OVLIVŇUJÍ DO NĚMČINY

Překlad Ovlivňují do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 260, Čas: 0.108

Příklady použití Ovlivňují ve větě a jejich překlady

Beeinflussen ( ovlivnit , ovlivňují , vliv )
Vaše volby ovlivňují fyzickou strukturu vašeho mozku.
Ihre Entscheidungen beeinflussen die physischen Strukturen Ihres Gehirns.
Ovlivňují nás po zbytek našich životů.
Sie beeinflussen unser restliches Leben.
Betreffen ( se týkají , týkající se , vztahují )
Ovlivňují vlastně nás všechny.
In Wirklichkeit betreffen sie uns alle.
Ony také ovlivňují lidi kteří chtějí zprávy posílat.
Sie betreffen auch Leute die Nachrichten senden wollen.
Beeinträchtigen ( ovlivnit , ovlivňují , narušit )
Projekty TBC nabucco ovlivňují politickou stabilitu našich sousedů.
Die Projekte TBC und Nabucco beeinträchtigen die politische Stabilität unserer Nachbarn.
Například rozvrzané palubky ovlivňují postoj určitých tanečníků. neměli by se tím nechat znervóznět.
Wie z. B. die knirschenden Holzdielen, die die Attitüde bestimmter Tänzer beeinträchtigen.
Auswirkung auf
Podmínky zmražení přímo ovlivňují jakost trvanlivost skladovaného masa.
Die Gefrierbedingungen haben unmittelbare Auswirkung auf Qualität und Haltbarkeit des eingelagerten Fleisches.
Životní podmínky rodin přímo ovlivňují děti zejména ve zranitelnějších kategoriích.
Die Lebensbedingungen der Familie haben direkte Auswirkungen auf die Kinder, vor allem bei den gefährdeten Gruppen.
Jiné příklady vět
To že emoce ovlivňují náš úsudek by nemělo být žádné překvapení.
Dass Gefühle unser Urteilsvermögen beeinflussen, sollte keinen überraschen.
Nicméně inhibitory CYP3A4 také často ovlivňujíP- gp.
Allerdings beeinflussen CYP3A4-Inhibitoren häufig auch P- gp.
Všichni jste zvyklí dělat rozhodnutí která ovlivňují tisíce možná miliony lidí.
Ihr Jungs seid gewohnt, wichtige Entscheidungen zu treffen, die tausende oder Millionen Menschen betreffen.
Rozhodnutí evropské unie přímo ovlivňují běžný život občanů.
Die Beschlüsse der Europäischen Union haben direkten Einfluss auf das tägliche Leben der Bürger und Bürgerinnen.
Školy ovlivňují život většiny dětí.
Die Schulen beeinflussen das Leben der meisten Kinder.
Je hodně dalších takovýchto deziluzí-kognitivních předsudků které ovlivňují naše riziková zvažování.
Es gibt einige andere dieser Verzerrungen, sogenannte kognitive Verzerrungen, die unsere Gefahrensabwägung beeinträchtigen.
Netto nákupy cizí měny ovlivňují průměrnou pořizovací cenu devizových rezerv ke dni sjednání transakce.
Nettokäufe von Fremdwährungen wirken sich auf die Durchschnittskosten des Währungsbestands zum Abschlusstag aus.
Jen tři faktory ovlivňují růst stromu slunce.
Nur drei Faktoren beeinflussen das Baumwachstum.
Zvlášť u žen probíhají fyzické změny které všechno ovlivňují.
Und besonders bei einer Frau gibt es körperliche Veränderungen, die alles beeinflussen.
Zvuky ovlivňují to jak se cítíme fyzicky psychicky ovlivňuji naši kognitivitu chování.
Klang beeinflusst uns ständig physiologisch, psychologisch, kognitiv und verhaltensbezogen.
Žádný smysl pro slušnost netušíte jak vaše činy ovlivňují lidi kolem vás.
Keinen Sinn für Anstand, oder wie eure Taten die Menschen um euch herum beeinflussen.
Ovlivňují naše mladé podněcují odpor.
Unsere Jugend beeinflusst, und Zwietracht gesät.
Jestliže jsteléčen/ léky které ovlivňují tlukot srdce antiarytmika nebo játra viz vzájemné.
Wenn Sie Arzneimittel einnehmen, die den Herzrhythmus beeinflussen(Antiarrhythmika) oder.
Tím otestujeme jak tvá schopnost ovlivňují pohyb molekul.
Um zu testen, wie deine Fähigkeit die molekulare Bewegung beeinflusst.
Pravidla pro finanční instituce pokud významně ovlivňují stabilitu finančních institucí trhů.
Bestimmungen zu Finanzinstituten, soweit sie die Stabilität der Finanzinstitute und Finanzmärkte wesentlich beeinflussen.
Ale ovlivňují ho vzpomínky billa popea dovednosti zvyky.
Aber er wird von Bill Popes Erinnerungen, Fähigkeiten und Routinen beeinflusst.
Ceny ovlivňují volbu spotřebních produktů.
Die Wahl der Verbraucher wird vom Preis beeinflusst.
Chci vědět jak ovlivňují oni mě.
Ich will wissen wie sie mich beeinflussen.
Ano. problémy s toni ovlivňují mou práci.
Meine Probleme mit Toni beeinflussen schon meine Arbeit.
Okolnosti jejího původu ovlivňují náš pohled.
Der Kontext, dem es entstammt... beeinflusst unsere Sichtweise.
Myslíš že planety ovlivňují naše životy.
Glaubt Ihr, die Planeten beeinflussen unser Leben?
Myslíte že některé programy té sondy ovlivňují náš počítač.
Sie meinen, dass ein Programm der Sonde unseren Computer beeinflusst?

Výsledek: 260, Čas: 0.108

Viz také


přímo ovlivňují
unmittelbar betreffen direkte auswirkungen auf direkten einfluss auf die unmittelbare auswirkungen auf
silně ovlivňují
starken einfluss auf tief beeinflusst
ovlivňují naše
beeinflussen unser verändern unser sich auf unser auswirken auswirkungen auf unsere
ovlivňují srovnatelnost cen
die vergleichbarkeit der preise beeinflussen vorgenommen , die nachweislich die vergleichbarkeit der preise beeinflussten auswirkung auf die vergleichbarkeit der preise

S Synonyma "ovlivňují"


"Ovlivňují" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc