PŘISTOUPENÍM DO NĚMČINY

Překlad Přistoupením do Němčiny

Výsledek: 267, Čas: 0.0957

Příklady použití Přistoupením ve větě a jejich překlady

Beitritt ( přistoupení , vstup , členství )
Mnohé diskuse před naším přistoupením byly o přepravě zvířat.
Viele Diskussionen vor unserem Beitritt betrafen den Tiertransport.
Rumunský přístav constanta byl před přistoupením zemí střední evropy k unii tradičním vývozním přístavem pro uvedené země.
Der rumänische Hafen Constanţa war für die mitteleuropäischen Länder vor ihrem Beitritt zur Europäischen Union traditionell ein Ausfuhrhafen.
Einem beitritt ( přistoupení , vstup , členství )
Zároveň však musí jasně zaznět že před přistoupením musí být pokrok.
Gleichzeitig muss jedoch klargestellt werden, dass vor einem Beitritt Fortschritte erreicht werden müssen.
Dnes ale probíhají rozhovory v dalších oblastech souvisejících s přistoupením.
Heute dauern die Gespräche immer noch an, über weitere Bereiche im Zusammenhang mit einem Beitritt.
Durch den beitritt ( přistoupení , vstup , členství )
Přistoupením k této dohodě se lichtenštejnsko stane součástí schengenského acquis.
Durch den Beitritt zu diesem Abkommen wird Liechtenstein Teil des Schengen-Besitzstands sein.
Touto dohodou přistoupením lichtenštejnského knížectví k schengenskému prostoru se tato překážka ruší.
Dieses Abkommen schafft diese Grenze durch den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum Schengen-Raum ab.
Jiné příklady vět
Evropský parlament vyslovil souhlas s přistoupením bulharska rumunska dne 13. dubna 2005.
Das Europäische Parlament hat dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens am 13. April 2005 zugestimmt.
Tato směrnice vstupuje v platnost přistoupením nových členských států k evropským společenstvím.
Diese Richtlinie tritt mit dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten zu den Europäischen Gemeinschaften in Kraft.
Toto nařízení vstupuje v platnost přistoupením nových členských států k evropským společenstvím.
Diese Verordnung tritt mit dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten zu den Europäischen Gemeinschaften in Kraft.
Rok před přistoupením zhodnocení práce s rumunskem bulharskem.
Ein Jahr vor dem Beitritt- Eine Bilanz der Arbeiten mit Rumänien und Bulgarien.
Uvedená pravidla vstupují v platnost přistoupením nových členských států.
Diese spezifischen Bestimmungen treten mit dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten in Kraft.
Pohybu docílíme přistoupením ne nečinností.
Dynamik erreichen wir durch neue Beitritte, nicht durch Stillstand.
Toto nařízení vstupuje v platnost přistoupením.
Diese Verordnung tritt zum Zeitpunkt des Beitritts in Kraft.
Smluvní strany se vynasnaží ukončit postup podle písmene b před plánovaným přistoupením nového členského státu nebo co nejdříve poté.
Die Vertragsparteien bemühen sich, den in Buchstabe b beschriebenen Vorgang vor dem vorgesehenen Beitritt eines neuen Mitgliedstaats oder so rasch wie möglich danach abzuschließen.
Chtěl bych uvítat skutečnost že turecko v souvislosti s přistoupením k evropské unii dosáhlo významného pokroku.
Ich möchte den bedeutenden Fortschritt der Türkei hinsichtlich ihres Beitritts zur Europäischen Union begrüßen.
Na základě dvou nedávných událostí bychom si měli být vědomi rizik které souvisí s tímto hypotetickým přistoupením.
Zwei Ereignisse der jüngsten Zeit sollten uns die Risiken bewusst machen, die mit diesem hypothetischen Beitritt verbunden sind.
Zadruhé proč byla situace v nových členských státech před přistoupením lepší než tomu je nyní.
Zweitens, warum war die Situation in den neuen Mitgliedstaaten vor ihrem Beitritt besser, als es sie jetzt ist?
Odst. smlouvy v posledním znění v souvislosti s přistoupením bulharska rumunska k evropské unii stanoví dvě možnosti.
Artikel 205 Absatz 2 des Vertrags( in der zuletzt im Zusammenhang mit dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens zur Europäischen Union geänderten Fassung) sieht zwei Optionen vor.
S přistoupením bulharska rumunska se počet členů VR rozšiřuje ze 317 na 344.
Mit dem Beitritt von Bulgarien und Rumänien steigt die Zahl der AdR-Mitglieder von 317 auf 344.
Přistoupením bude posílena ochrana lidských práv v evropě právní systém unie bude podléhat vnější právní kontrole.
Der Beitritt wird den Schutz von Menschenrechten in Europa stärken und das Rechtssystem der Union einer externen Kontrolle unterziehen.
Takové ustanovení je též obsaženo v dohodě uzavřené před přistoupením mezi tuniskem společenstvím.
Auch das vor dem Tag des Beitritts geschlossene Abkommen zwischen Tunesien und der Gemeinschaft eine entsprechende Bestimmung enthält und.
Takové ustanovení je též obsaženo v dohodě uzavřené před přistoupením mezi izraelem společenstvím.
Auch das vor dem Tag des Beitritts geschlossene Abkommen zwischen Israel und der Gemeinschaft eine entsprechende Bestimmung enthält und.
Paní předsedající přistoupením bulharska rumunska se oblast černého moře stala regionem sousedícím s EU.
Frau Präsidentin! Mit dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens wurde die Schwarzmeerregion zu einer Nachbarregion der EU.
HU pane předsedající přistoupením rumunska bulharska v roce 2007 se část černého moře stala vnitřním mořem evropské unie.
HU Herr Präsident! Mit dem Beitritt von Rumänien und Bulgarien im Jahr 2007 wurde ein Teil des Schwarzmeers ein Binnenmeer der Europäischen Union.
Finanční prostředky pomoci každému kandidátskému státu při uplatňování priorit stanovených během období před přistoupením.
Die finanziellen Mittel für die Unterstützung der einzelnen beitrittswilligen Staaten bei der Umsetzung der während des Zeitraums vor dem Beitritt ermittelten Prioritäten.
evropanů s lisabonskou smlouvou o níž měli by dostat možnost hlasovat nesouhlasí nesouhlasí ani s přistoupením dalších zemí.
würde man ihnen die Möglichkeit zur Abstimmung geben- sind gegen den Vertrag von Lissabon und gegen weitere Beitritte.
Smluvní strany se vynasnaží ukončit postup podle písmene b před plánovaným přistoupením nového členského státu nebo co nejdříve poté.
Die Vertragsparteien bemühen sich, den unter Buchstabe b beschriebenen Vorgang vor dem geplanten Termin des Beitritts eines neuen Mitgliedstaats oder so rasch wie möglich danach abzuschließen.
Nicméně západnímu balkánu turecku které mají jasnou perspektivu členství evropská unie nesmí ukládat další přechodné fáze před kandidátstvím nebo přistoupením.
Für den westlichen Balkan und die Türkei, die eine klare Beitrittsperspektive haben, darf die EU aber keine neuen Zwischenstufen vor dem Kandidatenstatus oder dem Beitritt schaffen.
Komise však na základě dostupných informací ohledně ostatních opatření shledala že nebyla poskytnuta ani před přistoupením ani dosud.
Im Hinblick auf die übrigen Maßnahmen hat die Kommission jedoch auf der Grundlage der verfügbaren Informationen festgestellt, dass sie nicht vor dem Beitritt oder noch nicht gewährt wurden.
k nějakému úspěchu povede ke spravedlivému procesu přistoupení s cílem aby tento proces byl ve své podstatě přistoupením.
ihre Einführung tatsächlich auch zu einigem Erfolg und zu einem fairen Beitrittsprozess mit dem naturgemäßen Ziel des Beitritts führt.

Výsledek: 267, Čas: 0.0957

"Přistoupením" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc