PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY ČLENSKÉHO STÁTU DO NĚMČINY

Překlad Příslušné Orgány Členského Státu do Němčiny

Výsledek: 258, Čas: 0.1639

die zuständigen behörden des mitgliedstaats (49) die zuständigen behörden der mitgliedstaaten (7) zuständigen behörden des betreffenden mitgliedstaates (3) der zuständigen stelle des mitgliedstaats (2) die zuständigen stellen des mitgliedstaats (2) betreffenden behörden der mitgliedstaaten (2) den zuständigen behörden des mitgliedstaats (8) die zuständige behörde des mitgliedstaats (4)

Příklady použití Příslušné Orgány Členského Státu ve větě a jejich překlady

Pokud se neshodnost potvrdí přijmou příslušné orgány členského státu který udělil schválení typu opatření uvedená v odstavci.
Wird eine Nichtübereinstimmung festgestellt, so treffen die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, der die Betriebserlaubnis erteilt hat, die in Absatz 1 bezeichneten Maßnahmen.
Příslušné orgány členského státu ve kterém mají být poskytovány služby mohou vyžadovat aby jim údaje uvedené v odst. písm. c byly poskytnuty v úředním jazyce dotyčného státu.
Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats der Dienstleistung können verlangen, daß ihnen die in Absatz 1 Buchstabe c genannten Angaben in der Amtssprache dieses Staates übermittelt werden.
Die zuständigen stellen des mitgliedstaats
Pokud se žádosti o osvědčení podávají v elektronické podobě určí příslušné orgány členského státu jaká metoda například taková která spočívá v použití kódů nahrazuje vlastnoruční podpis.
Werden die Lizenzanträge elektronisch übermittelt, so bestimmen die zuständigen Stellen des Mitgliedstaats, auf welche Weise die handschriftliche Unterschrift gegebenenfalls unter Verwendung von Codes ersetzt werden kann.
Příslušné orgány členského státu mohou odmítnout souhlas jen tehdy hrozí-li kapitálovému trhu tohoto státu vážné poruchy.
Die zuständigen Stellen des Mitgliedstaats können ihre Zustimmung nur dann versagen, wenn auf dem Kapitalmarkt dieses Staates ernstliche Störungen zu befürchten sind.
Zuständigen behörden der mitgliedstaaten
Na odůvodněnou žádost komise jednají příslušné orgány členského státu způsobem stanoveným v článcích až.
Auf begründeten Antrag der Kommission werden die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten gemäß den Artikeln 4 bis 8 tätig.
Příslušné orgány členského státu se mohou o převodu částek nedosahujících prahové hodnoty uvedené v čl. 25 odst. této směrnice dohodnout jinak.
Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können für Beträge unterhalb der in Artikel 25 Absatz 2 genannten Schwelle andere Überweisungsverfahren vereinbaren.
Die zuständigen behörden eines mitgliedstaats
Příslušné orgány členského státu mohou kdykoliv ověřit zda má plavidlo osvědčení platné ve smyslu této směrnice zda splňuje požadavky stanovené tímto osvědčením.
Die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats können jederzeit überprüfen, ob das Schiff ein im Sinne dieser Richtlinie gültiges Zeugnis mitführt und diesem Zeugnis entspricht.
Příslušné orgány členského státu však mohou povolit překládání ve svých přístavech nebo ve svých vnitřních vodách.
Jedoch können die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats Umladungen in ihren Häfen oder Küstengewässern genehmigen.
Jiné příklady vět
Příslušné orgány členského státu vyplatí finanční vyrovnání nejpozději osm měsíců po skončení daného rybářského hospodářského roku.
Die zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaates zahlen den finanziellen Ausgleich spätestens acht Monate nach Ablauf des Fischwirtschaftsjahres aus.
Jestliže příslušné orgány členského státu ve kterém mají být poskytovány služby nerozhodnou ve lhůtě stanovené v odstavci považuje se to za odmítnutí povolení.
Haben die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats der Dienstleistung bei Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist nicht Stellung genommen, so gilt die Zulassung als abgelehnt.
V případě všech ostatních vývozů podle tohoto nařízení pro které je vyžadováno povolení udělí toto povolení příslušné orgány členského státu ve kterém je vývozce usazen.
Für alle anderen nach dieser Verordnung genehmigungspflichtigen Ausfuhren wird die Genehmigung von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats erteilt, in dem der Ausführer niedergelassen ist.
Je-li zjištěna neshodnost přijmou příslušné orgány členského státu které udělil schválení typu opatření uvedená v odstavci.
Wird eine Nichtübereinstimmung festgestellt, so treffen die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, der die Typgenehmigung erteilt hat, die in Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen.
Příslušné orgány členského státu ve kterém se provádí zpracování nové balení podle článku 10 dohlížejí na dotyčné činnosti.
Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem die Verarbeitung und Neuzusammensetzung gemäß Artikel 10 stattfinden, überwacht die betreffenden Maßnahmen.
Příslušné orgány členského státu skladování mohou povolit přemístění produktů do jiného zásobovacího skladu.
Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem sich das Vorratslager befindet, können die Umlagerung der Erzeugnisse in ein zweites Vorratslager genehmigen.
Příslušné orgány členského státu v němž se vykládka uskuteční určí místo v němž bude stanovena hmotnost vyloženého štikozubce obecného.
Der Ort, an dem das Gewicht der angelandeten Seehechtmengen bestimmt wird, von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats bezeichnet wird, in dem die Anlandung erfolgt,
Příslušné orgány členského státu v němž je dopravce usazen odejmou licenci společenství vydanou podle článku 3a jestliže držitel.
Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Verkehrsunternehmer ansässig ist, entziehen die in Artikel 3a vorgesehene Gemeinschaftslizenz, wenn.
Jestliže dotyčná pojišťovna nevyhoví výzvě uvedené v odstavci uvědomí o tom příslušné orgány členského státu ve kterém jsou poskytovány služby příslušné orgány členského státu provozovny.
Wenn das Unternehmen dieser Aufforderung nicht nachkommt, so teilen die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats der Dienstleistung dies den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats der Niederlassung mit.
Příslušné orgány členského státu ve kterém je povolení předloženo mohou požadovat jeho přeložení do jazyka nebo do jednoho z úředních jazyků takového členského státu.
Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem die Genehmigung vorgelegt wird, können eine Übersetzung in die Landessprache oder eine der Amtssprachen dieses Mitgliedstaats verlangen.
Příslušné orgány členského státu ve kterém je povolení předloženo mohou požadovat jeho přeložení do jazyka nebo do jednoho z úředních jazyků takového členského státu.
Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem die Genehmigung vorgelegt wird, können eine Übersetzung in die oder in eine Amtssprache dieses Mitgliedstaats verlangen.
Příslušné orgány členského státu ve kterém byla podána žádost o dovozní licenci mohou vyžadovat překlad osvědčení.
Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Einfuhrlizenzantrag gestellt wird, können eine Übersetzung des Echtheitszeugnisses verlangen.
Příslušné orgány členského státu ve kterém je formulář předkládán mohou požádat o překlad do několika nebo jednoho z úředních jazyků tohoto členského státu.
Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem das Dokument vorgelegt wird, können eine Übersetzung in die oder eine Amtssprache dieses Mitgliedstaats verlangen.
Příslušné orgány členského státu na jehož území se veletrh koná zajistí aby celková množství na něž se potvrzené smlouvy vztahují nepřekročila limity stanovené v příloze.
Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dessen Gebiet die Messe stattfindet, sorgen dafür, dass die Gesamtmengen in den bescheinigten Kaufverträgen die im Anhang festgesetzten Hoechstmengen nicht überschreiten.
Příslušné orgány členského státu ke kterým byla žádost o povolení podána neprodleně konzultují příslušné orgány dotyčného členského státu nebo států poskytnou jim příslušné informace.
Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem die Genehmigung beantragt wurde, konsultieren unverzüglich die zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats bzw. der betreffenden Mitgliedstaaten unter Übermittlung der sachdienlichen Angaben.
V případě uvedeném v odstavci se neprodleně konzultují příslušné orgány členského státu který udělil vývozní povolení aby mohly podniknout opatření podle čl. odst.
In dem in Absatz 3 genannten Fall sind die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, der die Ausfuhrgenehmigung erteilt hat, unverzüglich zu konsultieren, damit sie Maßnahmen gemäß Artikel 9 Absatz 2 treffen können.
Organizace producentů informuje příslušné orgány členského státu o všech opatřeních přijatých v souladu s odstavcem.
Die Erzeugerorganisation unterrichtet die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats über gemäß Absatz 1 getroffene Maßnahmen.
Příslušné orgány členského státu v němž mají být splněny vývozní celní náležitosti musí předem obdržet veškeré údaje o vývozu látek uvedených v tabulce přílohy.
Den zuständigen Behörden des Mitgliedstaates, in dem die Zollabfertigung zu erfolgen hat, sind vor der Ausfuhr von erfassten Stoffen der Tabelle I des Anhangs entsprechende Unterlagen vorzulegen.
Žádost o vyplacení podpory musí být podána na standardním tištěném formuláři tak jak to předepisují příslušné orgány členského státu musí obsahovat alespoň tyto údaje.
Zur Beantragung der Beihilfeauszahlung ist ein von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats festgelegtes Standardformular zu verwenden, in das mindestens folgende Angaben einzutragen sind.
Příslušné orgány členského státu však mohou do 30. června 1995 povolit odchylky od ustanovení odst. 11 kapitoly přílohy.
Die zuständige Behörde der Mitgliedstaaten kann jedoch bis zum 30. Juni 1995 Ausnahmen von Kapitel I Nummern 3, 5, 8 und 11 des Anhangs zulassen.
Příslušné orgány členského státu mohou odmítnout vydat souhlas jen tehdy hrozí-li kapitálovému trhu tohoto státu vážné poruchy.
Die zuständigen Stellen des Mitgliedstaates können ihre Zustimmung nur dann versagen, wenn auf dem Geld- und Kapitalmarkt dieses Staates ernstliche Störungen zu befürchten sind.
Komise neprodleně informuje příslušné orgány členského státu dotčené soutěžitele o jakékoliv žádosti obdržené podle odstavce.
Die Kommission unterrichtet die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und die beteiligten Unternehmen unverzüglich von einem nach Absatz 1 gestellten Antrag.

Výsledek: 258, Čas: 0.1639

Viz také


příslušné orgány domovského členského státu
zuständigen behörden des herkunftsmitgliedstaats
příslušné orgány hostitelského členského státu
zuständigen behörden des aufnahmemitgliedstaats den zuständigen stellen des aufnahmestaats
příslušné orgány dotyčného členského státu
die zuständigen behörden dieses mitgliedstaats zuständigen behörden des betreffenden mitgliedstaats zuständigen behörden des betroffenen mitgliedstaats
příslušné orgány daného členského státu
zuständigen behörden des betreffenden mitgliedstaats die zuständige behörde des betroffenen mitgliedstaats
příslušné orgány tohoto členského státu
zuständigen behörden dieses mitgliedstaats zuständigen behörden des betreffenden mitgliedstaats
příslušné orgány členského státu pobočky
zuständigen behörden des mitgliedstaats der zweigniederlassung
příslušné orgány členského státu původu
die zuständigen behörden des ausgangsmitgliedstaats zuständigen behörden des ursprungsmitgliedstaats
příslušné orgány členského státu v němž
zuständigen behörden des mitgliedstaats , in
příslušné orgány státu
zuständigen behörden des staates
příslušnými orgány členského státu
zuständigen behörden des mitgliedstaats
celní orgány členského státu
zollbehörden des mitgliedstaats zollbehörden des ausfuhrmitgliedstaats
příslušné orgány tohoto státu
die zuständigen behörden dieses staates
příslušné orgány vykonávajícího státu
zuständige behörde des vollstreckungsstaates
orgány dozoru členského státu
aufsichtsbehörden des mitgliedstaats aufsichtsbehörde des mitgliedstaats aufsichtsbehörden des niederlassungsstaats
příslušné orgány dotyčného státu
zuständigen behörden dieses mitgliedstaats
příslušné orgány státu vlajky
die zuständige behörde des flaggenstaats
příslušné soudy členského státu
die gerichte des mitgliedstaats zuständig
celní orgány členského státu odeslání
zollbehörden des abgangsmitgliedstaats die zollbehörden des versendungsmitgliedstaats
dozorčí orgány domovského členského státu
die aufsichtsbehörden des herkunftsmitgliedstaats
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc