ODCHYLNĚ OD ČLÁNKU DO NĚMČINY

Překlad Odchylně Od Článku do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 266, Čas: 0.0787

Příklady použití Odchylně Od Článku ve větě a jejich překlady

Odchylně od článku 157 mají žaloby podané soudnímu dvoru evropské unie proti rozhodnutím komise kterými se ukládají sankce podle předchozího odstavce odkladný účinek.
In Abweichung von Artikel 157 haben Klagen, die gegen die Beschlüsse der Kommission über die Verhängung der im vorstehenden Absatz vorgesehenen Zwangsmaßnahmen beim Gerichtshof der Europäischen Union erhoben werden, aufschiebende Wirkung.
Odchylně od článku 28m určí členské státy ekvivalent výše uvedené částky v národní měně v souladu s čl. odst. směrnice69/169/EHS.
In Abweichung von Artikel 28m legen die Mitgliedstaaten den in Landeswährung ausgedrückten Gegenwert des obengenannten Betrags gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie 69/169/EWG fest.
Členské státy však mohou odchylně od článku 20 povolit.
Die Mitgliedstaaten können jedoch abweichend von Artikel 20 gestatten.
Odchylně od článku 12.3 přijme generální rada svůj jednací řád.
Abweichend von Artikel 12.3 gibt sich der Erweiterte Rat eine Geschäftsordnung.
Abweichend von artikel 9
Odchylně od článku nařízení EHS č. 3719/88 nejsou licence převoditelné.
Abweichend von Artikel 9 der Verordnung(EWG) nr. 3719/88 sind die Lizenzen nicht übertragbar.
Odchylně od článku nařízení ES č. 1291/2000 nejsou licence přenosné.
Abweichend von Artikel 9 der Verordnung(EG) nr. 1291/2000 sind die Lizenzen nicht übertragbar.
Abweichend von artikel 3
Členské státy mohou odchylně od článku povolit.
Die Mitgliedstaaten können jedoch abweichend von Artikel 3 gestatten.
Členské státy však mohou odchylně od článku povolit.
Die Mitgliedstaaten können abweichend von Artikel 3 gestatten.
Jiné příklady vět
V písmeni b se zrušují slova „ odchylně od článku 37 »;
In Buchstabe b werden die Worte „abweichend von Artikel 37» gestrichen.
Odchylně od článku 11 nařízení ES č. 2571/97.
Abweichend von Artikel 11 der Verordnung(EG) nr. 2571/97.
Odchylně od článku 186 kodexu se od dovozního cla osvobozuje.
Abweichend von Artikel 186 des Zollkodex werden folgende Rückwaren von den Einfuhrabgaben befreit.
Odchylně od článku 19 se trvání ochrany odrůdy ve společenství sníží.
Abweichend von Artikel 19 verringert sich die Dauer des gemeinschaftlichen Sortenschutzes.
Odchylně od článku mohou členské státy povolit.
Die Mitgliedstaaten können in Abweichung von Artikel 3 genehmigen,
Odchylně od článku.
Abweichend von Artikel 8.
Odchylně od článku zůstávají použitelné.
Ungeachtet des Artikels 6 bleiben anwendbar.
Odchylně od článku představuje hospodářský rok 2004/05 tato období.
In Abweichung von Artikel 4 umfasst das Wirtschaftsjahr 2004/05 folgende Zeiträume.
Správcovská společnost pak může zahájit činnost v hostitelském členském státě odchylně od článku 46.
Die Verwaltungsgesellschaft kann daraufhin ungeachtet des Artikels 46 ihre Tätigkeit im Aufnahmemitgliedstaat aufnehmen.
Odchylně od článku 11 směrnice2001/20/ES agentura zveřejní část informací o pediatrických klinických hodnoceních zaznamenaných v evropské databázi.
Abweichend von Artikel 11 der Richtlinie 2001/20/EG macht die Agentur Teile der in die europäische Datenbank eingegebenen Informationen über pädiatrische klinische Prüfungen der Öffentlichkeit zugänglich.
Odchylně od článku 10 nařízení ES č. 1162/95 činí jistota za dovozní licenci 20 ECU za tunu.
Abweichend von Artikel 10 der Verordnung(EWG) nr. 1162/95 beträgt die Sicherheit für die in diesem Titel vorgesehenen Einfuhrlizenzen 20 ECU je Tonne.
Dosavadní článek 95 nově označený jako článek 94 se mění takto b v odstavci se zrušují slova „ odchylně od článku 94 »;
Artikel 95, der Artikel 94 wird, wird wie folgt geändert: a b In Absatz 1 werden die Worte „abweichend von Artikel 94» gestrichen.
K tomuto účelu by se odchylně od článku 23 smlouvy měl dovoz dotyčných produktů ze třetích zemí osvobodit od platných dovozních cel.
Zu diesem Zweck sind abweichend von Artikel 23 des Vertrags die Einfuhren der betreffenden Erzeugnisse aus Drittländern von den geltenden Einfuhrzöllen zu befreien.
Odchylně od článku 2a nařízení EHS č. 3665/87 se však licence nevyžaduje.
Abweichend von Artikel 2a der Verordnung(EWG) nr. 3665/87 ist jedoch in folgenden Fällen keine Lizenz erforderlich.
Odchylně od článku 52 smlouvy o evropské unii od odstavců až tohoto článku platí že.
Abweichend von Artikel 52 des Vertrags über die Europäische Union und von den Absätzen 1 bis 4 dieses Artikels gilt:.
Odchylně od článku 26 nařízení ES č. 1291/2000 příslušný orgán vydávající licence uvede v kolonce 20 licence jeden z těchto údajů.
Abweichend von Artikel 26 der Verordnung(EG) nr. 1291/2000 trägt die lizenzerteilende Stelle in Feld 20 der Lizenz einen der folgenden Vermerke ein.
Odchylně od článku 398 podává schválený odesílatel tranzitní celní prohlášení celnímu úřadu odeslání před zamýšleným propuštěním zboží.
Abweichend von Artikel 398 übermittelt der zugelassene Versender der Abgangsstelle die Versandanmeldung vor der beabsichtigten Überlassung der Waren.
Odchylně od článku 10 nařízení ES č. 1162/95 činí výše jistoty za dovozní licence.
Abweichend von Artikel 10 der Verordnung(EG) nr. 1162/95 wird die Sicherheit für die Einfuhrlizenzen auf.
Odchylně od článku 10 nařízení ES č. 1162/95 se částka jistoty související s dovozní licencí stanoví takto.
Abweichend von Artikel 10 der Verordnung(EG) nr. 1162/95 wird die Sicherheit für die Einfuhrlizenzen wie folgt festgesetzt.
Odchylně od článku 52 smlouvy o evropské unii od odstavců až tohoto článku platí že smlouvy se nevztahují na faerské ostrovy.
Abweichend von Artikel 52 des Vertrags über die Europäische Union und von den Absätzen 1 bis 4 dieses Artikels gilt: a Die Verträge finden auf die Färöer keine Anwendung.
Odchylně od článku se čl. bod použije ode dne. července 2002.
Abweichend von Artikel 3 gilt Artikel 1 Absatz 1 mit Wirkung vom 1. Juli 2002.
Odchylně od článku 29 dosáhne spolková republika německo souladu s čl. 21 odst. do 31. prosince 2008.
Abweichend von Artikel 29 kommt die Bundesrepublik Deutschland Artikel 21 Absatz 1 bis zum 31. Dezember 2008 nach.

Výsledek: 266, Čas: 0.0787

Viz také


odchylně od článku nařízení
abweichend von artikel 9 der verordnung
odchylně od článku může
abweichend von artikel 3 kann abweichend von artikel 5 können
smyslu článku
dem sinne des artikels
použití článku
anwendung des artikels

Slovo od slova překladem


S Synonyma "odchylně od článku"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc