OSTROVECH DO NĚMČINY

Překlad Ostrovech do Němčiny

Výsledek: 274, Čas: 0.0968

Příklady použití Ostrovech ve větě a jejich překlady

Inseln ( ostrovy , ostrůvků , ostrovové )
Jsou tato letiště umístěna na ostrovech ve stejné zeměpisné oblasti.
Diese Flughäfen auf Inseln in demselben geographischen Gebiet liegen und.
Na některých ostrovech je to nezbytné.
Und auf einigen Inseln ist dies unerlässlich.
Den inseln ( ostrovy , ostrůvků , ostrovové )
Na ostrovech odkud pocházím je to hlavní odvětví.
Auf den Inseln, von denen ich stamme, ist er der wichtigste Wirtschaftszweig.
Můžete se podívat na rozdíl u pěnkav na ostrovech když to všechno začalo.
Man sieht sich den Unterschied zwischen den Finken auf den Inseln an, wo alles begann.
Jiné příklady vět
Na všech ostrovech budeme známí jako velký sasha spol.
Wir werden auf allen Inseln als"Sasha der Große und Co." bekannt sein.
Většina prostředků jde z účtu na kajmanských ostrovech.
Der Großteil der Finanzierung kommt von einem Konto auf den Cayman Inseln.
Varan komodský se vyskytuje jen na indonéských ostrovech komodo.
Der Komodowaran kommt nur auf den Indonesischen Inseln.
Je neobvyklé najít na ostrovech velké predátory.
Große Raubtiere sind ungewöhnlich für Inseln.
Má falešných firem registrovaných na kajmanských ostrovech.
Er hat sieben Scheinfirmen auf den Cayman Inseln registriert.
Našli jsme tenkrát tábor na ionianských ostrovech.
Wir waren auf einem Campingplatz auf den ionischen Inseln.
Našli jsme tenkrát tábor na ionianských ostrovech.
Wir fanden einen Campingplatz auf einer der Ionischen Inseln.
Prostranství významné hustoty obyvatelstva na britských ostrovech.
Bereiche mit höherer Populationsdichte, auf den britischen Inseln.
Ano farris měl účty ve švýcarsku na kajmanských ostrovech.
Ja, Farris hatte Konten in der Schweiz und auf den Cayman Inseln.
EL hierro stejně jako ostatníostrovyna kanárských ostrovech je naprosto závislý na energii z vnějších zdrojů.
El Hierro ist gleich den anderen Kanarischen Inseln völlig von externen Energiequellen abhängig.
Kdesi na řeckých ostrovech 1944.
IRGENDWO AUF DEN GRIECHISCHEN INSELN 1944.
Toho tam na ostrovech.
Der da draußen auf der Insel.
Musíme přestat o těch ostrovech mluvit.
Wir dürfen nicht mehr über die Insel reden,
Tohle je 400 na tvým vlastním účtě tam na ostrovech.
Das sind 400 auf deinem eigenen Konto, unten auf den Inseln.
Ptáte se konkrétně na situaci na ostrovech mayotte lambedusa.
Sie haben insbesondere auf die Lage auf den Inseln Mayotte und Lampedusa hingewiesen.
Na cookových ostrovech používají stonek rostliny simaruba aby zabránili infekci.
Auf den Cook Islands benutzt man den Stamm des Simaruba-Baums dafür.
Prochází se po ostrovech.
Durchsegelt er die inseln?
Na letních ostrovech uctívají bohyni plodnosti s šestnácti prsy.
Auf den Summer Isles verehren sie eine Fruchtbarkeits- göttin mit 16 Zitzen.
Na ostrovech v karibském moři to najdete v úplném ještě bohatším výčtu.
Auf den Inseln der Karibik finden Sie das in überreichlichem Maß.
Přístavy na ostrovech téhož členského státu.
Häfen auf den Inseln innerhalb eines Mitgliedstaats.
Ten vítr ... tam na ostrovech.
Der Wind hier draußen, draußen auf den Inseln.
Nejpevnější hrad na těchto ostrovech.
Die stärkste Burg der Inseln.
Hejna holubice je strom co roste na ostrovech na říčním dně.
Taubenschwärme steht für einen Baum, der auf den Palminseln im Flussbett wächst.
Pád libyjce pane purnsley nebo jsme to také nazývali upír na ostrovech.
Den Niedergang des Libyers, Mr. Purnsley, nennen wir auf den Inseln einen Duppy.
Myslím že vyšší vzdělání měl na britských ostrovech.
Ich glaube, seine höhere Bildung fand auf den britischen Inseln statt.
Způsobilých investic vynaložených na menších ostrovech v egejském moři ve smyslu nařízení EHS č. 2019/93[ 23];
Der zuschussfähigen Investitionen auf den kleineren Inseln des Ägäischen Meeres im Sinne der Verordnung(EG) nr. 2019/93[23] des Rates;

Výsledek: 274, Čas: 0.0968

Viz také


řeckých ostrovech
griechischen inseln
na faerských ostrovech
auf den färöern auf den färöer und die färöer-inseln
britských panenských ostrovech
britischen jungferninseln
na menších ostrovech v egejském moři
auf den kleineren inseln des ägäischen meeres

"Ostrovech" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc