PŮL TUCTU DO NĚMČINY

Překlad Půl Tuctu do Němčiny

Výsledek: 270, Čas: 0.0832

halbes dutzend (112) halben dutzend (18)

Příklady použití Půl Tuctu ve větě a jejich překlady

Ein halbes dutzend
Včera jsme jich zabili půl tuctu.
Haben gestern Nacht ein halbes Dutzend getötet.
Potřebujeme půl tuctu našich nejlepších vědců.
Wir brauchen ein halbes Dutzend unserer besten Wissenschaftler.
Jiné příklady vět
Chtělo to kus odvahy postavit se půl tuctu islámskejch fanatiků.
Es braucht Mut, sich mit'nem halben Dutzend Islamisten anzulegen.
Vezmeme si jich půl tuctu.
Wir nehmen ein halbes Dutzend.
Možná půl tuctu mrtvých nevím.
Vielleicht ein halbes Dutzend Tote. Ich weiß nicht.
Interpol scotland yard půl tuctu dalších agentur s tím nesouhlasí.
Interpol, Scotland Yard, ein halbes Dutzend anderer Behörden dem nicht zustimmen.
Mám jich asi půl tuctu v nákladovém prostoru.
Ich habe ein halbes Dutzend in Frachtraum 2.
Proto budeme mít půl tuctu přátel.
Deshalb müssen wir ein halbes Dutzend Freunde.
Měla půl tuctu přátel zde.
Hatten ein halbes Dutzend Freunde hier.
Mám tady půl tuctu poletujících kravaťáků.
Ich hab hier ein halbes Dutzend Anzüge rumfliegen.
Navíc budete mít půl tuctu vyřešených případů.
Ihr kommt immerhin mit einem halben Dutzend geklärter Mordfälle davon.
Půl tuctu hovorů.
Ein halbes Dutzend Anrufe.
Osm bojovníků půl tuctu civilistů.
Acht Kämpfer, ein halbes Dutzend Zivilisten.
Mp-5ky půl tuctu.
Ein halbes Dutzend.
Půl tuctu humatových lístků ledovou sůl.
Ein halbes Dutzend Humat-Schoten und Eissalz.
Půl tuctu mužů.
Ein halbes Dutzend Männer?
Adler nemluvě o půl tuctu dalších.
Adler, ganz zu schweigen von einem halben Dutzend anderer.
Máme kiwie ukrajince súdánce půl tuctu dalších delegací.
Wir haben die Neuseeländer, Ukraine, Sudan, ein halbes Dutzend andere Delegationen.
Milostivý pane starý pan john půl tuctu jiných jsou u dveří.
Mein Herr... Der alte Sir John und ein halb Dutzend mehr sind vor der Tür.
Tati tvůj děda měl půl tuctu žen.
Vater... dein Großvater hatte ein halbes Dutzend Ehefrauen.
Nějaké dyna půl tuctu baggers.
Ein paar Dynas, ein halbes Dutzend Baggers.
Furt jim tam někdo volá peterů nejmíň půl tuctu.
Sie bekommen tonnenweise Anrufe, von einem halben Dutzend Peter.
Anno na ostrově koel pamatuješ je tam jediná škola v ní sotva půl tuctu dětí.
Anna, auf Koel Island gibt's eine Schule mit einem halben Dutzend Schülern.
Podle mě to rawls ví už dávno od půl tuctu okrskových velitelů.
Ich schätze, Rawls hat darüber vor Tagen von einem halben Dutzend District Commandern gehört.
Vsadím se že zítra prodáš půl tuctu pojištění.
Ich wette, morgen verkaufst du ein halbes Dutzend Versicherungen.
Sýr čalamádu půl tuctu ančoviček.
Käse, Gurken und ein halbes Dutzend Anchovis.
Půl tuctu když máme štěstí.
Ein halbes Duzend, wenn wir Glück haben.
Je jenom v okolí portlandu za poslední tři roky půl tuctu podobných případů.
Gab es ein halbes Dutzend Fälle in und rund um Portland in den letzten drei Jahren.
Podezřelý z půl tuctu zabití.
Verdächtiger bei einem halben Dutzend Morden.
Objevilo se půl tuctu dalších případů tvoje dcera se připojila k fargově věci.
Es kam zu einem halben Dutzend weiterer Zwischenfälle, und deine Tochter hat sich jetzt Fargo angeschlossen.

Výsledek: 270, Čas: 0.0832

Viz také


půl tuctu mužů
halbes dutzend männer
půl milionu
halbe million
půl hodinou
halben stunde 30 minuten
půl dne
halben tag

Slovo od slova překladem


"Půl tuctu" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc