ODNĚTÍ DO NĚMČINY

Překlad Odnětí do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 261, Čas: 0.1241

Příklady použití Odnětí ve větě a jejich překlady

Widerruf ( odnětí , zrušení , odvolání )
Odnětí povolení.
Widerruf der Zulassung.
Odnětí povolení úvěrové instituce.
Widerruf der Zulassung eines Kreditinstituts.
Entzug ( odnětí , odejmutí , odebrání )
Odnětí povolení má okamžitou účinnost musí být bezodkladně oznámeno.
Jeder Entzug der Zulassung gilt mit sofortiger Wirkung und wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Odnětí nebo ztráta právního postavení.
Entzug oder Verlust der Rechtsstellung.
Odnětí ukončení platnosti nebo zamítnutí prodloužení platnosti postavení uprchlíka.
Aberkennung, Beendigung oder Ablehnung der Verlängerung der Flüchtlingseigenschaft.
Odnětí ukončení nebo zamítnutí prodloužení platnosti statusu podpůrné ochrany.
Aberkennung, Beendigung oder Ablehnung der Verlängerung des subsidiären Schutzstatus.
Ein widerruf
Odnětí je účinné po předchozím oznámení příslušnou zúčastněnou národní centrální bankou.
Ein Widerruf wird erst nach vorheriger Notifizierung durch die betreffende teilnehmende NZB wirksam.
Odnětí je účinné po předchozím oznámení příslušnou zúčastněnou národní centrální bankou.
Ein Widerruf wird erst nach vorheriger Mitteilung durch die betreffende teilnehmende NZB wirksam.
Den widerruf
Je třeba stanovit podmínky odnětí či zamítnutí zvláštního uznání.
Die Voraussetzungen für den Widerruf oder die Verweigerung der spezifischen Anerkennung sind festzulegen.
Podmínky užívání zahrnují ustanovení pro odnětí oprávnění k užívání značky.
Dieser Vertrag enthält Bestimmungen betreffend den Widerruf der Genehmigung für die Verwendung des Zeichens.
Den entzug
Odnětí schválení se oznámí ostatním členským státům komisi.
Er teilt den Entzug der Zulassung den anderen Mitgliedstaaten sowie der Kommission mit.
Odnětí schválení je sděleno ostatním členským státům komisi.
Er teilt den Entzug der Zulassung den anderen Mitgliedstaaten sowie der Kommission mit.
Jiné příklady vět
Pozastavení nebo odnětí koncesí vyplývajících z obchodně-politických jednání;
Die Aussetzung oder Rücknahme von in handelspolitischen Verhandlungen vereinbarten Zugeständnissen;
Oddíl c odnětí povolení.
Abschnitt C: widerruf der Zulassung.
Odnětí povolení k pobytu povinnost zpětného převzetí.
Entzug des Aufenthaltstitels und Verpflichtung zur Rückübernahme.
Odnětí výjimky v jednotlivých případech.
Entzug des Rechtsvorteils in Einzelfällen.
Přiznání výkonu převedení úplného nebo částečného odnětí rodičovské zodpovědnosti.
Die Zuweisung, die Ausübung, die Übertragung sowie die vollständige oder teilweise Entziehung der elterlichen Verantwortung.
Odnětí schválení zneškodnění materiálu který nevyhovuje tomuto nařízení.
Entzug von Zulassungen und Beseitigung von Material, das die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung nicht erfuellt.
Případně důvody odnětí povolení.
Gegebenenfalls Gründe für die Rücknahme einer Zulassung.
Každé rozhodnutí o odnětí povolení musí být podrobně odůvodněno oznámeno dotyčné pojišťovně.
Jede Entscheidung über einen Widerruf der Zulassung ist hinreichend zu begründen und dem betreffenden Unternehmen bekanntzugeben.
Odnětí povolení představuje standardní typ „ porušení povinnosti ».
Der Entzug der Zulassung ist ein üblicher „Beendigungs- und Kündigungsgrund».
O odnětí schválení vyrozumí ostatní členské státy komisi.
Die übrigen Mitgliedstaaten und die Kommission werden über den Entzug der Zulassung unterrichtet.
Ostatní členské státy komise jsou informovány o pozastavení nebo odnětí schválení.
Die übrigen Mitgliedstaaten und die Kommission werden von der Aussetzung oder dem Entzug einer Zulassung unterrichtet.
Členské státy neprodleně sdělí komisi rozhodnutí o odnětí uznání.
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unverzueglich ihre Entscheidungen über die Entziehung von Anerkennungen mit.
Ostatní členské státy komise jsou o pozastavení nebo odnětí schválení informovány.
Die übrigen Mitgliedstaaten und die Kommission werden von der Aussetzung oder dem Entzug der Zulassung unterrichtet.
Každá nesrovnalost vede zpravidla k odnětí neoprávněně získané výhody.
Jede Unregelmäßigkeit bewirkt in der Regel den Entzug des rechtswidrig erlangten Vorteils.
Tahle maličkost je odnětí rodičovských práv.
Dieses kleine etwas ist eine Verwirkung der Elterlichen Rechte.
Skutečným bojem o práci se člověk brání proti odnětí práce.
Und der Arbeitskampf wehrt sich gegen die Wegnahme der Arbeit.
Jaký má komise názor na myšlenku dočasného odnětí hlasovacích práv jako možného postihu.
Und was hält die Kommission von einem zeitweiligen Entzug von Stimmrechten als Sanktionsmöglichkeit?
Se nejedná o pokus odnětí zboží celnímu dohledu.
Es sich nicht um den Versuch handelt, die Waren der zollamtlichen Überwachung zu entziehen;

Výsledek: 261, Čas: 0.1241

Viz také


odnětí povolení
widerruf der zulassung entzug der zulassung widerrufung der zulassungen
odnětí schválení
entzug der zulassung
odnětí uznání
widerruf einer anerkennung die entziehung von anerkennungen den entzug der anerkennung sowie
odnětí povolení po čtyřech letech od vstupu v platnost směrnice
den widerruf von zulassungen vier jahre nach dem inkrafttreten der richtlinie

"Odnětí" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc