PŘEKLADY DO NĚMČINY

Překlad Překlady do Němčiny

Výsledek: 253, Čas: 0.0781

Příklady použití Překlady ve větě a jejich překlady

Jsou překlady hotové včas odpovídá kvalita jejich účelu.
Werden Übersetzungsleistungen fristgerecht erbracht und entsprechen sie qualitativ ihrer Zweckbestimmung?
Náklady na překlady.
Kosten für Übersetzungsleistungen.
Výdaje na překlady tlumočení.
Ausgaben für Übersetzung und Verdolmetschung.
Evropská komise generální ředitelství pro překlady oddělení pro komunikaci informace 1049bruxelles/brusselBELGIQUE/BELGIË.
Europäische Kommission Generaldirektion Übersetzung Referat Kommunikation und Information1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË.
Jiné příklady vět
BAR_ překlady zajišťované jinou agenturou_BAR_ 50000_BAR_ 300000 _BAR_ 751_BAR.
BAR_ Übersetzungen durch andere Agenturen _BAR_ 50000 _BAR_ 300000 _BAR_ 751 _BAR.
Překlady zajišťované jinou agenturou.
Übersetzungen durch andere Agenturen.
Interní překlady jsou dražší než externí překlady.
Interne Übersetzungen sind teurer als Freelance-Übersetzungen.
Podařilo se orgánům udržet náklady na překlady pod kontrolou.
Konnten die Organe die Kosten für Übersetzungsleistungen in Grenzen halten?
Překlady pořízené u překladatelského střediska pro instituce evropské unie CDT.
Übersetzungen beim Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaft.
No tam jsme museli dělat překlady z částí bible.
Wir mussten dort Übersetzungen von Teilen der Bibel machen.
Generální sekretariát rady nikdy neprovedl odhad nákladů na překlady.
Das GSR hat die Kosten für Übersetzungsleistungen noch niemals veranschlagt.
Archív zaslal tyto překlady.
Diese Übersetzung ist vom Archiv.
Všechny překlady pořídilo překladatelské středisko pro instituce evropské unie.
Alle Übersetzungen wurdenvom Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union angefertigt.
Celkové náklady na interní překlady.
Vollkosten für interne Übersetzungsleistungen.
Zdroj interinstitucionální výbor pro překlady tlumočení.
Quelle: ICTI Interinstitutioneller Ausschuss für Übersetzung und Dolmetschen.
Rozdělit překlady při písemném procvičování.
Übersetzungen in schriftlichen Übungen aufteilen.
Odhady celkových nákladů na překlady interní externí překlady.
Geschätzte Vollkosten für externe und interne Übersetzungsleistungen.
Podpůrné služby pro generální ředitelství pro překlady.
Leistungen zur Unterstützung der Generaldirektion Übersetzung.
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady dokumentů agentury.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Übersetzungen der Dokumente der Agentur.
Externí překlady.
Externe Übersetzung.
Překlady georg AIGNER.
Übersetzung Georg AIGNER.
Překlad se zadá zaměstnancům příslušného generálního ředitelství dále jen GŘ šedé překlady.
Übersetzung durch Verwaltungspersonal der betreffenden Generaldirektion(nachstehend GD)"graue Übersetzungen.
Ostatní překlady.
Sonstige Übersetzungen.
Podpůrných výdajů výdaje na reprezentaci školení zasedání služební cesty překlady.
Unterstützungsausgaben Repräsentationskosten, Ausbildung, Sitzungen, Dienstreisen, Übersetzungen.
Mohu vám poskytnout překlady.
Ich kann Ihnen Übersetzungen geben.
Nahrál jsem všechny svoje poznámky překlady.
Ich habe alle meine Notizen und Übersetzungen hochgeladen.
Víme že naše překlady nejsou vždy dokonalé.
Wir wissen, dass unsere Übersetzungen nicht immer perfekt sind.
Alternativní překlady.
Alternative Übersetzungen.
Základní adresář pro soubory PO překlady.
Der Basisordner für PO-Dateien Übersetzungen.

Výsledek: 253, Čas: 0.0781

Viz také


interní překlady
interne übersetzungen interne übersetzungsleistungen
překlady dokumentů
übersetzung von dokumenten übersetzung von schriftstücken
náklady na překlady
übersetzungskosten kosten für übersetzungsleistungen kosten für übersetzungs kosten für übersetzungen
žádostí o překlady
übersetzungsaufträge beantragung von übersetzungsleistungen

"Překlady" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc