OFICIÁLNÍM DO NĚMČINY

Překlad Oficiálním do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 260, Čas: 0.1315

Příklady použití Oficiálním ve větě a jejich překlady

Až se vrátí tak si s abrahamem promluvím udělám to oficiálním.
Ich rede mit Abraham, wenn er zurück ist, und mache es offiziell.
Operace bartowski rád bych se stal oficiálním.
Mitglieder-Sache, der Operation Bartowski und ich würde es gerne Offiziell machen.
Der offizielle
Je to jako bych byla oficiálním kuchařem pro tuto nehodu.
Es ist wie ich bin der offizielle Caterer für diesen Unfall.
Byl oficiálním kaišakuninem asistentem přikázaných sebevražd mistrem stylu suio.
Er war der offizielle Kaishakunin und ist der Meister im Suio-Stil, der Ross-Angriffstechnik.
Einem offiziellen
Lhal jsi v oficiálním hlášení.
In einem offiziellen Bericht logen Sie.
Vy jste se přiznal v oficiálním záznamu.
Sie gestehen in einem offiziellen Bericht!
Jiné příklady vět
Víte co slyším v tom oficiálním velmi ne-fosterovském řečovém vzorci.
Wissen Sie, was ich in dieser offiziellen, sehr un-"Foster" mäßigen Rede höre?
Aby byly antibakteriální látky správně použity je třeba přihlédnout k oficiálním doporučením.
Offizielle Empfehlungen zum angemessenen Gebrauch von Antibiotika sollten berücksichtigt werden.
Ve zvláštních případech to může vést k oficiálním prohlášením iniciativám evropské unie.
In speziellen Fällen kann das zu offiziellen Erklärungen und Initiativen seitens der Europäischen Union führen.
Dohoda mezi parlamentem radou je potvrzena písemně oficiálním dopisem.
Die Einigung zwischen Parlament und Rat wird schriftlich mit einem offiziellen Schreiben bestätigt.
Protože nechci svým prvním oficiálním činem někoho vyhodit.
Weil ich nicht will, dass meine erste offizielle Handlung darin besteht, jemanden zu feuern.
Sergej tě pozdravuje když je teď oficiálním příznivcem baletu.
Sergei lässt dich grüßen. Er ist ja jetzt unser offizieller Unterstützer.
Pandemická vakcína proti chřipce má být používána v souladu s oficiálním doporučením.
Ein pandemischer Grippe-Impfstoff sollte gemäß offiziellen Richtlinien angewendet werden.
Dala mi heslo k osobním záznamům oficiálním dokumentům.
Sie gab mir das Passwort für sein Logbuch und andere offizielle Dateien.
Má označení junior být oficiálním jménem bytosti.
Soll die Bezeichnung"Junior" offizieller Name der Lebensform sein?
Moje soukromé vyšetřování se stává oficiálním.
Meine nicht offizielle Untersuchung wird offiziell.
Ale chtěli moje známky na oficiálním školním formuláři.
Aber meine Noten verlangten sie auf unseren offiziellen Highschool-Formularen.
Takže jmenuji kardinála campeggia svým oficiálním legátem.
Also ernenne ich Kardinal Campeggio zu meinem offiziellen Legaten.
Jste oficiálním fotografem výpravy.
Sie sind jetzt unser offizieller Fotograf.
Volal jsem vašemu nadřízenému udělal jsem to oficiálním.
Ich werde Ihren Vorgesetzten anrufen und es offiziell machen.
Kapitán bude jednat jen s oficiálním zástupcem.
Der Captain verhandelt nur mit offiziellen Vertretern.
Znáš to udělat klid oficiálním.
Du weißt schon, um die Waffenruhe offiziell zu machen.
Nedávná zkušenost s eurem jako oficiálním rezervním aktivem je poučná.
Die jüngsten Erfahrungen mit dem Euro als offizieller Reservewährung sind aufschlussreich.
Až s ním skončím bude oficiálním majetkem CIA.
Wenn ich mit ihm fertig bin, ist er offiziell Eigentum der CIA.
Kafe je oficiálním pracovním nápojem.
Kaffee ist das offizielle Getränk des Berufs.
Ještě jsem myslím v oficiálním dokumentu letectva takové výrazy neviděl.
Ich kenne kein offizielles Dokument... das in einem solchen Sprachstil abgefasst wurde.
Byl oficiálním kaišakuninem šógunátu.
Er war immerhin der offizielle Kaishakunin des Shogunates.
Oficiálním jazykem je kirundi francouzština.
Die offizielle Sprache ist Kirundi und Französisch.
Komise je oficiálním členem skupiny koordinuje provádění projektu.
Die Kommission ist offizielles Mitglied der Gruppe und koordiniert die Einführung des Projekts.
Možná to je v oficiálním záznamu ale není to pravda.
Das ist vielleicht der offizielle Bericht, aber nicht die Wahrheit.

Výsledek: 260, Čas: 0.1315

Viz také


oficiálním seznamu
offiziellen liste der offiziellen passagierliste amtlichen verzeichnis

S Synonyma "oficiálním"


"Oficiálním" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc