sekunden möchte ich auf die drei Grundprinzipien aufmerksam machen, die in diesen beiden Berichten enthalten sind.
Vědomosti obsažené v této knize nás mohou udělat tak bohatými že se nám o tom ani nezdálo.
Das Wissen, das dieses Buch enthält, könnte uns beide reicher machen, als wir es uns erträumt haben.

Výsledek: 253, Čas: 0.3181

Viz také


obsažené ve vakcíně
die im impfstoff enthaltenen
návrhy obsažené ve zprávě
die im bericht enthaltenen vorschläge im bericht enthaltenen änderungsvorschläge
návrhy obsažené v této zprávě
die im bericht enthaltenen vorschläge in diesem bericht festgelegten vorschläge die in dem bericht enthaltenen anregungen

"Obsažené" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc