PŘEDPOKLAD DO NĚMČINY

Překlad Předpoklad do Němčiny

Výsledek: 269, Čas: 0.0846

Příklady použití Předpoklad ve větě a jejich překlady

Annahme ( přijetí , předpokladu , přijímání )
To byl špatný předpoklad.
Ihre Annahme ist falsch.
Že váš předpoklad je správný pane.
Dass Ihre Annahme richtig ist, Sir.
Voraussetzung ( podmínkou , předpokladem , požadavkem )
Sám předpoklad mého života je zlej.
Die ganze Voraussetzung in meinem Leben ist übel.
Je to základní předpoklad jak se můžeme rychle dostat do budoucnosti s čistou energií.
Es ist die grundlegende Voraussetzung um uns zügig in Richtung sauberer Energie zu führen.
Vermutung ( domněnka , odhad , tušení )
Nevěděl jsem to. můj předpoklad byl že chtěl koupit prsten.
Meine Vermutung war, dass er einen Ring kaufen wollte.
Můj předpoklad je marco drželi vydírání peněz pro sebe.
Meine Vermutung ist, dass Marco das erpresste Geld für sich behielt.
Prämisse ( předpoklad , premise )
Nemohu přijmout váš předpoklad sokrate.
Ich kann deine Prämisse nicht akzeptieren, Sokrates.
Ten předpoklad neberu.
Diese Prämisse akzeptiere ich nicht.
Jiné příklady vět
Předpoklad je matkou všech selhání!
Annahme ist die Mutter aller Fehlschläge!
Předpoklad hierarchické struktury velení.
Annahme einer hierarchischen Befehlsstruktur.
Toto je předpoklad pro hospodárné efektivní využití v oblasti dopravy.
Dies ist Voraussetzung für einen wirtschaftlichen und effizienten Einsatz im Transportsektor.
Profesore steine obávám se že máte hrozivý předpoklad k tomu.
Professor Stein, Ich befürchte, dass sie eine schreckliche Vermutung gemacht haben.
To představuje velmi důležitý předpoklad pro možnost sladění rodinného života s prací.
Das ist eine ganz entscheidende Voraussetzung dafür, dass Familie und Beruf miteinander vereinbar werden.
To je velmi důležitý předpoklad.
Das ist eine äußerst ernst zu nehmende Grundvoraussetzung.
Tento pohodlný předpoklad ale přehlíží tektonický posun v geopolitickém postavení turecka.
Doch übersehen sie in dieser bequemen Annahme die tektonische Verschiebung der geopolitischen Position der Türkei.
Zpochybňuji tvůj předpoklad.
Ich zweifle an deiner Prämisse.
Ideální předpoklad pro milostné setkání.
Das sind ideale Voraussetzungen für ein Stelldichein.
Jasně uvádíme že usilujeme o snížení schodků jakožto o předpoklad pro zajištění budoucnosti.
Wir sagen ein klares Ja zum Defizitabbau als Voraussetzung für die Zukunftssicherung.
Takový předpoklad je zjevně mylný.
Diese Annahme ist ganz offenkundig falsch.
Pan crane mi připomněl že jsme vytvořili mylný předpoklad.
Mr. Crane machte mich darauf aufmerksam, dass unsere Vermutung fehlerhaft war.
Předpoklad se zamítá.
Annahme abgelehnt.
To je docela jasný předpoklad.
Das ist eine ziemlich sichere Vermutung.
Co měl tedy izrael dělat když se zhroutil základní předpoklad jeho strategie.
Was sollte Israel tun, nachdem die grundlegenden Voraussetzungen der Strategie weggebrochen waren?
Byl to logický předpoklad.
Das war eine logische Annahme.
Dobrý předpoklad.
Eine gute Vermutung.
Myslím že je to rozumný předpoklad.
Es ist eine vernünftige Annahme, denke ich.
Promiňte že to říkám ale to je nebezpečný předpoklad.
Verzeihen Sie mir, dass ich das sage, aber das ist eine gefährliche Vermutung.
To je rozumný předpoklad.
Das ist eine vernünftige Annahme.
To zní jako... velmi šovinistický předpoklad.
Das klingt nach einer wirklich chauvinistischen Annahme.
Troufalý předpoklad.
Eine gewagte Annahme.

Výsledek: 269, Čas: 0.0846

Viz také


tento předpoklad
diese annahme diese prämisse diese prognose
jako předpoklad
als voraussetzung als anzunehmen als grundlegende bedingung als vorbedingung
dobrý předpoklad
eine gute vermutung eine gute annahme eine gute voraussetzung
právní předpoklad
eine rechtliche annahme die rechtliche voraussetzung für

"Předpoklad" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc