PŘIJATY DO NĚMČINY

Překlad Přijaty do Němčiny

Výsledek: 266, Čas: 0.2233

Příklady použití Přijaty ve větě a jejich překlady

Erlassen ( přijmout , přijímat , přijaté )
Případné změny tohoto nařízení budou přijaty postupem podle článku 16.
Etwaige Änderungen dieser Verordnung werden nach dem Verfahren des Artikels 16 erlassen.
Podmínky pro uplatňování tohoto pododstavce budou přijaty v souladu s postupem výboru podle článku 13.
Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Absatz werden nach dem Ausschußverfahren des Artikels 13 erlassen.
Angenommen ( přijala , předpokládejme , přijaté )
Tyto hlavní směry budou přijaty jakmile předložíte svá stanoviska.
Diese werden erst angenommen, nachdem Sie Ihre Stellungnahmen vorgelegt haben.
Obiloviny musí být řádné uspokojivé obchodní jakosti aby byly přijaty k intervenci.
Um zur Intervention angenommen zu werden, muß das Getreide gesund und handelsüblich sein.
Akzeptiert ( přijala , přijímá , akceptuje )
Tyto argumenty nebyly přijaty.
Diese Argumente wurden nicht akzeptiert.
Časové souřadnice přijaty.
Zeit Koordinaten akzeptiert.
Proto souhlasím se zákazy omezeními které zde byly přijaty.
Deshalb stimme ich den hier angenommenen Verboten und Beschränkungen zu.
V současnosti agentura funguje na základě stanov které byly přijaty před téměř padesáti lety.
Derzeit arbeitet die Versorgungsagentur auf der Grundlage einer vor fast 50 Jahren angenommenen Satzung.
Angenommen wurden
V této zprávě bylo mnoho dobrých návrhů ty ovšem byly všechny přijaty.
Es gibt viele gute Vorschläge in diesem Bericht, die aber alle angenommen wurden.
Komise nad tím dohlíží formou směrnic které byly v rámci unie jednomyslně přijaty.
Die Kommission überwacht dies anhand der Richtlinien, die innerhalb der Union einstimmig angenommen wurden.
Übernommen worden
Mezinárodní normy pokud byly přijaty v zemi zadavatele.
Auf internationale Normen, wenn diese im Land des Auftraggebers übernommen worden sind.
Písemně. PT litujeme že nebyly přijaty všechny námi předložené pozměňovací návrhy.
Schriftlich.-(PT) wir bedauern, dass nicht alle unsere änderungsanträge übernommen wurden.
Jiné příklady vět
Doufáme že budou zítra přijaty ve své stávající podobě.
Wir hoffen, dass die Berichte morgen in ihrer aktuellen Version angenommen werden.
Bohužel pozměňovací návrhy předložené polskou stranou nebyly přijaty.
Leider wurden die Änderungsanträge der polnischen Seite nicht angenommen.
Měly by být přijaty odpovídající změny DSP.
Entsprechende Änderungen des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens sollten erlassen werden.
IV. ke změně byly přijaty tyto doložky o výkladu.
IV. Im Hinblick auf die Änderung wurden folgende Klarstellungen angenommen.
Předpisy o nakládání s těmito rezervami budou případně přijaty podle čl. odst.
Die Bestimmungen für die Funktionsweise dieser Reserven werden erforderlichenfalls gemäß Artikel 8 Absatz 2 erlassen.
Byly přijaty bez hlasu proti pozměňovací návrh č.
Änderungsanträge 7 und 11 wurden ohne Gegenstimme angenommen.
Postupem podle článku 26 mohou být přijaty odchylky od této zásady.
Ausnahmen von diesem Grundsatz können nach dem Verfahren des Artikels 26 beschlossen werden.
Současné rozdíly mezi členskými státy vyžadují aby byly společné normy urychleně přijaty.
Die gegenwärtig zwischen den Mitgliedstaaten bestehenden Unterschiede erfordern die dringende Annahme gemeinsamer Standards.
Tak omluvy přijaty.
Nun denn, alle Entschuldigungen akzeptiert.
Pokud to nebude možné budou změny přijaty dvoutřetinovou většinou všech smluvních stran.
Ist dies nicht möglich, werden Änderungen mit Zweidrittelmehrheit aller Vertragsparteien angenommen.
V roce 2007 byly návrhy doporučení přijaty například v těchto případech.
Im Jahr 2007 wurden unter anderem die folgenden Empfehlungsentwürfe angenommen.
Pozměňovací návrhy naší skupiny které usilovaly o podporu práv občanů nebyly přijaty.
Die Änderungen unserer Fraktion, die auf die Wahrung der Bürgerrechte abzielten, wurden nicht angenommen.
Všechny tyto kroky byly přijaty coby klíčové součásti úlohy parlamentu.
All diese Schritte sind als wesentliche Bestandteile der Rolle des Parlaments ergriffen worden.
Dosud byly v oblasti daně z příjmu právnických osob přijaty pouze tři směrnice.
Bislang wurden nur drei Richtlinien zur Unternehmensbesteuerung angenommen.
Písm. b ES jakož směrnic které byly na jeho základě přijaty 115.
Buchst. b EG sowie der auf seiner Grundlage erlassenen Richtlinien fällt 115.
Kódy přijaty.
Die Codes wurden angenommen.
Žádné nové důkazy nebudou přijaty.
Wir akzeptieren keine neuen Beweise.
Tyto síly už nelze nadále ignorovat. musí byt potvrzeny přijaty jednou provždy.
Die dürfen nicht ignoriert werden, sondern müssen ein für alle Mal bestätigt werden.

Výsledek: 266, Čas: 0.2233

Viz také


budou přijaty
angenommen werden festgelegt sind sind , werden
pozměňovací návrhy přijaty
änderungsanträge angenommen werden , wird änderungen angenommen wurden die änderungsanträge angenommen , wird
být žádosti přijaty
den anträgen stattgegeben werden

"Přijaty" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc