PŘEDPOKLÁDANÉ DO NĚMČINY

Překlad Předpokládané do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 262, Čas: 0.1027

Příklady použití Předpokládané ve větě a jejich překlady

Voraussichtliche ( výdaje plánované , předpokládané , očekávaný )
Roční předpokládané náklady 50 miliónů eur odhad.
Voraussichtliche jährliche Kosten: 50 Mio. EUR geschätzt.
Předpokládané náklady 2003 16600000 eur.
Voraussichtliche Kosten 2003: 16600000 EUR.
Vermuteten
Léčba zjištěné nebo předpokládané otravy kyanidem.
Behandlung einer bekannten oder vermuteten Zyanidvergiftung.
Cyanokit je protijed k léčbě zjištěné nebo předpokládané otravy kyanidem.
Cyanokit ist ein Gegenmittel(Antidot) zur Behandlung einer bekannten oder vermuteten Vergiftung mit Zyanid.
Der mutmaßlichen
Příjemcem předpokládané podpory která je předmětem tohoto rozšíření řízení je ABX logistics.
Empfänger der mutmaßlichen Beihilfe, die Gegenstand dieser Verfahrensausweitung ist, ist das Unternehmen ABX Logistics.
V otázce financování se jedná se zejména o zvýšení předpokládané podpory.
Die Finanzierung erfolgt vorwiegend über eine Erhöhung der mutmaßlichen Beihilfe.
Die erwarteten
Předpokládané degradační produkty jsou malé peptidy jednotlivé aminokyseliny které jsou eliminovány glomerulární filtrací.
Die erwarteten Metabolite sind kleine Peptide und einzelne Aminosäuren, die durch glomeruläre Filtration ausgeschieden werden.
K tomu aby však směrnice předpokládané přínosy přinesla musí být řádně provedena.
Damit die Richtlinie jedoch die erwarteten Vorteile bringt, muss sie ordnungsgemäß umgesetzt werden.
Vorgesehener
Místo kde se zboží nachází nebo předpokládané místo určení;
Ort, an dem sich die Waren befinden, oder vorgesehener Bestimmungsort.
Předpokládané datum sklizně.
Vorgesehener Erntetermin.
Die vorgesehene
Předpokládané trvání terapie bylo dva týdny až šest měsíců.
Die vorgesehene Behandlungsdauer lag zwischen 2 Wochen und 6 Monaten.
Místo kde je zboží umístěno nebo předpokládané místo určení.
Den Ort, an dem sich die Waren befinden, oder den vorgesehenen Bestimmungsort;
Die voraussichtliche
Předpokládané množství suroviny roztříděné podle druhů jakékoliv podmínky pro jejich dodání.
Die voraussichtliche Menge jeder Art von Ausgangserzeugnissen sowie alle für die Lieferung maßgeblichen Bedingungen.
Předpokládané doby provádění záměru;
Die voraussichtliche Dauer der Durchführung des Vorhabens.
Jiné příklady vět
Tepelný výkon v kw pro každý druh předpokládané energie.
Wärmeleistung in kW entsprechend der jeweils vorgesehenen Energieart.
Jako okrádání předpokládané matky když není poblíž.
Wie von Ihrer vermeintlichen Mutter zu stehlen, wenn sie nicht da ist.
Předpokládané náklady 2003 10 milionů eur.
Voraussichtliche Kosten 2003: 1000000 EUR.
Stanice seraphim se nenachází na předpokládané dráze.
Die Seraphim Station befindet sich nicht mehr in ihrem prognostizierten Orbit.
Předpokládané době trvání očkovací kampaně;
Voraussichtliche Dauer der Impfkampagne;
Zjištěné nebo předpokládané těhotenství nebo případ kdy těhotenství nebylo vyloučeno viz.
Bestätigte oder vermutete Schwangerschaft oder wenn eine Schwangerschaft nicht sicher.
Odhalené nebo předpokládané nesrovnalosti v určitých odvětvích zboží;
Festgestellte oder mutmaßliche Unregelmässigkeiten in bestimmten Warensektoren.
Odpovídající předpokládané výtěžnosti.
Das entsprechende vorgesehene Rendement.
Flotila válečných lodí vyplula z kuby předpokládané přistání na floridě za 45 minut.
Eine Armada von Kriegsschiffen hat Kuba verlassen. Geschätzte Ankunft, Florida in 45 Minuten.
BAR_ 13,5 _BAR_ předpokládané kapitálové výdaje_BAR.
BAR_ 13,5 _BAR_ geplante Kapitalaufwendungen _BAR.
Komise neprovádístrukturované hodnocení při němž by poměřovala předpokládané přínosya¹rizika.
Die Kommission nimmt keine strukturierte Bewertung vor, um die voraussichtlichen Vorteile und Risiken abzuwägen.
Předpokládané datum čas vplutí do této oblasti.
Voraussichtliches Datum und Uhrzeit der Einfahrt in dieses Gebiet.
Předpokládané datum čas vyplutí z této oblasti.
Voraussichtliches Datum und Uhrzeit der Ausfahrt aus diesem Gebiet.
Předpokládané střetnutí se zemí za 178 dní.
Voraussichtlicher Zusammenstoß mit der Erde in 178 Tagen.
Předpokládané datum zahájení provozování;
Vorgesehenes Datum der Betriebsaufnahme;
Předpokládané datum přepravy.
Voraussichtlicher Zeitpunkt der Verbringung.

Výsledek: 262, Čas: 0.1027

Viz také


původně předpokládané
ursprünglich vorgesehene die anfangs vorhergesehenen
předpokládané náklady
voraussichtliche kosten die vorgesehenen kosten projizierten kosten
předpokládané doby
voraussichtliche dauer vorgesehene zeit

S Synonyma "předpokládané"


výdaje plánované

"Předpokládané" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc