PÁN MŮJ DO NĚMČINY

Překlad Pán Můj do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 275, Čas: 0.0764

Příklady použití Pán Můj ve větě a jejich překlady

Pán můj o úkladech jejich dobře ví.
Mein Herr weiß doch über ihre List Bescheid.
Odpověz pán můj je na prach rozmetá.
Sag: Mein Herr wird sie wie Staub zerstreuen.
Jiné příklady vět
Pán můj ptal se služebníků svých řka máte-li otce neb bratra.
Mein Herr fragte seine Knechte und sprach: Habt ihr auch einen Vater oder Bruder?
Odpověz pán můj je na prach rozmetá.
Sprich: Mein Herr wird sie in den Wind streuen.
Zajisté pán můj velký jest v odpouštění milosrdný. “.
Mein Herr ist wahrlich Allverzeihend, Barmherzig.
Však zajisté pán můj obklopuje věděním svým skutky vaše.
Doch wahrlich, mein Herr umfaßt alles, was ihr tut.
Zajisté pán můj velký jest v odpouštění milosrdný. “.
Mein Herr ist fürwahr Allvergebend und Barmherzig.
Však zajisté pán můj obklopuje věděním svým skutky vaše.
Gewiß, mein Herr umfaßt, was ihr tut.
Vždyť pán můj je věru odpouštějící slitovný!
Gewiß, mein HERR ist zweifelsohne allvergebend, allgnädig.
Zajisté pán můj velký jest v odpouštění milosrdný. “.
Gewiß, mein HERR ist zweifelsohne allvergebend, allgnädig.
Však zajisté pán můj obklopuje věděním svým skutky vaše.
Mein HERR ist allumfassend dessen, was ihr tut.
Odpověděl to co mi propůjčil pán můj je lepší než poplatek.
Er sagte:"Das, worin mich mein HERR festigte, ist besser.
Pán můj o úkladech jejich dobře ví.
Gewiß, mein HERR ist über ihre List allwissend.
Můj pán můj hrad. mé útočiště můj vysvoboditel.
Mein Fels und meine Burg, mein Schutz und mein Erretter.
Odpověděl to co mi propůjčil pán můj je lepší než poplatek.
Er sagte:"Die macht, die mein Herr mir gegeben hat, ist besser.
Odpověděl tomáš řekl jemu pán můj bůh můj.
Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott!
Rci pán můj dobře zná řeči na nebesích na zemi on slyšící je vševědoucí.
Sag: Mein Herr weiß(alles), was im Himmel und auf der Erde gesagt wird. Er ist der Allhörende und Allwissende.
Takový je bůh pán můj na něho spoléhám k němu se kajícně obracím.
Dies ist doch Allah, mein Herr. Auf Ihn verlasse ich mich, und Ihm wende ich mich reuig zu.
Kteřížto odpověděli jemu proč mluví pán můj taková slova odstup od služebníků tvých aby co takového učinili.
Sie antworteten ihm: Warum redet mein Herr solche Worte? Es sei ferne von deinen Knechten, ein solches zu tun.
Takový je bůh pán můj na něho spoléhám k němu se kajícně obracím.
Das ist eben Gott, mein Herr. Auf Ihn vertraue ich, und zu Ihm wende ich mich reumütig.
Zajisté pán můj laskav jest vůči komu chce neboť on vševědoucí jest moudrý.
Wahrlich, mein Herr ist Gütig, zu wem Er will; denn Er ist der Allwissende, der Allweise.
Totoť jest bůh pán můj; na něho spoléhám k němu kajícně obracím se!
Dies ist doch Allah, mein Herr. Auf Ihn verlasse ich mich, und Ihm wende ich mich reuig zu.
Řekl prorok „ pán můj zná co mluveno jest na nebi na zemi onť vše slyší ví. “.
Sprich: Mein Herr weiß, was im Himmel und auf der Erde gesagt wird. Er ist der, der alles hört und weiß.
Chvála bohu jenž daroval mi přes stáří mé ismaela izáka pán můj věru dobře slyší vzývání.
Alles Lob gehört Allah, Der mir trotz meines hohen Alters Ismail und Ishaq geschenkt hat! Gewiß, mein Herr ist wahrlich der Erhörer des Gebets.
Rci nevím zda je blízko to co vám bylo slíbeno či zda pán můj dá odklad tomu další;
Sprich: Ich weiß nicht, ob das, was euch angedroht ist, nahe ist, oder ob mein Herr ihm noch eine Frist setzt.
Když ubíral se směrem k madianu řekl „ snad pán můj povede mne cestou rovnou.
Und als er sich Madyan zuwandte, sagte er:"Vielleicht wird mein Herr mich den rechten Weg leiten.
Chvála bohu jenž daroval mi přes stáří mé ismaela izáka pán můj věru dobře slyší vzývání.
Alles Lob gebührt Allah, Der mir, ungeachtet des Alters, Ismael und Isaak geschenkt hat. Wahrlich, mein Herr ist der Erhörer des Gebets.
Odpověděl znalost toho je u pána mého v knize pán můj se nemýlí ani nezapomíná.
Er sagte:"Das wissen um sie steht bei meinem Herrn in einem Buch. Weder irrt mein Herr, noch vergißt Er.
Když však zapadl řekl jestliže mne pán můj správně nepovede budu určitě patřit k lidu zbloudilému!
Doch als dieser verschwand, sagte er:"Wenn mein HERR mich nicht rechtleitet, so werde ich gewiß zu den irregegangenen Leuten gehören.
Rci pán můj uvedl mne na stezku přímou k náboženství nezměnitelnému k víře abrahamově jenž hanífem byl k modloslužebníkům nepatřil.
Sag:"Gewiß, mich leitete mein HERR recht auf einen geraden Weg – auf einen geradlinigen Din, auf die Gemeinschaft von Ibrahim, der hanif war. Und er gehörte nicht zu den Muschrik.

Výsledek: 275, Čas: 0.0764

S Synonyma "pán můj"


"Pán můj" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc