PŘED DVĚMA MĚSÍCI DO NĚMČINY

Překlad Před Dvěma Měsíci do Němčiny

Výsledek: 272, Čas: 0.2823

Příklady použití Před Dvěma Měsíci ve větě a jejich překlady

Poslední dítě zmizelo před dvěma měsíci.
Vor zwei Monaten verschwand das letzte Kind.
Před dvěma měsíci jsme dostali tyto snímky.
Vor zwei Monaten machte sie diese Fotos.
Vor 2 monaten
Zatoulal se tam v obleku před dvěma měsíci vzali se.
Er ist vor 2 Monaten dort im Anzug reingeschneit, sie haben geheiratet.
Před dvěma měsíci jsem vás viděla v madridu.
Vor 2 Monaten sah ich eure Version in Madrid.
Jiné příklady vět
Před dvěma měsíci.
Vor zwei Monaten.
Před dvěma měsíci jsem našel balíček.
Vor zwei Monaten habe ich ein Päckchen gefunden.
Před dvěma měsíci ji vzal na projížďku s dalším přítelem.
Vor 2 Monaten nahm er sie mit einem anderen Freund im Auto mit.
Obnovený před dvěma měsíci.
Erneuerte ihn vor zwei Monaten.
Vzali se před dvěma měsíci.
Sie haben vor 2 Monaten geheiratet.
Před dvěma měsíci jste zažádala o zákaz přiblížení pro guse brookse.
Vor zwei Monaten erwirkten sie eine einstweilige Verfügung gegen einen Gus Brooks?
Morfeus přišla do detroitu před dvěma měsíci.
Morpheus kam vor 2 Monaten nach Detroit.
Zmizela před dvěma měsíci.
Sie verschwand vor zwei Monaten.
Přibližně před dvěma měsíci.
Ungefähr vor 2 Monaten.
Brandi spáchala před dvěma měsíci sebevraždu.
Brandi beging vor zwei Monaten Selbstmord.
Před dvěma měsíci.
Vor 2 Monaten.
Před dvěma měsíci se tu rolníci bouřili.
Vor zwei Monaten gab es einen Bauernaufstand.
Odešel před dvěma měsíci.
Er ist vor 2 Monaten ausgezogen.
Před dvěma měsíci jsme zjistili že systém nefunguje.
Vor 2 Monaten fanden wir heraus, es funktioniert nicht.
Před dvěma měsíci jsem byla baristka.
Vor zwei Monaten war ich eine Barista.
Říkal jste přece před dvěma měsíci budeme tam za deset dní.
Sie sagten doch vor 2 Monaten, wir wären in 10 Tagen dort.
Zemřela před dvěma měsíci.
Sie starb vor zwei Monaten.
To bylo před dvěma měsíci.
Das war vor zwei Monaten.
Dala jsem ti to před dvěma měsíci.
Ich habe sie dir vor 2 Monaten gegeben.
Má matka zemřela před dvěma měsíci.
Meine Mutter starb vor 2 Monaten.
Byl jste nalezen před dvěma měsíci s vážným traumatem hlavy.
Sie wurden vor zwei Monaten... mit einem schweren Hirntrauma gefunden.
Ať už je to jeho domov či ne přijel sem před dvěma měsíci.
Aber ob er hier daheim ist oder nicht, vor 2 Monaten kam er angeritten.
Před dvěma měsíci se leslie pokusila prodat na internetu celou svou kolekci.
Vor zwei Monaten versuchte Leslie, ihre komplette Sammlung im Internet zu verkaufen.
Ale kdo ví kdo před dvěma měsíci vystoupil z toho viperu.
Aber wer weiß, wer vor zwei Monaten aus dieser Viper gestiegen ist.
Teď vám ukážu obrázky pořízené na naprosto stejném místě před dvěma měsíci.
Nun zeige ich Ihnen die Bilder, am selben Ort vor 2 Monaten aufgenommen.
Fluffy před dvěma měsíci zemřel.
Fluffy verstarb vor zwei Monaten.

Výsledek: 272, Čas: 0.2823

Slovo od slova překladem


před
- vor bevor
dvěma
- zwei beiden

"Před dvěma měsíci" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc