PŘESNOU DO NĚMČINY

Překlad Přesnou do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 258, Čas: 0.0673

Příklady použití Přesnou ve větě a jejich překlady

Vyžaduje to neuvěřitelně přesnou kalibraci.
Dazu sind präzise Kalibrierungen nötig.
Můžete mít malou nebo přesnou.
Entweder klein oder präzise.
Přesnou lokalizaci.
Genau lokalisieren.
Přesnou trasu pro příští úterý.
Genau die vom nächsten Dienstag.
Eine präzise
Trochu cibule. přesnou dávku kečupu hořčice.
Zwiebeln und eine präzise Dosis Ketchup und Senf.
Předkládáme proto přesnou definici tohoto druhu diskriminace.
Deshalb schlagen wir eine präzise Definition dieser Diskriminierungsarten vor.
Die genaue
Přesnou pracovní kvalifikaci pracovníků;
Die genaue berufliche Qualifikation der Arbeitnehmer;
Přesnou kvalifikaci pracovníků;
Die genaue berufliche Qualifikation der Arbeitnehmer;
Eine genaue
Vy máte přesnou mapu boiúny.
Sie haben eine genaue Karte von Boiuna?
Až na přesnou časovou linii vaší viny.
Außer einer genauen Zeitleiste Ihrer Mitschuld.
Jiné příklady vět
Přesnou adresu místa skladování;
Genaue Anschrift des Lagerorts.
Pokusím se najít její přesnou pozici.
Ich werde versuchen, ihre exakte Position zu bestimmen.
Jméno přesnou adresu účastníka s dálnopisným nebo faxovým číslem.
Name und genaue Anschrift des Bieters mit Telex- oder Telefaxnummer.
Váš lékař stanoví vaši přesnou dávku.
Ihr Arzt wird Ihre genaue Dosis berechnen.
Toto zanalyzuje vaší přesnou frekvenci.
Das hier analysiert Ihre exakte Frequenz.
Pak určíme její přesnou polohu.
Dann können wir ihren genauen Standort bestimmen.
No vyšlo to teď znám dookuovu přesnou polohu.
Tja, hat funktioniert. Und jetzt kenne ich Dookus genaue Position.
Falcone nám laskavě prozradil jeho přesnou polohu v everglades. jdem do toho.
Und Falcone hat mir netterweise seinen genauen Standort in den Everglades genannt.
Pouze on zná jeho přesnou pozici.
Nur er kennt seine genaue Position.
Potřebujeme přesnou diagnózu.
Wir müssen exakt diagnostizieren.
Potřebujeme znát přesnou polohu.
Wir müssen euren genauen Standort wissen.
Ten fax nám poskytl vaší přesnou polohu.
Und auf diesem Fax stand Ihr genauer Aufenthaltsort.
Všichni mají nějakou částku obvykle dost přesnou.
Jeder Mensch hat eine Zahl, und meistens ist die sehr genau.
Snažím se určit jeho přesnou polohu.
Ich versuche zu seinen genauen Standort zu lokalisieren.
Tyto faktory určují přesnou polohu křivky agregátní nabídky.
Diese Faktoren bestimmen die exakte Lage der Kurve des gesamtwirtschaftlichen Angebots.
Přesnou adresu místa kde se nachází obal se stočeným olejem;
Die genaue Anschrift des Ortes, an dem sich die Ölbehälter befinden;
Přesnou barvu jeho očí jeho rty jeho zuby.
Die genaue Farbe seiner Augen, seine Lippen, seine Zähne.
Stále hledáme přesnou příčinu ale lebka byla velmi poškozená.
Wir suchen immer noch die genaue Ursache, aber der Schädel wurde schwer beschädigt.
Pánové půjdu zjistit přesnou délku šířku hloubku pozice.
Gentlemen, ich werde jetzt die genaue Länge, Breite und Tiefe des Schafts erkunden.
Ale neurčili jsme přesnou polohu přenosu.
Aber wir haben den genauen Standort noch nicht.

Výsledek: 258, Čas: 0.0673

Viz také


přesnou polohu
genauen standort genaue position genauen ort
přesnou částku
genauen betrag genaue summe
přesnou pozici
genaue position genauen standort exakte position
přesnou adresu
genaue adresse genaue anschrift
přesnou definici
genaue definition präzise definition
přesnou znalost
genaue kenntnis wissen über die genauen genauste kenntnisse
přesnou představu
genaue vorstellung genaues bild
přesnou odpověď
präzise antwort genaue antwort genau beantworten
přesnou příčinu
genaue ursache den genauen grund für
přesnou diagnózu
exakt diagnostizieren eine richtige diagnose eine präzise diagnose
přesnou kontrolu dodržování
eine genaue überprüfung der einhaltung

"Přesnou" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc