OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ DO NĚMČINY

Překlad Ochranné Známky Společenství do Němčiny

Výsledek: 262, Čas: 0.0907

Příklady použití Ochranné Známky Společenství ve větě a jejich překlady

Einer gemeinschaftsmarke
Nahrazení ochranné známky společenství mezinárodním zápisem.
Ersatz einer Gemeinschaftsmarke durch eine internationale Registrierung.
Platnost ochranné známky společenství nelze zpochybnit žalobou na určení že nedochází k porušení.
Die Rechtsgültigkeit einer Gemeinschaftsmarke kann nicht durch eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung angefochten werden.
Der gemeinschaftsmarke
Užívání ochranné známky společenství se souhlasem majitele se považuje za užívání majitelem.
Die Benutzung der Gemeinschaftsmarke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.
Přihláška ochranné známky společenství musí obsahovat.
Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke muß enthalten.
Von gemeinschaftsmarken
Články 16 až 24 platí pro přihlášky ochranné známky společenství.
Die Artikel 16 bis 23 gelten entsprechend für die Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken.
Majiteli ochranné známky společenství mohou být tyto fyzické nebo právnické osoby včetně veřejnoprávních subjektů.
Inhaber von Gemeinschaftsmarken können folgende natürliche oder juristische Personen, einschließlich Körperschaften des öffentlichen Rechts, sein.
Jiné příklady vět
Ochranné známky společenství lze nabýt zápisem do rejstříku.
Die Gemeinschaftsmarke wird durch Eintragung erworben.
Přihláška ochranné známky společenství musí splňovat náležitosti stanovené prováděcím nařízením podle článku 140.
Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke muß den in der Durchführungsverordnung nach Artikel 140 vorgesehenen Erfordernissen entsprechen.
Doba zápisu ochranné známky společenství zcela uplyne podle článku 47 nařízení;
Die Eintragung der Gemeinschaftsmarke gemäß Artikel 47 der Verordnung vollständig abgelaufen ist;
Iii žadatele v řízení o zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky společenství.
Iii des Antragstellers im Verfahren zur Feststellung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke.
Práva z ochranné známky společenství.
Recht aus der Gemeinschaftsmarke.
Omezení účinků ochranné známky společenství.
Beschränkung der Wirkungen der Gemeinschaftsmarke.
Vyčerpání práv z ochranné známky společenství.
Erschöpfung des Rechts aus der Gemeinschaftsmarke.
Pravidlo 28 uplatnění seniority po zápisu ochranné známky společenství.
Regel 28 Inanspruchnahme des Zeitrangs nach Eintragung der Gemeinschaftsmarke.
Iii žadatele v řízení o zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky společenství.
Iii des Antragstellers im Verfahren zur Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke.
Zanikly-li účinky ochranné známky společenství.
Soweit die Gemeinschaftsmarke ihre Wirkung verliert.
Přihláška ochranné známky společenství obsahuje.
Die Anmeldung für eine Gemeinschaftsmarke muß enthalten.
Uplatňování seniority po zápisu ochranné známky společenství.
Inanspruchnahme des Zeitrangs nach Eintragung der Gemeinschaftsmarke.
Právo z ochranné známky společenství lze vůči třetím stranám uplatnit až po zveřejnění zápisu ochranné známky.
Das Recht aus der Gemeinschaftsmarke kann Dritten erst nach der Veröffentlichung der Eintragung der Marke entgegengehalten werden.
Přihláška ochranné známky společenství podléhá zaplacení přihlašovacího poplatku případně jednoho nebo několika poplatků za třídu.
Für die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke sind die Anmeldegebühr und gegebenenfalls eine oder mehrere Klassengebühren zu entrichten.
Je-li přihlašovatel ochranné známky společenství jediným účastníkem řízení u úřadu je jazykem řízení jazyk v němž byla podána přihláška.
Ist der Anmelder der Gemeinschaftsmarke in einem Verfahren vor dem Amt der einzige Beteiligte, so ist Verfahrenssprache die Sprache, in der die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke eingereicht worden ist.
Jméno adresu majitele ochranné známky společenství podle pravidla odst. písm. b;
Den Namen und die Anschrift des Inhabers der Gemeinschaftsmarke gemäß Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b;
Číslo zápisu ochranné známky společenství o jehož zrušení nebo prohlášení neplatnosti se žádá;
Die Nummer der Eintragung der Gemeinschaftsmarke, für die eine Verfalls- oder Nichtigkeitserklärung beantragt wird;
V případě pochybností je závazným zněním znění v tom jazyce úřadu ve kterém byla podána přihláška ochranné známky společenství.
In Zweifelsfällen ist der Wortlaut in der Sprache des Amtes maßgebend, in der die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke eingereicht wurde.
Pravidlo 26 změna jména nebo adresy majitele ochranné známky společenství nebo jeho zapsaného zástupce.
Regel 26 Änderung des Namens oder der Anschrift des Inhabers der Gemeinschaftsmarke oder seines eingetragenen Vertreters.
Ochranná známka společenství definice nabytí ochranné známky společenství relativní důvody pro zamítnutí námitky majitele totožné.
Gemeinschaftsmarke- Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke- Relative Eintragungshindernisse- Widerspruch des Inhabers einer bekannten.
Ochranná známka společenství definice nabytí ochranné známky společenství relativní důvody pro zamítnutí námitky majitele starší totožné nebo podobné.
Gemeinschaftsmarke- Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke- Relative Eintragungshindernisse- Widerspruch des Inhabers einer für identische oder ähnliche.
Pro účely tohoto nařízení mohou být patenty společenství ochranné známky společenství jakákoli obdobná práva stanovená právními předpisy společenství zahrnuta pouze do řízení podle čl. odst.
Für die Zwecke dieser Verordnung kann ein Gemeinschaftspatent, eine Gemeinschaftsmarke oder jedes andere durch Gemeinschaftsvorschriften begründete ähnliche Recht nur in ein Verfahren nach Artikel 3 Absatz 1 miteinbezogen werden.
Datum číslo mezinárodního zápisu založeného na přihlášce ochranné známky společenství se zaznamená do spisu této přihlášky.
Tag und Nummer einer auf der Grundlage einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke beantragten internationalen Registrierung werden in die Akte der betreffenden Anmeldung eingetragen.
Dojde-li na základě přihlášky k zápisu ochranné známky společenství do rejstříku se zapíše datum číslo mezinárodního zápisu.
Wird im Anschluss an die Anmeldung eine Gemeinschaftsmarke eingetragen, so werden Tag und Nummer der internationalen Registrierung in das Register eingetragen.

Výsledek: 262, Čas: 0.0907

Viz také


zápisu ochranné známky společenství
eintragung der gemeinschaftsmarke
přihlášce ochranné známky společenství
anmeldung einer gemeinschaftsmarke
neplatnosti ochranné známky společenství
der nichtigkeit der gemeinschaftsmarke
podání přihlášky ochranné známky společenství
anmeldung der gemeinschaftsmarke anmeldetag einer gemeinschaftsmarke
ochranné známky vzory
marken , muster MARKENZEICHEN , MUSTER marken , geschmacksmuster
národní ochranné známky
einer nationalen marke
vyobrazení ochranné známky
wiedergabe der marke marke wiedergegeben werden darstellung der marke
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc